Rygle kratowe układów poprzecznych hal - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3269
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rygle kratowe układów poprzecznych hal - wykład - strona 1 Rygle kratowe układów poprzecznych hal - wykład - strona 2 Rygle kratowe układów poprzecznych hal - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rygle kratowe układów poprzecznych hal
Rygle kratowe układów poprzecznych hal, w przypadku ich sztywnego połą­czenia ze słupami, są najczęściej wiązarami trapezowymi. W styku montażowym słupa z kratownicą należy połączyć z podporą zarówno pas rozciągany, jak i pas ściskany rygla kratowego. Dwa przykłady takich sztywnych połączeń rygli kra­towych ze słupami skrajnymi pokazano na rys. 6.25. Dla takiego schematu sta­tycznego układu poprzecznego hali, najczęściej w styku kratownicy ze słupem, pas górny jest rozciągany, dolny zaś ściskany.
. Na rysunku 6.25a pokazano rozwiązanie, w którym zarówno pas górny, jak i dolny wiązara są połączone z zastosowaniem śrubowych styków doczołowych. Styk montażowy w strefie wytężeń rozciągających użebrowano, a dwuteowy pas górny wyposażono w blachę czołową odpowiedniej grubości. Pod węzłem dol­nym (z krzyżulcem), przekazującym reakcję pionową wiązara na słup, przymo­cowano „stołeczek" montażowy. W konstrukcji styku montażowego na rys. 6.25b w dolnym węźle ściskanym zastosowano połączenie doczołowe, w górnym roz­ciąganym zaś połączenie zakładkowe. W tym przypadku reakcję pionową na słup przekazuje węzeł górny kratownicy (z krzyżulcem).
Projektując doczołowe połączenia pasów rozciąganych (rys. 6.25a), należy zwrócić uwagę na odkształcalność elementów przylgowych (pasa słupa, blachy czołowej pręta rozciąganego). W celu zwiększenia sztywności takiego styku ele­menty te wyposaża się w żebra, a blacha czołowa pasa rozciąganego musi mieć odpowiednią grubość. W omawianych połączeniach jest wskazane zastosowanie śrub o wysokiej wytrzymałości i sprężenie styku. Istotnym zagadnieniem w reali­zacji tego typu połączeń jest przestrzeganie wymagań dotyczących granicznych imperfekcji geometrycznych elementów przylgowych styków doczołowych [8]. Wady geometryczne styków doczołowych, polegające na nieprzyleganiu elemen­tów przylgowych w złączach, prowadzą do istotnego dodatkowego wytężenia śrub i konstrukcji, co obniża bezpieczeństwo, a niekiedy prowadzi do awarii obiektu. Stąd też należy dokonywać szczególnie wnikliwej kontroli tych połączeń w trak­cie odbioru konstrukcji [104].
Na rysunku 6.26 pokazano przykłady oparcia kratownic na słupach pośred­nich hal wielonawowych. Rozwiązania te odpowiadają schematowi przegubowych połączeń rygli ze słupami hali. W przykładzie przedstawionym na rys. 6.26a przekładka między czołowymi blachami wiązarów (element zakreskowany na tym rysunku) umożliwia kompensację odchyłek wymiarowych. Przy występo­waniu niedużych odchyłek dodatnich długości rygla kratowego przekładka jest usuwana lub jej grubość zmniejszana, natomiast przy występowaniu niedużych odchyłek ujemnych są umieszczone dwie lub trzy przekładki. Na rysunku 6.26b pokazano oparcie wiązara na słupie dwugałęziowym. W tym przykładzie blachy czołowe węzłów podporowych kratownicy jako elementy centrujące przekazu­ją obciążenie w osiach dwuteowych gałęzi słupa. Przestrzeń między węzłami podporowymi kratownicy wykorzystuje się do umieszczenia koryt odprowadza­jących wodę opadową. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz