Rynek euroobligacji - uczestnicy, instrumenty, mechanizmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek euroobligacji - uczestnicy, instrumenty, mechanizmy - strona 1 Rynek euroobligacji - uczestnicy, instrumenty, mechanizmy - strona 2 Rynek euroobligacji - uczestnicy, instrumenty, mechanizmy - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 7. RYNEK EUROOBLIGACJI - UCZESTNICY, INSTRUMENTY, MECHANIZMY. Plan wykładu 1. Definicja i rodzaje obligacji. 2. Struktura międzynarodowego rynku obligacji. 3. Rozmiar rynku euroobligacji. 4. Rodzaje obligacji międzynarodowych. 5. Euroobligacje - procedura emisji. 6. Inwestorzy euroobligacji. 7. Przyszłość rynku euroobligacji. Definicja obligacji Obligacja - to papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych). Za zaciągnięte zobowiązanie podczas emisji obligacji emitent odpowiada całym swoim majątkiem. Klasyfikacja obligacji  ze względu na formę: o dokument materialny; o zapis elektroniczny (zdematerializowana);  ze względu na rodzaj emitenta: o skarbowe, o komunalne (municypalne), o przedsiębiorstw w tym junk bonds o międzynarodowych instytucji finansowych  ze względu na sposób oprocentowania: o stałe oprocentowanie, o zmienne oprocentowanie o zerokuponowe  ze względu na posiadacza: o na okaziciela o imienne  ze względu na czas: o długoterminowe o średnioterminowe o krótkoterminowe  ze względu na prawa: o zwykłe o zamienne o przychodowe o z prawem poboru  ze względu na sposób zabezpieczenia: o zabezpieczone hipoteką (mortgage bonds) o zabezpieczone innymi papierami wartościowymi (collateral bonds) o podporządkowane (subordinated) o noty korporacyjne (corporate notes)  ze względu na miejsce emisji: o krajowe o zagraniczne o euroobligacje Cechy obligacji  Nazwa obligacji, np. skarbowa  Wartość nominalna (face value) - w określonej walucie - oznacza wielkość udzielonej emitentowi pożyczki z tytułu jej nabycia.  Oprocentowanie - stałe, zmienne - dochód naliczany od wartości nominalnej, płatny we wskazanych okresach (płatności kuponowe).  Termin wykupu (okres zapadalności) - od daty emisji do daty wykupu wartości nominalnej: o pierwotny okres wykupu, np. emisja 31 stycznia 2009 - termin wykupu 1 luty 2014 - 5 lat
Obligacje międzynarodowe  Obligacje zagraniczne  Euroobligacje  Globalne obligacje Obligacje międzynarodowe - definicje Obligacje zagraniczne (obce) - są sprzedawane przez zagranicznych emitentów w walucie kraju emisji. Przykład: szwedzki producent Volvo sprzedaje (emituje) obligacje w USA denominowane w USD. Największe rynki obligacji zagranicznych:  Yankee Bonds - zagraniczne obligacje sprzedawane w USA  Samurai Bonds - zagraniczne obligacje emitowane w Japonii.  Bulldogs Bonds - zagraniczne obligacje emitowane w Wielkiej Brytanii.  Rembrandt Bonds - obligacje zagraniczne sprzedawane w Holandii. Globalne obligacje - emitowane jednocześnie na kilku rynkach zagranicznych w walutach krajów emisji (emitent sprzedaje obligacje w USA, Europie, Azji). Średnia wartość emisji 920 mln USD. Emisja jest w pełni uregulowana prawnie - np. część amerykańska (USD) podlega rejestracji w SEC.

(…)

… dwuwalutowe Umożliwiają płatność kuponu w jednej walucie a spłatę kapitału w innej. Zazwyczaj są to obligacje o stałym oprocentowaniu. Przykład: japońska korporacja emituje obligacje w Londynie - wykupuje obligacje w USD a kupon płaci w Euro.
Organizacja emisji euroobligacji  Rynek pierwotny - emisja organizowana jest przez konsorcjum banków.  Rynek wtórny: o rynek OTC (zazwyczaj w Londynie); o rynek…
… ważne daty:  Data organizacji konsorcjum - wprowadzenie emisji (wysłanie telexu do banków z zaproszeniem do konsorcjum - czas na odpowiedź 2 godziny).  Data emisji na rynku pierwotnym.  Data rozwiązania konsorcjum - obligacje wprowadzane na wolny rynek. Rozliczenie emisji - rynek wtórny Transakcje euroobligacji na rynku wtórnym są rozliczane przez 2 systemy: Euroclear oraz Cearstream International…
… roczna bądź półroczna;  możliwość zamiany stałego oprocentowania na zmienne;  wysokość oprocentowania na rynku pierwotnym jest podawana inwestorom w formie dochodowości wyrażonej różnicą dochodowości od obligacji skarbowych wyrażonych w tej samej walucie. Euroobligacje o zmiennym oprocentowaniu  Punktem odniesienia zmiennego oprocentowania jest LIBOR, EURIBOR (3M 6M dolar US)  W okresach 3 lub 6 M…
… jest atrakcyjny ze względu na brak regulacji i ograniczeń podatkowych tak dla emitentów jak i inwestorów.  Eurorynek oferuje korzystniejsze ceny.  Ze względu na wielkość eurorynku - rynek wtórny jest bardziej płynny niż krajowe rynki.  Jedynie amerykański rynek obligacji ma porównywalny poziom płynności.  Funkcjonowanie eurorynku powinno być podtrzymywane ze względu na mniejsze regulacje niż na rynkach krajowych. Wnioski  Rynek obligacji dzieli się na krajowy rynek obligacji, rynek obligacji zagranicznych, rynek euroobligacji oraz rynek obligacji globalnych.  Najbardziej znaczącym rynkiem jest rynek euroobligacji.  Waluta w której zazwyczaj denominowane są euroobligacje to USD.  Procedura plasowania emisji euroobligacji organizowana jest przez konsorcjum bankowe.  Rynek wtórny jest organizowany…
… w £ - obligacje 5, 30 letnie; wartość - 950 mld £  transza w jenach - obligacje 5 letnie; wartość - 90 mld jen Obligacje międzynarodowe - definicje Euroobligacje (eurobonds) - papiery wartościowe emitowane w innej walucie niż waluta kraju emisji; stanowią źródło pozyskania kapitału, o uprzywilejowanym statusie podatkowym. Przykład: US General Motors - emituje obligacje w Londynie w walucie USD. Podstawowe cechy…
… stopa jest stała i dostosowywana przez banki referencyjne na 2 dni przed datą wprowadzenia nowych stawek.  Mogą mieć określone limity oprocentowania - minimalne (floor), maksymalne (caps) lub obydwu (collars).  Najczęściej emitowane przez korporacje amerykańskie i japońskie.  Często występują jako obligacje zamienne - na akcje lub walutę. Euroobligacje zamienne Euroobligacje zamienne - posiadacz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz