Rynek finansowy- notatki z ćwiczeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 6909
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek finansowy- notatki z ćwiczeń - strona 1 Rynek finansowy- notatki z ćwiczeń - strona 2 Rynek finansowy- notatki z ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:
...NewConnect jest przykładem alternatywnego systemu obrotu (ASO). Rynek akcji został powołany przez GPW w sierpniu 2007r. Obecnie notowanych jest ponad 370 spółek. Giełda ustala regulamin obrotu na tym rynku. Rynek nie podlega dużej kontroli ze strony KNF.
ASO przeznaczony jest dla spółek młodych, perspektywicznych i z innowacyjnych branż.
Inwestowanie na NewConnect wiąże się z dużym ryzykiem, które wynika z:
• wczesnej fazy rozwoju firm i możliwości ich upadłości
• niska płynność obrotu i wysoka zmienność notowań
• niższe wymogi informacyjne w porównaniu do rynku regulowanego
Na NewConnect możliwe jest przeprowadzenie oferty prywatnej i publicznej....


...rynek pieniężny:
• bony skarbowe emitowane są przez MF w imieniu skarbu państwa, służą do regulowania krótkoterminowych braków płynności w budżecie.
• Wielkość popytu jak i oferowane ceny za bony w trakcie przetargów świadczą o nastawieniu instytucji finansowych do naszego kraju
• bony pieniężne emitowane są przez NBP, służą do regulowania ilości pieniądza w systemie bankowym.
W ostatnich latach (od 2009) banki komercyjne każdego tygodnia lokują w bankach nadwyżki rzędu 80- 100 mld zł. Taka sytuacja wiąże się ze spadkiem zaufania między instytucjami finansowymi i brakiem pożyczek na rynku międzybankowym
• bony komercyjne to grupa instrumentów finansowych, dłużnych emitowanych przez firmy na krótkie terminy. Podstawą prawną bonów może być prawo wekslowe, ustawa o obligacjach, Kodeks Spółek Handlowych
Wybór podstawy prawnej wpływa na...


Rynek finansowy-ćwiczenia- notatki
ćwiczenia 1 -15.02.2012
1 kolokwium 15 minut, 9 pytań, wspólne dla wszystkich grup, krótkie odpowiedzi, jeżeli będzie „opisz” to 3 zdania, 7-8 pytań z zajęć, wiadomości finansowe - wiadomości z 3 ostatnich numerów gazety „Parkiet” przed kolokwium 1-2 pytania
4,75 pytania na zaliczenie
poprawa- ustawy też
2 kolokwium- mogą być zadania + teoria
dyżur- środa 13:00-14:00 p. 208
czwartek 13:00-14:00
Rada polityki pieniężnej- ustala stopy procentowe 4,5%, jeżeli wzrośnie hamowanie gospodarki (droższe kredyty)
klin podatkowy- różnice między tym ile pracownik kosztuje pracodawcę, a ile pracownik dostaje wynagrodzenia
ćwiczenia 2- 17.02.2012
kryzys 2008:
-winowajca USA
-nadpłynność w sektorze bankowym- za dużo depozytów
Wibor w ujęciu rocznym, po jakiej cenie bank pożycza bankowi
sekurytyzacja- emisja papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami:
co dla banku jest aktywem?- kredyty
SPV- spółka specjalnego przeznaczenia
współczynnik wypłacalności na poziomie 9% powinien być: kapitały własne, aktywa ważone ryzykiem
rating stoping- nabywanie ratingu
NOTATKA:
Błędne praktyki leżące u podstaw kryzysu z lat 2008-2010:
założono ciągły wzrost cen nieruchomości i w związku z tym mniejszą wagę przywiązywano do badania zdolności kredytowych
zaniżano wymogi formalne przy badaniu zdolności
forma wynagradzania menedżerów skłoniła ich do maksymalizacji wyników krótkoterminowych w zamian za akceptację wyższego stopnia ryzyka w długim terminie
brak obiektywizmu doradców finansowych polegających klientów bankom
Sekurytyzacja- proces emisji papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), w przypadku banków zabezpieczeniami były jednorodne kredyty hipoteczne
Zalety sekurytyzacji:
pozwala podwyższyć współczynnik wypłacalności (obniżyć mianownik)
pozwala zwiększyć udział w rynku
pozwala zrealizować zyski z prowizji i części odsetek, a jednocześnie zapewnia dopływ nowych środków na rozwój akcji kredytowej
Rynek f

(…)


Instrumenty rynku kapitałowego:
akcje
obligacje
certyfikaty inwestycyjne
kwity depozytowe
listy zastawne
obligacje
(bony) zero kuponowe- brak odsetek, coś na podobę dyskonta
podobnie jak bony sprzedawane są z dyskontem
listy zastawne emitowane są przez banki hipoteczne; ze względu na poziom zabezpieczenia, ryzyko oraz oferowaną rentowność porównywane są z obligacjami skarbowymi
kwity depozytowe
ADR…
… oraz w formie ASO.
Przedmiotem obrotu są obligacje:
korporacyjne
komunalne
skarbowe listy zastawne
Na rynku obecnych jest ponad 100 emitentów.
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA
Bankowość inwestycyjna to pośrednictwo i doradztwo w transakcjach na rynku papierów wartościowych.
Usługi bankowości inwestycyjnej:
emisja i gwarantowanie oferty papierów wartościowych
doradztwo w fuzjach i przejęciach zarządzanie aktywami
działalność maklerska, lub dom maklerski- ustawowy obowiązek pośrednictwa tych podmiotów w kontraktach spółki z inst. rynku kapitałowego
audytor
kancelaria prawna
agencja promocyjna
firma Koszt emisji wynoszą minimalnie 500 000 zł przeciętnie kształtują się na poziomie 3-5% kwoty pozyskanej z akcji.
Podejmując decyzje o pozyskaniu środków z rynku należy określić:
rodzaj papieru
termin oferty
adresatów
cenę…
… instrumentów i nowych typów zleceń.
W WARSECIE przywiązano uwagę do płynności obrotu nie zaś kapitalizacji spółki.
Funkcjonują dwa systemy notowań:
podwójny FIXING- dla najmniej płynnych akcji
system notowań ciągłych- dla pozostałych akcji, certyfikatów inwestycyjnych, instrumentów pochodnych
Zasady wyznaczania kursu jednolitego (FIXINGu)
maksymalizacja wolumenu obrotu
minimalizacja różnicy w ofertach kupna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz