Rozliczenia międzyokresowe - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenia międzyokresowe - wykład - strona 1 Rozliczenia międzyokresowe - wykład - strona 2 Rozliczenia międzyokresowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

R ozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów obejmują :
- rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
- rozliczenia okresowe kosztów bierne
- przychody przyszłych okresów
R ozliczenia międzyokresowe czynne kosztów polegają na wyłączeniu z kosztów działalności tych kwot kosztów które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, koszty te są wykazywane w bilansie, po stronie aktywów, konto to może wykazywać saldo debetowe, np. koszty remontu rozliczane w czasie, prenumerata czasopism zapłaconych z góry, ubezpieczenie rzeczowe zapłacone w styczniu za cały rok, podatek od nieruchomości za pierwsze półrocze. Najpierw więc występuje wydatek wysokiego rzędu, np., płacimy za ubezpieczenie z góry 60 000. Potem co miesiąc rozliczamy 1/12 tej całej kwoty aż do całkowitego rozliczenia.
Rozliczenia międzyokresowe bierne polega na tworzeniu rezerwy w ciężar kosztów na wydatki przyszłych okresów, obejmują one sumy zaliczania do kosztów działalności bieżącego okresu, których pokrycie nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj występują w ciągu roku. Na koniec roku występują tylko określone koszty w bilansie po stronie pasywów. Rozliczenie takie polega na samodzielnym ustaleniu wydatków, np. za energię sami możemy odczytać stan i obliczyć jaką kwotę należy przekazać jeszcze przed przyjściem faktury.
Przychody przyszłych okresów obejmują otrzymane faktury za które świadczenia zostaną wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych (zaliczka mniej niż 50%), (odsetki za zwłokę podwyższają wartość roszczenia). Przychody przyszłych okresów nie rozliczone w końcu roku stanowią saldo które ujawniane jest w bilansie po stronie pasywów.
Rozliczenia międzyokresowe, podaj przykłady ich ewidencji Do ewidencji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych służy konto „Rozliczenia m/o kosztów”. Konto to: - obciążone jest kosztami przyszłych okresów , a uznawane ich rozliczeniem na te okresy sprawozdawcze, których dane koszty dotyczą
- uznawane jest tworzą rezerwę, n a przewidywane do poniesienia koszty, a obciążone za wykorzystanie tej rezerwy. Konto „Rozliczenia m/o kosztów” jest kontem bilansowym, które może wykazywać dwa salda:
- debetowe - wyrażające koszty przyszłych okresów i wykazywane w aktywach jako składnik majątku
- kredytowe oznaczające utworzoną rezerwę na koszty przyszłych okresów i wykazywane w pasywach bilansu
Definicja umorzenia i amortyzacji środków trwałych, przykłady ich obliczania i zasady ewidencji Umorzenie środków trwałych jest to okresowe korygowanie wartości początkowej tych środków o wartość zużycia
Amortyzacja to wyrażone w pieniądzu i wliczone do kosztów działalności fizyczne zużycie środka trwałego na skutek jego użytkowania


(…)

… trwały w całym okresie jego eksploatacji. Podatek VAT
Podatek od towarów i usług jest podatkiem wielofazowym pobieranym w każdej fazie obrotów, co oznacza, że obciążone są nim szczególnie fazy produkcji i dystrybucji. Przedmiotem opodatkowania jest obrót, który powstaje w wyniku sprzedaży towaru i usług oraz obrót będący wynikiem czynności zrównanych ze sprzedażą.
VAT naliczony występuje w fazie zakupu…
… tej podzielności
Poziomy podział konta polega na wprowadzeniu do ewidencji określonego przedmiotu w miejsce dotychczas stosowanego jednego konta, dwóch lub większej liczby kont bardziej szczegółowych. Wydziela się z konta podlegającego podziałowi zapisy debetowe i kredytowe (czyli z obu stron konta) dotyczące określonych grup operacji gospodarczych i przenosi się te zapisy na inne konta uzyskane z podziału (np…
… danego składnika majątku prowadzi się wg wartości umownych, różniących się od wartości bilansowej. Prowadzi to, do powstania tzw. Kont korygujących . Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku wyników - wskaż różnice.
W wariancie porównawczym koszty są pogrupowane wg rodzaju. W rachunku obowiązuje zasada współmierności przychodów i kosztów. Nie stosuje się jej, do kosztów ogólnych sprzedaży, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych.
W wariancie kalkulacyjnym nie przedstawia się kosztów w ujęciu rodzajowym lecz w ujęciu poszczególnych typów (rodzajów) działalności, dzieląc koszty na pośrednie i bezpośrednie. Wyodrębnia się koszty sprzedaży i koszty ogólne zarządu. Najczęściej stosowane są; kalkulacja podziałowa i doliczeniowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz