Rozwój społeczny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój społeczny-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rozwój społeczny- zagadnienie wiedzy społecznej.
Można przyjąć, że wiedza społeczna zdobywana przez konkretnego człowieka na temat danego rodzaju praktyki społecznej, w zasadniczym stopniu decyduje o sposobach jego włączania się do tej praktyki; pełni funkcję regu­lacyjną w odniesieniu do postępowania jednostki w ramach poszczególnych rodza­jów praktyki społecznej. Rozpatrując tę wiedzę z tego punktu widzenia można wyodrębnić trzy jej rodzaje:
wiedzę potoczną,
wiedzę zinstytucjonalizowaną,
wiedzę naukową (teoretyczną).
Wiedza potoczna jest zbiorem poglądów na temat danej dziedziny praktyki społecznej, którą jednostka gromadzi w czasie całego swojego życia w bezpośred­nim kontakcie z tą praktyką. Czasami ta wiedza nazywana jest doświadczeniem życiowym lub zdrowym rozsądkiem. Ponieważ każdy z nas ma inne doświadczenia życiowe, więc różnimy się też pod względem zakresu tej wiedzy.
Wiedza instytucjonalna składa się z całego szeregu przepisów sformalizowanych i nieformalnych (tradycja), jakie regulują działalność konkretnej instytucji. Ważne jest to, aby wszyscy członkowie tej instytucji znali te przepisy i respektowali je w swoim postę­powaniu. Można więc uznać, że wiedza instytucjonalna jest wspólna dla wszystkich członków danej organizacji. Wiedza naukowa jest zbiorem przekonań opisujących i wyjaśniających przebieg danej praktyki społecznej. Wiedza ta różni się od dwóch wcześniej omówionych tym, że jest ona bardziej spójna, wiarygodna i bardziej wnikliwa, tzn. proponowane przez nią wyjaśnienia odwołują się do czynników nie-obserwacyjnych (zmiennych teoretycznych). Pod względem procentowego udziału tej wiedzy w stosunku do całości posiadanej wiedzy ludzie są najbardziej zróżnico­wani między sobą. Powyższą klasyfikację wiedzy społecznej przedstawia rysunek:
Całość wiedzy o rzeczywistości i sobie samym
Wiedza potoczna o danej praktyce społecznej
Wiedza instytucjonalna o danej praktyce społecznej
Wiedza naukowa o danej praktyce społecznej
Dany
rodzaj
praktyki
społecznej
Ryc. Regulacyjna funkcja trzech rodzajów wiedzy w stosunku do praktyki społecznej
Na podstawie przedstawionego schematu można krótko omówić rozwój wiedzy. która odnosi się do podstawowych rodzajów praktyk społecznych, w jakich uczest­niczą ludzie dorośli. Trzeba przy tym wyraźnie podkreślić, że nie będzie to wyczer­pująca relacja na ten temat. Odwołanie się do pojedynczych koncepcji rozwoju przy­gotowującego do życia rodzinnego, ekonomicznego i politycznego ma służyć głównie ilustracji przygotowania człowieka do uczestnictwa w całości życia zbioro­wego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz