Rozliczenia kosztów - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenia kosztów - zadania - strona 1 Rozliczenia kosztów - zadania - strona 2 Rozliczenia kosztów - zadania - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 1. Rozliczanie kosztów
Środki trwałe 109000, Prod. got. 3000, rach. bank. 8000, kap. udz. 114000, kred. bank. 6000
Przyjęto do magazynu zakupione u dostawcy a materiały (PZ) 3000
Otrzymano od dostawcy A fakturę:
materiały 2910
koszty transportu 60
podatek VAT 640
razem 3610
PK zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów ....... (różnica pomiędzy ceną ewidencyjną a rzeczywistą ceną nabycia)
Naliczono i zaksięgowano zużycie środków trwałych PK 400
Rozdzielnik amortyzacji PK:
amortyzacja dot. dział. podst. 250
k. sprzedaży 100
koszty zarządu 50
Wydano i zużyto materiały (RW) 2000
Rozdzielnik zużycia materiałów PK
bezpośrednio produkcji 1200
pośrednio produkcji 500 (stałe 200, zmienne 300)
administracji 200
rozliczane w czasie (w okresie 4-ch miesięcy) dot. kosztów ogólnoadministracyjnych 100
Rozliczono i zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów przypadające na rozchód PK ........
Lista wynagrodzeń brutto PK 3200
Rozdzielnik wynagrodzeń PK
koszty bezpośrednie 1200
koszty pośrednie 800 (400 stałe, 400 zmienne)
koszty zarządu 600
koszty sprzedaży 600
Zaksięgowano i rozliczono składki ZUS (w uproszczeniu 20% wynagrodzeń brutto) PK
Otrzymano fakturę za zużytą energię elektryczną 1000 + 22% VAT = 1220
Rozdzielnik zużycia energii koszty wydziałowe zmienne 500
koszty zarządu 300
koszty sprzedaży 200 Przyjęto z produkcji wyroby do magazynu PW w rzeczywistym koszcie wytworzenia .......... Stan produkcji w toku 500.
Sprzedano wyroby gotowe odbiorcy N - koszt wytworzenia wydanych wyrobów gotowych 2000, cena sprzedaży 4000 + 22% VAT.
Polecenia: 1. zaksięgować operacje, zamknąć konta, sporządzić rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej i porównawczej.
2. Zaksięgować jeszcze raz operacje 14 i 15 przyjmując wyroby według stałych cen ewidencyjnych ………..
ZADANIE 2 (NA ROZLICZANIE KOSZTÓW) Bilans Spółki z o.o. XYZ na dzień 31.12.xx:
Aktywa
Pasywa
-środki trwałe 400 -umorzenie środków trwałych 100
-towary 300
-wyroby gotowe wg stałych cen ewidencyjnych 200
- odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych - Ct 50
-materiały 550
- odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Dt 100 -rachunek bankowy 400
-kapitał udziałowy 900


(…)

… zł, a jego skuteczność rozciąga się na 6 miesięcy (od stycznia do czerwca). Rzeczywisty koszt tego remontu zafakturowany przez dostawcę w marcu wyniósł 6 600 zł.
Zaksięguj podane zdarzenie z rozdzieleniem na miesiące.
640 - RMK
550 Koszty zarządu
201 Rozrachunki z dostawcami
403 Usługi obce
490 Rozliczenie kosztów
ZADANIE 10 (obroty wewnętrzne).
1. Przekazano produkty gotowe na zwiększenie środków trwałych w budowie
… ewidencyjnych
080 Środki trwałe w budowie
409 Pozostałe koszty
490 Rozliczenie kosztów
620 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
550 Koszty zarządu
790 Obroty wewnętrzne
791 Koszt obrotów wewnętrznych
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Wiersz
Wyszczególnienie
Kwota za rok
 
 
1
2
3
4
A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
 
 
 
   - od jednostek powiązanych
 
 
I.
Przychody…
… z polityką bilansową, salda kont 52 "Koszty sprzedaży" i 55 "Koszty zarządu" odnoszone są na dzień bilansowy na konto 49 "Rozliczenie kosztów". Ewidencję wyrobów prowadzi się według rzeczywistego kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy koszt wytworzenia wyrobów był niższy od cen ich sprzedaży netto. 2. Dane do sporządzenia rachunku zysków i strat: zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień 31 grudnia…
… ewidencyjnych wyrobów gotowych - Ct 50
-materiały 550
- odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Dt 100 -rachunek bankowy 400
-kapitał udziałowy 900
-kredyt bankowy 500
-zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12-mcy - 400
suma bilansowa 1800
suma bilansowa 1800
W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
1. Zgodnie z tabelą amortyzacyjną naliczono zużycie środków trwałych…
… w styczniu:
1. Opłacono polisę ubezpieczeniową za 12 miesięcy (dotyczy Zarządu) 240
2. Opłacono z góry czynsz za budynek administracyjny za półrocze 600. 3. PK - zarachowano w koszty bieżącego okresu stawkę kosztów rozliczanych w czasie
Rozwiązanie I (zalecane)
400 - Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
409 Pozostałe koszty rodzajowe
100
150
490 - Rozliczenie kosztów
550 - Koszty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz