Rynek finansowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 5614
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek finansowy - strona 1 Rynek finansowy - strona 2 Rynek finansowy - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki ejst następująca: instrument finansowy, papierami wartościowymi, papiery wartościowe, instytucje polskiego rynku kapitałowego, komisja papierów wartościowych i giełd , krajowy depozyt papierów wartościowych w warszawie s.a., domy maklerskie, centralna tabela ofert s.a., giełda papierów wartościowych s.a., warszawski indeks giełdowy 20, indeks midwig, warszawski indeks rynku równoległego, indeks narodowych funduszy inwestycyjnych, w systemie kursu jednolitego, w systemie notowań ciągłych, rynek podstawowy, rynek równoległy, rynek podstawowy, rynek równoległy, rynek wolny, bon skarbowy, obligacje, wybrane instrumenty rynku kapitałowego, akcje, kontrakty futures, fundusze równoważone, fundusze akcyjne, fundusze otwarte, fundusze zamknięte, fundusze specjalistyczne, fundusze mieszane, opcje, uczestnicy rynku finansowego, fundusze rynku pieniężnego, fundusze obligacyjne, opcja amerykańska, opcja europejska, rola rynku finansowego, zadania ceto, zadania kdpw, rynki gpw, ceduła, bon skarbowy, rodzaje obligacji, definicja obligacji.

RYNEK FINANSOWY
Rolą rynku finansowego jest umożliwienie sprawnego przeprowadzenia transakcji finansowych. Jest to możliwe poprzez skonkretyzowanie w odpowiednio przygotowanych miejscach ( np. giełdach ) popytu i podaży na kapitał. Jest to zatem miejsce , gdzie przeprowadzane są operacje kupna i sprzedaży różnych instrumentów finansowych.
Dzięki temu nadwyżki finansowe mogą być zainwestowane , a podmioty poszukujące kapitału mają szansę uzyskać go i zrealizować swoje plany.
INSTRUMENT FINANSOWY
To kontrakt pomiędzy podmiotami zawierającymi umowę , regulujący zależność finansową w jakiej pozostają obie strony umowy.
Pierwotnie używane pojęcie „ papier wartościowy „ jest coraz częściej wypierane przez pojęcie „ instrument finansowy „.
Wg polskiego prawa papierami wartościowymi są :
akcje ;
prawa do akcji ;
obligacje ;
certyfikaty inwestycyjne ;
inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub zagranicznego ;
zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych oraz inne prawa majątkowe , których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych ( prawa pochodne ) .
Ze względu na okres wykorzystywania kapitału można mówić o rynku :
pieniężnym
kapitałowym
Instrumenty rynku pieniężnego służą do finansowania bieżącej działalności . Są to zazwyczaj krótkoterminowe kredyty i pożyczki , bądź instrumenty o krótkim ( do roku ) terminie zapadalności , takie jak bony skarbowe , commercial papers ( bony komercyjne ) itp. Termin zapadalności instrumentów finansowych rynku kapitałowego wynosi umownie ponad rok i służą one generalnie do finansowania inwestycji.
Obrót papierami wartościowymi odbywa się w obrocie :
publicznym
niepublicznym
Publicznym obrotem jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych , przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób , jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 800 osób albo do nieoznaczonego adresata.
Papiery wartościowe można nabywać na rynku :
pierwotnym
wtórnym
Instytucje polskiego rynku kapitałowego :
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ( KPWiG )
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Domy maklerskie
Centralna Tabela Ofert S.A.
Giełda Papierów Wartościowych S.A.
a ) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

(…)

… posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów
inne wyżej nie wymienione
Centralna Tabela Ofert S.A. ( CeTO )
Centralna Tabela Ofert S.A. powstała w 1996 r. z inicjatywy Zespołu Domów Maklerskich Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie - organizacji samorządowej przedsiębiorstw maklerskich organizujących regulowany , pozagiełdowy wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi.
Rynek…
… transakcji zawieranych na rynku regulowanym ( moment zawarcia transakcji - moment zarejestrowania tej transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych )
Domy Maklerskie
Aby prowadzić działalność maklerską , należy uzyskać zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd . Przy czynnościach związanych z obrotem papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu , musi być zezwolenie…
… zewnętrzną formę akcji możemy wyróżnić akcje :
imienne na okaziciela
Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub na CeTo są akcjami na okaziciela. Z uwagi jednak na zdematerializowany system obrotu zamiast „ wręczenia „ stosuje się odpowiednie zapisy księgowe. Kontrakty futures
Kontrakty futures jest to instrument finansowy należący do grupy tzw. instrumentów pochodnych…
… instrumentu bazowego
Kontrakty futures mogą być wystawiane na różne instrumenty finansowe , które są w takim przypadku przedmiotem dostawy.
Najczęściej spotykane są :
walutowe kontrakty futures - instrumentem bazowym jest waluta innego kraju
procentowe kontrakty futures - instrumentem bazowym jest oprocentowany papier wartościowy , np. obligacja
indeksowe kontrakty futures - instrumentem bazowym jest indeks…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz