Rola parlamentów narodowych w procedurze stanowienia prawa UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola parlamentów narodowych w procedurze stanowienia prawa UE - strona 1 Rola parlamentów narodowych w procedurze stanowienia prawa UE - strona 2

Fragment notatki:

Omów rolę parlamentów narodowych w procedurze stanowienia prawa UE. Szczególnie istotny jest mechanizm kontrolowania zasady pomocniczo ści tzw. Monitoring Parlamentów Narodowych . Parlamenty narodowe nie otrzymały, co prawda, możliwości korzystania z tzw. c zerwonej kartki (tj. możliwości zablokowania przyjęcia aktu prawnego) - mogą jedynie wyrażać wątpliwości co do zgodności projektu aktu prawnego z tą zasadą (tzw. żółta kartka )
- niemniej proponowany w traktacie konstytucyjnym mechanizm został umocniony. Zawiera on obecnie następujące zasadnicze elementy (Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości proporcjonalności): Komisja przekazuje projekty „aktów prawodawczych” parlamentom narodowym równocześnie z ich przekazaniem „prawodawcy Unii” (obowiązek taki dotyczy odpowiednio Parlamentu Europejskiego, Rady, grupy państw
członkowskich podejmujących inicjatywę ustawodawczą, ETS, EBC lub EBI); projekty tych aktów prawnych muszą zawierać uzasadnienie co do przestrzegania zasady pomocniczości i proporcjonalności; obowiązek taki istnieje również obecnie, Protokół w art. 5 określa jednak zasadnicze elementy takiego uzasadnienia (ocena skutków finansowych, ocena w świetle wskaźników jakościowych i „w miarę możliwości” ilościowych, minimalizowanie obciążeń finansowych lub administracyjnych nakładanych na Unię, rządy krajowe, władze regionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli); tego rodzaju szczegółowe
uzasadnienie ma na celu ułatwienie pracy parlamentom narodowym;
w ci ągu ośmiu tygodni od daty przekazania projektu aktu prawnego parlamenty narodowe mogą przyjąć „uzasadnioną opinię” stwierdzającą brak zgodności projektu z zasadą pomocniczości (art. 6 Protokołu). Tego rodzaju „uzasadnione opinie” mają dwojaki charakter, w zależności od liczby głosów parlamentów narodowych, wskazujących na sprzeczność projektu z zasadą pomocniczości (każdy parlament ma - w ramach omawianej procedury - dwa głosy, które rozkładają się w przypadku parlamentów dwuizbowych na obie izby lub też są dzielone (1) je żeli liczba „uzasadnionych opinii” stanowi co najmniej jedną trzecią liczby głosów przyznanych parlamentom to projekt poddany zostaje jedynie „ponownej analizie”, a nast ępnie może być podtrzymany, zmieniony lub wycofany (niezbędne jest uzasadnienie stosownej decyzji); można zakładać, iż również takie zastrzeżenie będzie traktowane poważnie, bowiem parlamenty krajowe mogą oddziaływać na stanowisko przedstawiciela własnego państwa w Radzie; (2) je żeli natomiast liczba „uzasadnionych opinii” o sprzeczności projektu aktu prawnego z zasadą pomocniczości stanowi co najmniej zwykłą większość głosów przyznanych parlamentom, a projekt objęty jest zwykłą procedurą prawodawczą, to Komisja może ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz