Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 1 - strona 1 Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 1 - strona 2 Rozwój rynku płatności detalicznych- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój rynku płatności detalicznych prof. UE dr hab. Janina Harasim Wykład 1
Uwarunkowania rozwoju rynku płatności detalicznych
Tradycyjne uwarunkowania rozwoju rynku płatności detalicznych Odmienność kultur i zwyczajów płatniczych w różnych regionach świata
Poszczególne kraje i regiony tworzą mozaikę kultur i zwyczajów płatniczych, które wyrażają się m,.in. w zróżnicowanym poziomie rozwoju obrotu bezgotówkowego oraz odmiennym zestawie najbardziej rozpowszechnionych bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Różnorodność ta jest widoczna przede wszystkim w sferze rozliczeń bezgotówkowych - każdy kraj ma odmienną strukturę stosowanych w ich obrębie instrumentów płatniczych, która kształtowała się latami pod wpływem czynników socjo-kulturowych, ekonomicznych, geograficznych i prawnych.
Najbardziej zauważalną cechą współczesnego rynku płatności detalicznych jest jednak wciąż wysoki udział gotówki w codziennych płatnościach. Niemal wyłącznie gotówki używa się w słabiej rozwiniętych krajach Azji, Ameryki Południowej oraz regionie CEMEA. Łączny udział tych regionów w obrocie bezgotówkowym na świecie (mierzonym liczbą transakcji) wyniósł w 2008 r. niespełna 0,6 % (w 2001 r. był o połowę niższy), podczas gdy na Stany Zjednoczone przypadało 41,6% światowego wolumenu płatności bezgotówkowych (w 2001 r. -52,6%), na Europę - 27,5% (2001 r. - 33,1%), na rozwinięte kraje regionu Azji i Pacyfiku - 7,8% (2001 r. - 5,2%), a na kraje BRIC - 17,1% (2001 r. - 5,8%). Płatności bezgotówkowe są skoncentrowane głównie w krajach rozwiniętych - w 2008 r. na Stany Zjednoczone, rozwinięte kraje Europy oraz Regionu Azja-Pacyfik przypadało 77% światowego wolumenu płatności bezgotówkowych, a 91% transakcji bezgotówkowych zostało zawarte na dziesięciu największych rynkach płatności. Nawet jednak w regionach o stosunkowo dużym wolumenie płatności bezgotówkowych udział gotówki w obiegu jest znaczny i ciągle rośnie. W latach 2002-2008 tempo wzrostu wartości gotówki w obiegu w krajach strefy euro wyniosło 11% rocznie i było prawie trzykrotnie wyższe od tempa wzrostu wolumenu transakcji bezgotówkowych (4% rocznie). Jedną z istotnych przyczyn tego zjawiska jest bardzo wolny i napotykający na liczne przeszkody rozwój instrumentów bezgotówkowych pozwalających na efektywne i wygodne regulowanie płatności niskokwotowych (tzw. mikropłatności), w których nadal dominuje gotówka. Odmienność kultur płatniczych wyraża się także, jak wspomniano wcześniej, w zróżnicowanej strukturze instrumentów wykorzystywanych w rozliczeniach bezgotówkowych w poszczególnych regionach i krajach. W 2008 r. wspólną cechą zestawu instrumentów płatniczych we wszystkich regionach była dominacja kart płatniczych, które w ostatnich latach powoli wypierają inne tradycyjne instrumenty rozliczeniowe, w tym zwłaszcza czeki (ale w rozwiniętych krajach Azji i Pacyfiku oraz BRIC także polecenie przelewu, a w tej ostatniej grupie krajów - polecenie zapłaty). O ile jednak udział kart płatniczych w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych w USA, rozwiniętych krajach Azji i Pacyfiku oraz krajach BRIC znacznie przekraczał 50%, o tyle w Europie wyniósł „tylko” 38%. W Europie zdecydowanie większe znaczenie w rozliczeniach, w porównaniu z innymi regionami, mają polecenie przelewu i polecenie zapłaty, natomiast w USA - czeki - zob. rys.1.

(…)

… płatności wysokokwotowe, płatności niskokwotowe, czyli detaliczne, obsługiwane są w różnych krajach strefy euro w sposób zróżnicowany. Zdaniem Europejskiego Banku Centralnego w połowie pierwszej dekady XXI w. liczba i różnorodność instrumentów płatniczych, standardów i podmiotów infrastrukturalnych obsługujących płatności detaliczne w zasadzie była podobna jak w momencie wprowadzenia wspólnej waluty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz