Pojęcia z rachunkowości - opracowanie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia z rachunkowości - opracowanie. - strona 1 Pojęcia z rachunkowości - opracowanie. - strona 2 Pojęcia z rachunkowości - opracowanie. - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej odzwierciedlającej w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze oraz sytuację majątkową i wyniki działalności podmiotów gospodarczych.
Funkcje rachunkowości: - Informatyczna - dostarcza szereg informacji ekonomicznych dla celów wewnętrznych (ilość zamówień) i zewnętrznych (banki, ZUS) - Ewidencyjna - każda operacja jest rejestrowana w porządku chronologicznym. - Dowodowa - każda operacja jest rejestrowana na podstawie wiarygodnego dowodu księgowego - Kontrolna - każdy składnik majątkowy, który został nabyty, jest przyporządkowany wg tzw. ośrodków odpowiedzialności - Syntetyczna - przejawem tej funkcji jest miernik oceny podmiotów gospodarczych jakim jest zysk - Sprawozdawcza - sporządzanie przez podmiot gospodarczy z całokształtu działalności podst. Sprawozdań finansowych przedstawiających sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki. - Analityczna - polega na podziale na jednorodnie ekonomiczne grup ze wzg. Na rodzaj, przeznaczenie, ośrodki odpowiedzialności, gatunek - Optymalizacyjna - niektóre składniki, które rzutują na wynik, znalazły się w optimum, lub dążą do optimum.
Części składowe rachunkowości: - Rachunkowość finansowa (księgowość finansowa) - ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami - Rachunkowość zarządcza, menedżerska - Rachunkowość podatkowa Zasady prawidłowej rachunkowości: - Memoriałowa - nakłada na podmioty gospodarcze przy ustalaniu wyniku finansowego obowiązek, aby przy ustalaniu wyniku do kosztów i przychodów zaliczać wszystkie te koszty i przychody, które wystąpiły w danym okresie, bez względu na to, czy rozrachunki z tego tytułu zostały dokonane. - Kontynuacji działania - zakłada kontynuowanie działalności w przyszłości, aby na podstawie tych informacji ekonomicznych - finanse. Okresu teraźniejszego i okresów przeszłych można było prognozować wyniki na przyszłość - Wiernego obrazu - jednostki gospodarcze bez wzg. Na sytuację powinny w każdym momencie przedstawić realny oraz stanu majątkowego i finansowego - Ostrożnej wyceny - zakłada, aby wartość majątku i jego składników w jednostce nie była zawyżona. Lepiej gdy wartość jest zaniżona - Współmierności kosztów względem przychodów - polega na porównaniu przychodów z kosztami tego samego okresu - Ciągłości (periodyzacji) - polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych w okresie obrotowym, który to okres jest ustalony dwoma datami, mają charakter cykliczny - Podmiotowości - polega na przyporządkowaniu zjawisk ekonomiczno - finansowych do podmiotu, który prowadzi księgi rachunkowe


(…)

… ustalenia stawki amortyzacyjnej wartość środka trwałego dziali się przez przewidywaną liczbę jednostek pracy, jaką ma wykonać środek trwały w całym okresie jego eksploatacji. Podatek VAT
Podatek od towarów i usług jest podatkiem wielofazowym pobieranym w każdej fazie obrotów, co oznacza, że obciążone są nim szczególnie fazy produkcji i dystrybucji. Przedmiotem opodatkowania jest obrót, który powstaje…
… VAT i jak ta ewidencja przebiega?
221 - „Inne rozrachunki publiczno prawne”
„Rozrachunki z tytułu VAT” - przeznaczone do ustalania zobowiązań lub należności podatkowych jednostki gospodarczej będącej podatnikiem podatku od towaru i usług.
„inne rozrachunki publiczno prawne” - służy do ewidencji rozrachunków z tytułu podatków (akcyzowego, dochodowego, od nieruchomości, od środków transportu) opłat…

- należności długoterminowe
Majątek obrotowy
-zapasy
~materiały
~półprodukty i produkty w toku
~produkty gotowe
~towary
- środki pieniężne
-należności i roszczenia
- papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Pasywa - są prezentowane w bilansie wg kapitału własnego i obcego (zobowiązania), ujmowane są w grupach w zależności od sposobu powstania i funkcjonowania
-kapitały własne
~ k. podstawowy
~k. zapasowy
~k…
… (czyli z obu stron konta) dotyczące określonych grup operacji gospodarczych i przenosi się te zapisy na inne konta uzyskane z podziału (np. z konta „Materiały” wydziela się konta „Materiały podstawowe, Materiały pomocnicze, Paliwo, itp.”)
Warianty podzielności poziomej:
1)konto dzielone przestaje funkcjonować (zanika), a jego miejsce zajmują nowe konta utworzone w wyniku podziału
2)konto dzielone funkcjonuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz