Unia Europejska w świetle Traktatu z Lizbony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Unia Europejska w świetle Traktatu z Lizbony - strona 1  Unia Europejska w świetle Traktatu z Lizbony - strona 2  Unia Europejska w świetle Traktatu z Lizbony - strona 3

Fragment notatki:

Unia Europejska w świetle Traktatu z Lizbony Czym jest Traktat z Lizbony? Organizacje międzynarodowe ustanawiane są przez państwa na mocy umów międzynarodowych: są to umowy stanowiące względnie konstytuujące organizację międzynarodową . Państwa mogą naturalnie - po ustanowieniu organizacji - zmieniać jej zakres kompetencji i modyfikować jej strukturę, w zależności od potrzeb. Aby jednak taką zmianę przeprowadzić, muszą zmienić umowę ustanawiającą daną organizację: dokonuje się
tego zawierając specjalną umowę międzynarodową, której celem jest zmiana (rewizja) umowy ustanawiającej organizację. Stąd umowę taką określa się jako umowę rewizyjną . Czasami państwa członkowskie organizacji postanawiają zgodzić się na przyjęcie nowego członka. Wówczas również konieczne jest zawarcie umowy międzynarodowej między państwami członkowskimi a państwem aspirującym do członkostwa. Umowę ustanawiającą członkostwo nowego państwa (oraz zmieniającą stosownie umowę stanowiącą organizację międzynarodową) określa się mianem traktatu akcesyjnego .
W związku z powyższymi definicjami - Traktat z Lizbony jest umową rewizyjną.
Ogólnie o TL? Treść tego traktatu została ustalona w procedurze przewidzianej dla traktatów rewizyjnych: wpierw ustalono - w wyniku trudnych negocjacji - mandat dla Konferencji Międzyrządowej (w ramach której obradują przedstawiciele rządów państw członkowskich).
Mandat ten, tj. określenie zakresu przewidywanych zmian, ustalony został na najwyższym szczeblu politycznym - przez szefów państw lub rządów państw członkowskich UE, skupionych w Radzie Europejskiej (spotkanie 21-22 czerwca 2007 r.). Następnie - od 23 lipca 2007 r. obradowała Konferencja Międzyrządowa, w ramach której eksperci prawni ustalali szczegółowe postanowienia traktatu rewizyjnego, a w przypadku pojawienia się poważniejszych problemów (tzw. problemów politycznych) zajmowali się nimi ministrowie spraw zagranicznych. Wyniki obrad Konferencji Międzyrządowej zostały zatwierdzone - ponownie na najwyższym szczeblu politycznym - przez szefów państw lub rządów państw członkowskich (spotkanie Rady Europejskiej 18-19 października 2007 r.), a uzgodniony traktat rewizyjny podpisano 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie (w imieniu Polski Traktat został podpisany przez premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w obecności prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego), stąd traktat ów - początkowo nazywany roboczo - Traktatem reformującym - określa się jako Traktat z Lizbony . Niemniej jego oficjalna nazwa jest znacznie dłuższa: „ Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską ”. Tak więc Traktat z Lizbony zmienia (rewiduje) TWE i TUE (oraz Traktat ustanawiający Euratom). Warto przy tym zauważyć, że zmienia on również nazwę TWE na „

(…)

… nie mają możliwości monitorowania działań podejmowanych w ramach WPZiB;
ustanowienie ochrony praw podstawowych;
nadanie charakteru prawnego Karcie Praw Podstawowych;
utworzenie podstawy prawnej dla przystąpienia UE do Europejskiej Komisji Praw Człowieka
zwiększenie elastyczności działania w ramach UE - podejmowanie decyzji w Radzie większością kwalifikowaną oraz zwiększenie liczby obszarów, w których będzie obowiązywała zwykła procedura prawodawcza,
wymagane jest 9 państw do podjęcia procedury wzmocnionej współpracy; wprowadzono specyficzny rodzaj wzmocnionej współpracy we WPZiB, tzn. stałą współpracę strukturalną w dziedzinie polityki obrony;
wprowadzono nowe formy elastycznej współpracy w PWBiS, np. państwa członkowskie zastrzegły sobie możliwość organizowania iędzy sobą uznanych przez nie form koordynacji…
… efektywności jej działania;
sprecyzowanie i wyjaśnienie kompetencji powierzonych U oraz odgraniczenie kompetencji UE i jej państw członkowskich;
potwierdzono zasadę kompetencji powierzonych (lub przyznanych) - organizacje międzynarodowe maja tyle kompetencji ile powierzyły jej państwa członkowskie na mocy traktatu ustanawiającego daną organizację;
stwierdza się wyraźnie, że kompetencje nieprzyznane UE w traktatach należą do państw członkowskich;
podkreślono, że UE szanuje równość państw wobec traktatów, ich tożsamość narodową, podstawowe funkcje państwa, wyraźnie zastrzeżono kwestię bezpieczeństwa narodowego do zakresu wyłącznej odpowiedzialności państw członkowskich;
objaśniono, że posiadanie przez UE osobowości prawnej w żaden sposób nie wpływa na zasadę kompetencji przyznanych;
w odniesieniu…
… podlega szczególnym zasadom i procedurom, co wyraża się w tym, że decyzje podejmowane są zasadniczo jednomyślnie (chyba, żę same traktaty przewidują co innego);
w dziedzinie PWBiS UE szanuje funkcje państw członkowskich w tym zakresie, w szczególności bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego;
wprowadzono klauzulę elastyczności - tj…
… uruchomienia wzajemnej współpracy;
umocniono status Eurojust oraz ustanowiono podstawę prawną dla powołania Prokuratury Europejskiej, w szczególności do wzmacniania przestępstw przeciwko interesom finansowym UE;
umocnienie kontroli demokratycznej nad PWBiS poprzez wzmocnienie roli parlamentów krajowych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz