Międzynarodowe rynki kapitałowe-źródło finansowani

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe rynki kapitałowe-źródło finansowani - strona 1 Międzynarodowe rynki kapitałowe-źródło finansowani - strona 2 Międzynarodowe rynki kapitałowe-źródło finansowani - strona 3

Fragment notatki:


I. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWY - ISTOTA W obrotach krajowych i zagranicznych występują różnego rodzaju transakcje kredytowe (zawierane między dłużnikami i wierzycielami), oraz kredyty o szerokiej gamie rodzajowej. Według celu, na jaki udziela się kredyt rozróżniamy kredyty obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne, finansowe i handlowe. Ze względu na pochodzenie źródeł środków można wyodrębnić kredyty kupieckie, bankowe, państwowe i kredyty organizacji międzynarodowych. Natomiast według okresu kredyty dzieli się kredyty na krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od roku do 5 lat) i długoterminowe (powyżej 5 lat). Do instrumentów kredytu krótkoterminowego zalicza się weksle handlowe, weksle skarbowe, pożyczki międzybankowe. Zaś instrumentami kredytu długoterminowego są obligacje. Emitują je rządy, przedsiębiorstwa i banki, oraz zagraniczne rządy i firmy. Kredyty zaciągnięte w formie emisji obligacji mogą być przeznaczone na dowolne cele. Z reguły przeznacza się je na realizację określonych przedsięwzięć gospodarczych. Metodą pozyskiwania nowego kapitału jest emisja akcji. Akcja nie jest jednak instrumentem kredytowym. Stanowi część udziału w majątku przedsiębiorstwa emitującego akcje. Cechą akcji i obligacji jest ich zbywalność na wtórnym rynku papierów wartościowych.
Międzynarodowy rynek kredytowy stanowi nie tylko ważne źródło finansowania przebiegu procesów gospodarczych i inwestycji w gospodarce rynkowej, ale jest również najważniejszym instrumentem transformacji oszczędności w inwestycje w skali narodowej, regionalnej i międzynarodowej. Międzynarodowy rynek kredytowy obejmuje narodowe rynki kredytowe. Na rynku kredytowym przedmiotem podaży i popytu jest specyficzny towar-kapitał pożyczkowy. Rynek kredytowy składa się z rynku pieniężnego i kapitałowego. Oba te rynki wzajemnie się zazębiają. Najważniejszym kryterium rozróżnienia rynku pieniężnego od kapitałowego jest kryterium ekonomicznego zastosowania kapitału pożyczkowego na obu rynkach. Na rynku pieniężnym przedmiotem popytu i podaży jest kapitał przeznaczony na cele obrotowe przedsiębiorstw. Rynek ten obejmuje procesy pieniężne obiegu. Przedmiotem transakcji są instrumenty krótkoterminowe. Natomiast na rynku kapitałowym mamy do czynienia z popytem i podażą na kapitał pieniężny przeznaczony na cele lokacyjne. Kapitał ten przeznaczony jest na zakup środków trwałych lub długoterminowych papierów wartościowych. Przedmiotem transakcji na tym rynku są instrumenty średnio- i długoterminowe (np. akcje czy obligacje). Zatem problematyka rynku kapitałowego to:
Stan akumulacji kapitału pieniężnego Stopa akumulacji
Ruch kapitałów lokacyjnych wewnątrz poszczególnych gałęzi gospodarki
Długoterminowe lokaty kapitałowe za granicą
Międzynarodowe przepływy kapitałów długoterminowych


(…)

…. Są one na nich przedmiotem obrotu. W wyniku gry popytu i podaży kształtuje się rynkowa cena euroobligacji w postaci jej kursu. Istnieje pierwotny i wtórny rynek euroobligacji. Na rynku pierwotnym plasuje się nowo emitowane obligacje, a na rynku wtórnym przedmiotem transakcji są euroobligacje przed terminem ich wykupu. Emitenci euroobligacji zgłaszają popyt na rynku euroobligacji, a nabywcy euroobligacji tworzą podaż…
… i dystrybucją emisji
Opodatkowanie dochodów z obligacji; otrzymywane odsetki z tytułu zainwestowania w euroobligacje nie są obciążone podatkiem u źródła
Na rynku euroobligacji występują różne typy obligacji: zwykłe, o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz wyspecyfikowanych terminach płatności, jak i obligacje zamienne na akcje. Jednak największa część emisji euroobligacji przypada na obligacje zwykłe…
… rynek euroobligacji). Przyczyną ich pojawienia się były:
Rozwój infrastruktury bankowej
Postępująca na Zachodzie liberalizacja przepisów dewizowych i przepływów kapitałowych Dynamiczny rozwój handlu światowego w warunkach postępującej internacjonalizacji życia gospodarczego Zakrojona na szeroką skalę działalność inwestycyjna i lokacyjna przedsiębiorstw wielonarodowych.
Natomiast bezpośrednimi…
…. Nabywane są one wyłącznie dzięki pełnemu zaufaniu inwestorów do działalności międzynarodowych syndykatów, promujących emisję papierów wartościowych dużych firm, banków, dających pełną gwarancję zwrotu pożyczonych pieniędzy oraz odpowiedniego oprocentowania. Rynek euroobligacji ma pomyślne perspektywy rozwoju w nadchodzących latach. Ulega on coraz większej dywersyfikacji, zarówno pod względem plasowania nowych emisji euroobligacji, ich geograficznego zróżnicowania, jak i pod względem organizacyjnym. Indywidualni i instytucjonalni inwestorzy mają do niego zaufanie. Wynika ono m.in. z dużej sprawności eurobanków w plasowaniu nowych emisji euroobligacji, a także z działania wtórnego rynku euroobligacji.
Rynek euroobligacji stał się trwałym elementem międzynarodowego rynku kredytowego. Elastyczny w swym…
…). W konsekwencji spłata (amortyzacja) pożyczki jest dokonywana na podstawie przyjętego harmonogramu obsługi długu. Europożyczki konsorcjalne mogą być udzielane w różnych walutach zagranicznych , jednakże ich podstawową część stanowią pożyczki udzielane w dolarach amerykańskich i euro, a dopiero potem w np. funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich. W przypadku pożyczek eurodolarowych, podstawowa stopa…
… euroobligacji w 1995r. Było duże zainteresowanie i planowaną wartość emisji równą 200 mln USD podwyższono na 250 mln USD. Ponad połowa euroobligacji trafiła do instytucjonalnych inwestorów z USA, 35% ulokowano w Europie, a reszta znalazła nabywców na Dalekim Wschodzie - głównie w Japonii, i Korei Płd. Oprocentowanie tych euroobligacji wynosiło 7,75%. Druga emisja polskich euroobligacji odbyła się w 1996r…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz