Rynek instrumentów finansowych- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek instrumentów finansowych- wykład 4 - strona 1 Rynek instrumentów finansowych- wykład 4 - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 4
Obligacje (stosują je jednostki samorządu teryt.) - w przypadku których emitent jest zobowiązany do spełnienia świadczenia niepieniężnego podlegającego na przyznaniu właścicielowi obligacji prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta:
Z całości albo z części przychodów lub z całości albo części majątku przedsięwzięć które zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji
Z całości albo z części przychodów z innych przedsięwzięć określonych przez emitenta
Ze względu na rodzaj rynku na którym obligacja jest notowana:
Obligacje krajowe- (emitent jest rezydentem kraju w którym a jest lokowana)
Obligacje międzynarodowe (emitent nie jest rezydentem kraju w którym emisja jest lokowana
Obligacje zagraniczne- obligacje podmiotów zagranicznych na rynku krajowym rozprowadzane przez dealerów krajowych
Euroobligacje- nominowane w innej walucie niż waluta kraju w którym są lokowane, rozprowadzane przez międzynarodowe konsorcja dealerów
Obligacje
Kredyt
Jest wielu wierzycieli tzw. Obligatariusze
Jest jeden wierzyciel- bank
Przy emisji ograniczona rola banku (pełnienie roli agenta emisji)
Decyzje kredytowe zależą od banku
Zwrot długu następuje najczęściej jednorazowo
Zwrot kredytu odbywa się w ratach
W wielu przypadkach brak konieczności pokazania celu emisji
Konieczne podanie celu zaciągnięcia kredytu
W wielu przypadkach brak konieczności ustalenia zabezpieczeń
Koniecznie ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu
Emitent obligacji samodzielnie kształtuje strukturę emisji dopasowując ja do własnych potrzeb i możliwości tzw. Programy emisji
Warunki kredytu nie zależą od kredytobiorcy a określa je bank kredytodawca
Przeczytać z ustawy o obligacjach kto to jest bank reprezentant, kiedy jest powoływany, jakie musi spełniać kryteria i jakie zadanie są mu powierzane- do egzaminu wiedzieć!!!
Obligacje skarbu państwa aktywne i pasywne- doczytać
Akcja
Papier wartościowy, emitowany w serii przez przedsiębiorstwo będące spółką akcyjną, w którym emitent stwierdza, że nabywca akcji staje się współwłaścicielem spółki i z godnie z normami prawa obowiązującego w Polsce uzyskuje uprawnienia:
O charakterze majątkowym- uprawnienia samoistne oraz
O charakterze korporacyjnym (uprawnienia akcesoryjne wobec majątkowych)
Rodzaje akcji ze względu na zakres uprawnień:
Zwykłe
Uprzywilejowane
Ułomne
Ad 1 Uprawnienia o charakterze majątkowym:


(…)

… do podziału (oraz czy musi być zysk bilansowy za rok obrotowy, by wypłacić dywidendę za ten rok)
Osoby uprawnione do dywidendy
Moment nabycia praw do dywidendy
Zaliczki dywidendowe
Prawo poboru:
To ustawowe prawo pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji
Jest prawem zbywalnym
Problemy
Wyłączenie prawa poboru
Wykonanie prawa poboru (zapisy na akcje) Cena rynkowa prawa poboru zależy od podaży tego instrumentu oraz popytu ze strony potencjalnych inwestorów. Nie zawsze odzwierciedla ona rzeczywistą wartość ekonomiczną tego instrumentu, która może być oszacowana w oparciu o formułę stosowaną przez GPW
C(pp)- wartość teoretyczna prawa poboru C(r)- rynkowa cena jednej akcji spółki na giełdzie C(n)- cena emisyjna jednej akcji nowej emisji…
… w zysku rocznym spółki (dywidenda)
Prawo poboru akcji nowej emisji
Prawo do udziału w tzw. Kwocie likwidacyjnej
Uprawnienia o charakterze korporacyjnym:
Prawo do uczestniczenia w WZA
Prawo głosu na WZA
Prawo do informacji o stanie finansowym spółki
Bierne i czynne prawo wyborcze do organów spółki
Prawo do zaskarżenia uchwał WZA
Prawo do kwitowania działalności organów zarządzających i nadzorczych spółki…
… co do dywidendy:
Nie mogą przyznawać dywidendy, która przewyższa więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji zwykłych
Akcje posiadają pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, która ma status dywidendy uprzywilejowanej
Uprzywilejowanie co do głosu:
Na 1 akcję może maksymalnie przypadać 2 głosy na WZA
Uprzywilejowanie co do podziału majątku polikwidacyjnego spółki: akcje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz