Równowagi fazowe w roztworach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowagi fazowe w roztworach - strona 1 Równowagi fazowe w roztworach - strona 2 Równowagi fazowe w roztworach - strona 3

Fragment notatki:

RÓWNOWAGI FAZOWE ROZTWORY Fazą nazywa się jednolitą część danego układu oddzieloną od pozostałych jego części określoną granicą Granica faz jest warstwą o grubości kilku a nawet kilkudziesięciu cząsteczek. Warstwa powierzchniowa na granicy faz wykazuje odmienne właściwości od wnętrza fazy. Faza może być stała, ciekła lub gazowa.
Faza wewnętrznie zrównoważona:
•parametry intensywne mają identyczne wartości w każdym elemencie objętości fazy •na granicy fazy następuje skokowa zmiana wartości co najmniej jednego parametru intensywnego Składniki niezależne są to składowe układu (substancje chemiczne), których znajomość pozwala w sposób jednoznaczny opisać układ Faza jednoskładnikowa = substancja czysta wieloskładnikowa = roztwór Układy mogą składać się z jednej lub wielu faz i zawierać jeden lub kilka składników. Na przykład: jeżeli w naczyniu zamkniętym znajduje się woda i nad nią para wodna jest to układ jednoskładnikowy (woda) dwufazowy (ciecz, para); gdyby w naczyniu znajdował się też lód - to byłby układ jednoskładnikowy (woda) trójfazowy (ciało stałe, ciecz, para).
Gdy w zamkniętym naczyniu w wodzie rozpuści się sól - układ jednofazowy (ciecz) dwuskładnikowy (woda, sól); gdyby soli było tak dużo, że na dnie naczynia pozostawałaby w postaci nie rozpuszczonego osadu - to byłby układ dwufazowy (ciało stałe, ciecz) dwuskładnikowy (woda, sól).
Reguła Duhema: Stan termodynamiczny układu jest jednoznacznie określony jeżeli znane są ilości każdego składnika oraz dodatkowo dwa parametry. RÓWNOWAGA CIECZ - PARA (GAZ) W UKŁADACH JEDNOSKŁADNIKOWYCH Parowanie - przechodzenie cieczy w stan gazowy (parę); procesowi temu zawsze towarzyszy proces odwrotny - skraplanie (kondensacja). Stan ustalającej się równowagi zależy od temperatury . Powyżej pewnej temperatury, zwanej temperaturą krytyczną (punktem krytycznym) substancji nie można skroplić. Pozostaje ona w stanie gazowym niezależnie od przyłożonego ciśnienia. Dla wody punkt krytyczny przypada przy: T K = 647,35 K = 374,2 ° C i p K = ok. 218 x większe niż ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie pary nad cieczą w stanie równowagi, gdy szybkości parowania i skraplania są równe, nosi nazwę ciśnienia pary nasyconej .
Jeżeli ciśnienie pary nasyconej nad cieczą osiągnie wartość ciśnienia zewnętrznego parowanie cieczy zachodzi gwałtownie w całej jej objętości, wówczas ciecz wrze , a temperaturę tego procesu ( stałą przy danym ciśnieniu i charakterystyczną dla danej substancji prostej ) nazywa się temperaturą wrzenia.

(…)

… substancji prostej) nazywa się temperaturą wrzenia. Ciepło parowania (skraplania) jest to energia potrzebna do zamiany w temperaturze wrzenia 1 kg cieczy w 1 kg pary. Ciepło parowania odniesione do 1 mola cieczy nazywa się molowym ciepłem parowania (skraplania).
Molowe ciepło parowania rozpatruje się w danej temperaturze i przy ciśnieniu, równym ciśnieniu pary nasyconej. Jest ono równe zmianie entalpii towarzyszącej procesowi parowania, czyli jest tzw. molową entalpią parowania ΔH0p [kJ/mol]. Ciepło parowania danej cieczy jest zawsze równe co do bezwzględnej wartości jej ciepłu skraplania (kondensacji).
Zależność ciśnienia pary nasyconej od temperatury podaje wzór:
gdzie:
p - ciśnienie pary nasyconej
B - stała zależna od cieczy
Dla dwu różnych temperatur można napisać:
ΔH0p 1 1
log p2 - log p1…

% molowy = Xi ⋅ 100 = ------ ⋅ 100
Σ ni
W przypadku roztworów gazowych ułamki molowe oblicza się na podstawie wartości ciśnień cząstkowych poszczególnych składników:
pi
xi = ---------
Σ pi
Dyfuzja i ciśnienie osmotyczne roztworów
Wzajemne mieszanie się cząsteczek substancji rozpuszczonej z cząsteczkami rozpuszczalnika przebiega samorzutnie wskutek ruchliwości cząsteczek. Zjawisko samorzutnego wyrównywania…
… biologicznych. Wszystkie błony plazmatyczne otaczające komórki, jądra komórkowe, wakuole oraz struktury wewnątrzkomórkowe są mikroskopijnymi błonami półprzepuszczalnymi. W płynie wypełniającym każą komórkę są rozpuszczone sole, cukry i inne substancje czyli płyn taki wykazuje określone ciśnienie osmotyczne. Jeżeli komórka jest umieszczona w cieczy o takim samym ciśnieniu osmotycznym jakie panuje w komórce…
… się podobna równowaga, jak w układzie ciecz - gaz. Temperatura, w której ciecz przechodzi w ciało stałe - to temperatura krzepnięcia, a temperatura przemiany odwrotnej - temperatura topnienia. W stanie równowagi dla tej samej substancji temperatury te są równe i zależą od ciśnienia. Temperatura krzepnięcia (i topnienia) niektórych substancji (np. benzenu) rośnie ze wzrostem ciśnienia, innych (np. wody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz