Prawo administracyjne - Władztwo adm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - Władztwo adm - strona 1

Fragment notatki:

Władztwo adm = imperium
= szczególna postać władztwa państwowego. Polega na uprawnieniu organu APbl. do 1-stronnego kształtowania sytuacji prawnej podmiotu administrowanego poprzez wydawanie aktów pr oraz do stosowania przymusu w celu ich zrealizowania. Cechy władztwa:
ch. instrumentalny (zostało stworzone przez naukę prawa adm dla opisu zjawisk już istniejących)
stopniowalność (podlegają mu wszyscy/niektóre podmioty)
jest konieczne w stosunku adm-pr
jest elementem niektórych form działania Adm
jest koniecznym uprawnieniem organu APbl
Przymus państwowy:
PRZYMUS EGZEKUCYJNY
funkcja: aby zrealizowano polecenie organu Adm.
dopełnienie polecenia zatrzymuje możliwość stosowania przymusu
KARA administracyjna/kryminalna/sankcja nieważności
funkcja: wyrządzenie osobie ukaranej określonych dolegliwości z powodu niezastosowania się do nakazu/zakazu
późniejsze dopełnienie polecenia nie zwalnia z wykonania/nałożenia kary
osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje odwołanie do sądu (a nie do organu wyższego stopnia)
Kara administracyjna = forma represji wymierzanej w ramach stosunku adm-pr w związku z naruszeniem obowiązków adm.
k.a. sensu stricto = kara pieniężna wynikająca z Pr Mat. Dotyczy podmiotów administrowanych.
kara porządkowa = wynikająca ze stosunków procesowych (w ramach policji sesyjnej)
kara dyscyplinarna = wynikająca ze stosunków wewn. Adm. Dotyczy funkcjonariuszy Adm, członków samorządów specjalnych, użytkowników zakładów adm. Władztwo zakładowe = częściowo władztwo adm., (stosunki adm-pr) a częściowo organizacyjne (stosunki cyw-pr). Dotyczy zakładów adm. Publiczne prawa podmiotowe
Triada Bernatzika
Interes faktyczny (gdy osoba odniesie bezpośrednią korzyść na skutek działań/zaniechań organu Adm.) Nie jest prawnie chroniony, nieuwzględnienie go jest prawnie dopuszczalne, ale może powodować sankcje społeczne.
Interes prawny = kwalifikowany interes faktyczny (przepisy nakazują organowi APbl rozpatrzenie interesu prawnego obywatela i uwzględnienie go w miarę możliwości. Odmowa jest dopuszczalna, jeśli organ wskaże okoliczności uzasadniające odmowę.
Publiczne prawo podmiotowe (organ APbl jest prawnie zobowiązany do postąpienia zgodnie z treścią tego prawa. Obywatel może żądać określonego działania, a gdy odmowa - możliwość skargi do sądu adm. Pozytywne (żądanie, aby Adm. Podjęła pewne czynności lub przyznała okr. prawa) - katalog str. 124 P
Negatywne (żądanie, aby Adm. Nie ingerowała w pewne sprawy)

(…)

… = rzeczy, które służą celom adm. pośrednio przez dostarczenie potrzebnych do tego środków fin. (pieniądze, papiery wartościowe, ziemia i lasy państwowe, przedsiębiorstwa). Podlega gł. prawu prywatnemu.
Majątek adm. = środki rzeczowe potrzebne do prowadzenie działalności, które Adm wykorzystuje bezp. do wyk. zadań publ. (budynki: urzędy, szkoły, zakłady publ, szpitale ; ruchomości biurowe). Podlega gł. prawu publ.
Dobra publ. = rzeczy służące do użytku powszechnego, bez wymaganego pozwolenia. (drogi, place, mosty, plaże). Podlegają gł. prawu publ. Rodzajem dobra publ. jest dobro komunalne

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz