Ruch ekologizmu - myśl i ruch

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch ekologizmu - myśl i ruch - strona 1 Ruch ekologizmu - myśl i ruch - strona 2

Fragment notatki:

Ruch ekologizmu - myśl i ruch Źródła Ekologizmu
Źródła myśli politycznej ekologizmu można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze obejmowane są nazwą „ruchy ekologiczne", te drugie zaś polegają na poszukiwaniu wątków ekologizmu w całej myśli ludzkiej.
1. Ruchy ekologiczne jako źródło bezpośrednie ekologizmu: Narodziny ruchów ekologicznych, datowane na początek lat siedem­dziesiątych XX stulecia, związane są z ruchami kontestacyjnymi, określany­mi także mianem kontrkultury albo Nowej Lewicy. Ruchy te po raz pierwszy rzuciły wprost wyzwanie cywilizacji przemysłowej, narzucanym przez nią wzorom konsumeryzmu i podtrzymującym je ideologiom i strukturom pań­stwowym kapitalizmu i socjalizmu.
ich wyzwanie rzucone cywilizacji przemysłowej
Ruchy ekologiczne dostrzegły, że w odwiecznej ingerencji ludzkiej w sprawy przyrody cywilizacja przemysłowa przekroczyła granice bezpieczeństwa, wywołując skutki alarmująco negatywne. Odrzucenie, przeto ustroju kapitali­stycznego i socjalistycznego — w świetle ekologizmu — staje się warunkiem poszukiwania alternatywnego ustroju społecznego. Odrzucenie przez ten alternatywny ustrój idei industrializmu i konsumeryzmu umożliwiałoby właś­ciwy stosunek ludzi do swego przyrodniczego środowiska naturalnego.
ich formy organizacyjne i swiadomość ekologiczna
Ruchy ekologiczne, przybierające różne formy organizacyjne, przede wszystkim jednak partii politycznych zwanych partiami zielonych. Wyrosły ze świadomości globalnej skali istniejących zagrożeń, wywoływanych niewłaści­wym stosunkiem ludzi do środowiska naturalnego. Same też stały się głównym krzewicielem świadomości ekologicznej. W programach partii zielonych fundamentalnej idei ochrony środowiska naturalnego towarzyszą akcenty antyindustrializmu, antykonsumeryzmu i antymilitaryzmu.
ich partie zielonych W Niemczech (Die Grünen), Wielkiej Brytanii (Green Party), Francji (Les Verts, Generation Ecologie,), Belgii (walońska Ecolo, flamandzka Les Verts). Partie w tych krajach zdołały wprowadzić swoich przedstawicieli do parlamentów. W Polsce istnieje od 1980 roku Polski Klub Eko­logiczny, który nie odnotował jednak jeszcze większych sukcesów politycznych. „Zieloni" są reprezentowani przez 30 parlamentarzystów w Parlamencie Europej­skim.
2. 2. Cała myśl ludzka jako źródło pośrednie Ekologizmu
Ruchy ekologiczne poszukują inspiracji dla swych programów w całej myśli ludzkiej. Ekologizm, jako samodzielny nurt myśli politycznej, nawiązuje zarówno do myśli kształ­towanej przez ruchy ekologiczne, jak innych nurtów myślowych rozwijanych od czasów najdawniejszych aż do naszej współczesności.
2. 3. Amerykańska klasyka literatury ekologicznej
Wśród wielu prac należących do tzw. literatury ekologicznej niektóre zy­skały już rangę pozycji klasycznych. Amerykanin

(…)

… na rzecz ochrony lasów, dzięki czemu obecnie uchodzi niemal za świętego patrona niektórych ruchów eko­logicznych. David Thoreau (1817-1862) - Tydzień na rzekach Concord i Mer-rimach (1849) i Lasy lub życie wśród drzew (1854), Rachel Carson (1907-1964) - Milcząca wiosna (1962). Paul Ehrlich (ur. 1932), amerykański demo­graf, należy do pierwszych myślicieli analizujących wszechstronnie problem przeludnienia…
… pochodzenia austriackiego, osiadły w Meksyku, ostrzega w swoich pracach np. Energia i równość (1974), przed skutkami wyczerpania się naturalnych źródeł ekologicznej energii.
2. 5. Formy ostrzeżeń ekologicznych - raporty
Liczne ostrzeżenia zawarte w raportach Klubu Rzymskiego — grupy wy­bitnych uczonych z różnych krajów świata podejmujących najbardziej new­ralgiczne problemy współczesności — zyskały rozgłos powszechny Raport Klubu Rzymskiego Granice wzrostu (1972) wyjaśnia istotę niebezpieczeństw wy­nikających z niekontrolowanego wzrostu populacji ludzkiej, produkcji i kon­sumpcji. Polegają one przede wszystkim na przeludnieniu globu ziemskiego. Podobnie brzmią ostrzeżenia nieoficjalnego raportu ONZ Tylko jedna Ziemia (1972), czy raportu Brundtlanda Nasza wspólna przyszłość (1987).
2. 6. Odróżnienie potrzeb…
… literatura eko­logiczna, odrzucając kategorię potrzeb sztucznych, odwołuje się do kategorii potrzeb naturalnych podtrzymywanej przez niektóre wielkie systemy religij­ne (np. buddyzm, hinduizm), sekty ascetów i mistyków, szamanów, wodzów indiańskich i guru w rodzaju Gandhiego. Alternatywne do kapitalizmu i so­cjalizmu społeczeństwo, uzgodnione z ideami ekologizmu, miałoby zmierzać do całkowitego porzucenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz