Rynek eurowalutowy - ewolucja, mechanizmy, instrumenty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3654
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek eurowalutowy - ewolucja, mechanizmy, instrumenty - strona 1 Rynek eurowalutowy - ewolucja, mechanizmy, instrumenty - strona 2 Rynek eurowalutowy - ewolucja, mechanizmy, instrumenty - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 5. RYNEK EUROWALUTOWY - EWOLUCJA, MECHANIZMY, INSTRUMENTY. Plan wykładu 1. Rynek pieniężny - definicje i funkcje. 2. Rynek eurowalutowy - podstawowe definicje. 3. Poszczególne składowe rynku eurowalutowego. 4. Instrumenty rynku eurowalutowego. 5. Zalety i wady rynku eurowalutowego. Rynek eurowalutowy - definicja Rynek eurowalutowy - to międzynarodowy rynek pieniężny. Rynek pieniężny Rynek pieniężny - rynek krótkoterminowych transakcji, gdzie przedmiotem obrotu są instrumenty o terminie zapadalności od jednego dnia do jednego roku. Rynek pieniężny cechuje:  doskonała konkurencja - ceny ustalane są w oparciu o grę popytu i podaży;  rozwinięty system bankowy;  różnorodność segmentów (wielkość transakcji);  transmisja impulsów polityki pieniężnej do gospodarki. Segmenty rynku pieniężnego Rynek pieniężny dzieli się na:  Rynek hurtowy (centralny) - ograniczony dostęp ze względu na wartość transakcji - np. 100 tys. $ - 1 mln. $ o pożyczkobiorcy (emitenci): bank centralny, banki komercyjne, duże przedsiębiorstwa, rząd; o pożyczkodawcy: osoby fizyczne i prawne.  Rynek detaliczny (regionalny, krajowy): o pożyczkobiorcy: klienci banków komercyjnych; o pożyczkodawcy: banki komercyjne. Rynek pieniężny dzieli się wg instrumentów:  Lokaty międzybankowe - rynek nadwyżek gotówkowych (lokaty jednodniowe (overnight) lub 7 dniowe) o rynek zorganizowany przez bank centralny lub domy dyskontowe; o stopy LIBOR, LIBID, FIBOR-FIBID, WIBOR-WIBID o ceny pieniądza zależą od: wysokości stóp procentowych banku centralnego, podaży i popytu, wiarygodności kontrahenta.  Krótkoterminowe papiery wartościowe (bony skarbowe, bony pieniężne, bony komercyjne przedsiębiorstw, czeki) Rynek pieniężny dzieli się ze względu na charakter transakcji:  rynek pierwotny;  rynek wtórny. Ze względu na sposób emisji:  rynek prywatny - oferta niepubliczna - skierowana do określonych grup inwestorów;  rynek publiczny - oferta publiczna - skierowana do szerokiej grupy inwestorów. Rynek pieniężny a bankowości centralna Bank centralny - cel - stabilność cen. Funkcje banku centralnego:  Emitent pieniądza - nie ma formalnych ograniczeń emisji pieniądza stąd konieczność stosowania instrumentów polityki pieniężnej - regulacja podaży i popytu na pieniądz;  Bank państwa - (rachunki rządu, operacje finansowe w kraju i zagranicą w imieniu rządu, dysponuje rezerwami złota i dewiz, zaciąga i spłaca kredyty zagraniczne)  Bank banków - transakcje: o banki komercyjne - bank centralny lub o banki komercyjne - bank centralny - banki komercyjne. Rynek pieniężny - a bankowość centralna  Stopy procentowe BC są stopami bazowymi dla stóp międzybankowych.  BC jako pośrednik w transakcjach międzynarodowych.  Emitent bonów pieniężnych.  BC jako pośrednik w transakcjach rząd - bank.  Aktywny uczestnik rynku pieniężnego.  Pożyczki BC różnią się zasadniczo od pożyczek na rynku międzybankowym: pożyczki banku centralnego zwiększają rezerwy gotówkowe banków komercyjnych i mają wpływ na ilość pieniądza w obiegu, a pożyczki na rynku międzybankowym przesunięcia gotówki.


(…)

… oprocentowanie dla depozytariuszy i kredytobiorców. Wady rynku eurowalutowego  ze względu na brak regulacji wzrasta ryzyko niewypłacalności banków;  kredytobiorcy narażeni są na ryzyko walutowe. Wnioski  Na rynek eurowalutowy - międzynarodowy rynek pieniężny składa się rynek eurodepozytowy, eurokredytowy.  Rynek eurodolarowy jest największy na rynku eurowalutowym.  Eurodepozytowy rynek - rynek instrumentów…
… na rynku eurodolarowym - powrót w postaci depozytów.  1974 kryzys naftowy - wzrost ceny ropy - wzrost petrodolarów.  Rynek eurowalutowy - charakter spekulacyjny, dostarczanie płynności międzynarodowej. Rozwój rynku eurowalutowego - Regulacje prawne USA  Regulacja Q-Fed zabrania płacenia odsetek od wkładów a cista - różnice w stopach procentowych na amerykańskim i londyńskim rynku pieniężnym.  1963 r…
…, podmioty niebankowe).  Banki komercyjne (Eurobanki) - przyjmują wkłady i udzielają kredytów w dolarach na rynku europejskim.  Ostateczni pożyczkobiorcy wykorzystujący dolary na finansowanie inwestycji (korporacje międzynarodowe, podmioty niebankowe, banki). Rynek eurowalutowy  rynek eurowalutowy = rynek eurodolarowy.  wartość rynku eurodolarowego przekracza 2 biliony USD.  rynek eurodolarowy jest najważniejszym rynkiem pieniężnym świata. krajowa stopa kredytowa krajowa stopa depozytowa eurowalutowa stopa depozytowa eurowalutowa stopa kredytowa Eurowalutowy rynek depozytowy Eurowalutowy rynek depozytowy - waluta krajowa deponowana poza własnym krajowym rynkiem. Eurowalutowe depozyty:  stanowią podstawę kredytów na eurowalutowym rynku kredytowym;  wzrost depozytów jako pożyczek powoduje wzrost depozytów na rynku eurowalutowym;  kredyty przyznawane przez amerykańskie banki - stanowią część depozytów na rynku eurowalutowym (eurodolarowym). Instrumenty eurowalutowego rynku depozytowego Instrumenty depozytowe:  Lokaty o stałej i zmiennej stopie procentowej (fixe, floating rate time deposits).  CD - kwity depozytowe (negotiable certificates of deposit). Kwity depozytowe (1966) - emitowane przez banki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz