Rola prawa w administracji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola prawa w administracji - omówienie - strona 1 Rola prawa w administracji - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Rola prawa w adm publ. PRAWO - w poważnym stopniu kształtuje adm. Działalność adm publ musi być uregulowana prawem.
Art. 7 Konstytucji RP stanowi „ Organy władzy publ działają na podstawie i w granicach prawa”
Prawo:
1.tworzy strukturę adm (ustrój) - prawo stanowi istotny elem ustroju państwa i wraz ze zmianą ustroju, adm ulega przekształceniu dostosowując przy tym instytucje prawne do potrzeb nowego ustroju społeczno-politycznego i ekonomicznego. ;
2.określa zadania adm, organizację aparatu adm, jak też formy czynności podejmowanych przez organy adm i jej aparat. Sama adm nie tylko stosuje prawo, ale też je tworzy - zazwyczaj pr. typu wykonawczego..
3.Wyposaża adm w kompetencje
4.Wyznacza tryb działania adm - pr określa procedury, w jaki sposób należy przeprowadzać kontrolę, czy stosować dec.
Prawo kształtuje funkcjonowanie adm i wyznacza standardy dla adm. Rola norm moralnych, obyczajowych, technicznych w adm. publ.
NORMY TECHNICZNE - to normy, które regulują stosunek człowieka do przyrody, procesy korzystania z maszyn i urządzeń, chodzi o racjonalne wykorzystanie na podstawie istniejącego poziomu wiedzy i techniki sił przyrody i narzędzi pracy. Państwo albo sankcjonuje w dr. przep. prawnego istnienie i potrzebę przestrzegania NT , albo samo włancza je do systemu obowiązującego prawa . Wówczas NT przybiera postać N prawnej , ale szczególnego rodz. bo zawiera dyrektywy techniczne.
*determinują działania adm.
*są tworzone, chronione przez adm.
*administracji powierzone zostało egzekwowanie stosowania norm technicznych.
NT - to pewne reguły postępowania, tworzenia, których zapis jest jednoznaczny. Normy tech określają :
konkretnie określone wymogi, typu Polskie Normy, które określają kształt maszyny,
standardy, określone parametry wg jakich należy wznosić obiekty budowlane;
NT zw są z adm, bo adm stoi na straży przestrzegania tych norm. Organy adm -podmioty adm publ powołane do przestrzegania NT - to Pań. Insp. Sanitarna -np. bada, czy dany produkt nadaje się do spożycia; Inspekcje Handlowe; Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów itp. Adm. uwikłana jest w tworzenie NT jak również adm jest determinowana NT (np. windy dla niepełnosprawnych).
NORMY MORNALNE (czy obyczajowe) - n. postępowania, które nie są usankcjonowane przez prawo. Normy te mają zabezpieczenie opinii w danej grupie społecznej To katalog norm, który nie jest nigdzie zapisany, ale nieprzestrzeganie tych norm powoduje wykluczanie ze środowiska (grupy społecznej).
Kultura administrowania -relacje m-dzy ludzkie. Część norm postępowania w adm są zapisane .Lista norm etycznych . Normy mor zapisane w polskim prawie

(…)

… bezstronności.
2- Ust. z 18.12.1998r o służbie cywilnej art. 67 pkt 1 Obowiązki członka korpusu służby cywilnej Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany w szczególności: 1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 2) chronić interesy państwa oraz prawa człowieka i obywatela, 3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi,
4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie…
… ustanowienia KODEKSU ETYKI SŁUŻBY CYWILNEJ Władza pań. jest władzą służebną w stosunku do pr obywateli i prawa w ogóle. Członek korpusu służby cywilnej traktuje pracę jako służbę publ, ma zawsze na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej, jej ustrój demokratyczny oraz chroni uzasadnione interesy każdej osoby (itd..)
Etyka administracji łączy się ze stylem działania administracji, zwalczaniem biurokracji…
… kulturowych i cywilizacyjnych. NORMY ESTETYCZNE - przep prawa adm nakazują też adm stosowanie norm estetycznych - np. prawo budowlane- nakazuje by obiekt budowlany był utrzymany w należytym stanie estetycznym
* Kierowane do administracji - ubiór urzędnika, rozmowa z petentem (bez oddzielających okien urzędnika od petenta, ustawienie biurka, gabinet kierownika na wprost wejścia) * Kontrola przestrzegania norm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz