Rozpoznanie terenu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpoznanie terenu - strona 1 Rozpoznanie terenu - strona 2 Rozpoznanie terenu - strona 3

Fragment notatki:

Rozpoznanie terenu
Wszechstronne rozpoznanie terenu posłuży do ostatecznego, szczegółowego usta­lenia lokalizacji obiektu podziemnego. Wymaga to etapowego prowadzenia badań ma­jących na celu:
• ogólne rozpoznanie całego rejonu w otoczeniu projektowanego obiektu,
• opracowanie szczegółowych przekrojów geologicznych z uwzględnieniem warun­ków wodnych i geotechnicznych,
• uzupełnienie i weryfikację wyników badań w czasie budowy obiektu podziemnego.
Badania rozpoznawcze mają charakter badań wstępnych i obejmują przede wszy­stkim już istniejące, dostępne informacje o terenie, a więc mapy geologiczne, wyniki badań pośrednich, literaturę dotyczącą morfologii, petrografii, stratygrafii i hydrologii rejonu, w którym przewiduje się budowę obiektu podziemnego. W przypadkach wąt­pliwych wykonuje się dodatkowe badania pośrednie bądź ogólne rozpoznanie geofi­zyczne. Najczęściej stosuje się kartowanie powierzchniowe, wykorzystując istniejące w okolicy odsłonięcia geologiczne, a także rozpoznając dostępne zasoby wodne (rzeki, potoki, studnie itd.). Z badań geofizycznych, głównie sejsmicznych i elektrooporowych, otrzymujemy ogólne informacje o granicach zalegania warstw skalnych bądź grunto­wych, o występowaniu i ewentualnym zasięgu zaburzeń tektonicznych, zwłaszcza usko­ków, a także o innych zakłóceniach układu stratygraficznego masywu. Po wstępnym rozpoznaniu terenu ustalona na podstawie studiów ekonomicznych lokalizacja budow­li podziemnej podlega uściśleniu. Jest ona wpisana w najbardziej korzystny układ warstw geologicznych poza zasięgiem niebezpiecznych zaburzeń tektonicznych czy też niepo­myślnych warunków hydrogeologicznych.
Analiza ekonomiczna i ogólne rozpoznanie warunków geologicznych i wodnych sta­nowią podstawę do opracowania wstępnego projektu budowli podziemnej, zwłaszcza jej układu podłużnego z wylotami na powierzchnię terenu. Na podstawie tego projektu wykonuje się dokumentację geologicmo-inżynierską jako podstawę szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych.
Badania szczegółowe. Szczegółowe rozpoznanie terenu dokonują specjaliści z ge­ologii inżynierskiej na podstawie wierceń geologicznych i badań kameralno-laborato-ryjnych. Zakres wierceń geologicznych ustala się w zależności od przewidywanej zmien­ności masywu skalnego lub gruntowego. W skałach otwory wierci się co 200-500 m, a w gruntach co 100-200 m wzdłuż osi budowli bądź równolegle do osi w odległości 15-20 m w przypadkach, gdy przewiduje się zastosowanie w czasie budowy sprężone­go powietrza, aby uniknąć jego „ucieczkę" z wyrobiska podziemnego. W rejonach za­burzonych tektonicznie otwory powinny być odpowiednio zagęszczone, a ich sieć roz­budowana, rozszerzona w kierunku poprzecznym, prostopadłym do osi podłużnej (rys. 2.3). Wskazane jest również wykonanie dodatkowych otworów w układzie poprzecz­nym u wylotów budowli podziemnej. W niektórych przypadkach zamiast wierceń wy­konuje się szyby lub sztolnie badawcze.

(…)

… robót podziem­nych do rzeczywistych warunków, jakie napotkamy w czasie budowy obiektu. W tym celu należy prowadzić badania uzupełniające podczas wykonywania wykopów lub drą­żenia wyrobisk podziemnych.
Badania uzupełniające. Pomiary i badania z zakresu geologii inżynierskiej i geo-techniki prowadzone jednocześnie z robotami ziemnymi lub podziemnymi dostarczają rzeczywistych informacji o wgłębnej budowie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz