Udział parlamentów narodowych w prawie wtórnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Udział parlamentów narodowych w prawie wtórnym - strona 1 Udział parlamentów narodowych w prawie wtórnym - strona 2 Udział parlamentów narodowych w prawie wtórnym - strona 3

Fragment notatki:


Udział parlamentów narodowych   w tworzeniu prawa wtórnego:  Wzmocnienie parlamentów narodowych?  dr Marta Witkowska  –Sposób udziału parlamentów  narodowych w polityce UE określa  porządek prawny poszczególnych krajów  –Zasada autonomii proceduralnej :  • państwa mają wolność wyboru jeżeli chodzi  o realizację zadań,   • dla UE ważne jest aby cele i zadania były  zrealizowane  Ograniczenia dot. udziału parlamentów  narodowych w kształtowaniu polityki w UE?  –W momencie akcesji parlament  narodowy zostaje ograniczony w  wykonywaniu swoich funkcji:   • legislacyjnej,  • kontrolnej,   • kreacyjnej,   • ustrojodawczej,    Ograniczenia dot. udziału parlamentów  narodowych w kształtowaniu polityki w UE?  – poprawa systemu informowania  parlamentów o dokumentach  opracowywanych przez KE;  – włączenie wszystkich parlamentów w  dyskusję nad programem legislacyjnym,  – monitorowanie przez parlamenty  przestrzegania zasady pomocniczości;  Płaszczyzny wzmacniania udziału  parlamentów narodowych w polityce UE  Traktat z Lizbony wprowadza do TUE nowy art. 12, który  wylicza poszczególne elementy roli parlamentów narodowych  w działaniu UE:  • „Parlamenty  narodowe  aktywnie  przyczyniają  się do prawidłowego funkcjonowania Unii:  –  otrzymując   od  instytucji  Unii   informacje   oraz  projekty  europejskich  aktów  prawodawczych  Unii  zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów  narodowych w Unii Europejskiej,  – czuwając nad poszanowania zasady pomocniczości  zgodnie  z  procedurami  przewidzianymi  w  Protokole  w  sprawie  stosowania  zasady  pomocniczości i proporcjonalności,    cd.:   – uczestnicząc,  w  ramach  Przestrzeni  wolności,  bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w mechanizmach  oceniających  wykonanie  polityk  Unii  w  tej  dziedzinie,  zgodnie  z  art.  79  TFUE,  oraz  angażując  się  w  polityczną  kontrolę  Europolu  i  ocenę  działalności Eurojustu, zgodnie z art. 88 i 85TFUE,  – uczestnicząc  w  procedurach  zmiany  traktatów,  zgodnie z artykułem 48 (nowym art. 48) niniejszego  traktatu  –   notyfikacja :  6  miesięcy  na  negację  w  uproszczonej procedurze,  cd.   –  otrzymując  informacje   na  temat  wniosków  o  przystąpienie do Unii, zgodnie z artykułem 49 TUE,  – uczestnicząc  w  międzyparlamentarnej  współpracy  między parlamentami narodowymi i z Parlamentem  Europejskim,  zgodnie  z  Protokołem  w  sprawie  roli 

(…)

… subsydiarności i
proporcjonalności – „Żółta kartka”;
1. Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych
w Unii Europejskiej - Tytuł II
Rozszerzono
mechanizmy
współpracy
międzyparlamentarnej:
• promowanie
wymiany
informacji
i
najlepszych praktyk między parlamentami
narodowymi,
• zapewnienie
efektywnego
wykonania
kompetencji, współpraca z państwami
trzecimi;
2. Protokół w sprawie stosowania zasady
pomocniczości i proporcjonalności
Wprowadza nowy mechanizm monitorowania na
poziomie unijnym zasady subsydiarności.
tzw. system wczesnego ostrzegania
(ang. early warning system)
umożliwia parlamentom narodowym,
po raz pierwszy w historii procesu integracyjnego,
bezpośredni wpływ na kształt przyjmowanych w Unii
aktów prawnych.
2. Protokół w sprawie stosowania zasady
pomocniczości i proporcjonalności
• kontrola ex ante…
… się z dwóch części:
1) informacji dla parlamentów narodowych
- Tytuł I,
2) współpracy międzyparlamentarnej Tytuł II.
Rola Sejmu w stanowieniu prawa Unii Europejskiej
Prawo do otrzymywania informacji
• KTO: Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada, Rada
Europejska, Trybunał Obrachunkowy;
• CO: dokumenty konsultacyjne (zielone i białe księgi,
komunikaty Komisji), roczny program prac legislacyjnych…

przekazane parlamentom narodowym:
• KTO przekazuje:

Komisja Europejska,
Parlament Europejski,
Rada,
Rada Europejska,
Trybunał Obrachunkowy;
1. Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych
w Unii Europejskiej - Tytuł I
Komisja Europejska przekazuje:
• dokumenty konsultacyjne Komisji (zielone księgi, białe
księgi i komunikaty),
• roczny plan legislacyjny Komisji Europejskiej
• wszelkie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz