Prawo Unii Europejskiej - Traktat z Maastricht

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej - Traktat z Maastricht  - strona 1 Prawo Unii Europejskiej - Traktat z Maastricht  - strona 2 Prawo Unii Europejskiej - Traktat z Maastricht  - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Unii Europejskiej Traktat z Maastricht (1992) miał przełomowe znaczenie albowiem niezależnie od zmiany w traktatach założycielskich Wspólnot zawierał nowy odrębny dokument, ratyfikowaną umowę międzynarodową, Traktat o Unii Europejskiej. W myśl traktatu państwa członkowskie Wspólnot zawiązały między sobą Unię Europejską jako organizację międzynarodową mającą realizować zadania o wymiarze pozagospodarczym przy pomocy:
istniejących instytucji i form prawnych wspólnot;
współpracy międzynarodowej państw (w ramach II i III filaru).
Ustanowienie UE nastąpiło zatem poprzez:
wyznaczenie nowych celów, zadań o wymiarze pozagospodarczym - art. 1, 2, 3 TUE w wersji lizbońskiej;
utrzymanie dotychczasowych wspólnot jako organizacji ponadnarodowych dysponujących:
osobowością prawną;
podmiotowością prawną, w tym zdolnością traktatową i prawem legacji.
1952/1958 - „założycielska szóstka” 1972 - Wielka Brytania, Irlandia, Dania 1981 - Grecja 1986 - Hiszpania i Portugalia 1995 - Szwecja, Finlandia, Austria 2004 - Polska i reszta biedaków 2007 - superbiedacy, tzn. Bułgaria i Rumunia Wykład nr 2 - 22 listopada 2009 Po traktacie z Maastricht doktryna na określenie Unii Europejskiej sformułowała koncepcję tzw. TRZECH FILARÓW. Poprzez filar należy rozumieć:
zespół zadań;
zespół prawnych form działania służących realizacji tychże zadań;
Trzy filary UE to: Filar wspólnotowy - tzw. unia gospodarczo-walutowa;
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa;
Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych;
Postanowienia dotyczące II i III filaru a także postanowienia o cechach leges generalis dla całej Unii były ujęte w traktacie o Unii Europejskiej, natomiast obszerne postanowienia dotyczące I filaru zawierał traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Różnice pomiędzy poszczególnymi filarami dotyczyły:
zakresu i charakteru zadań - I filar gospodarczy, II i III - pozagospodarcze;
przyjęcia różnych form prawnych, w tym różnych postaci aktów prawnych: I filar - rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie; II filar - umowy międzynarodowe, wspólne strategie, wspólne stanowiska, wspólne działania operacyjne (np. akcja humanitarna w Sudanie) oraz decyzje (np. decyzja o utworzeniu korpusu francusko-niemieckiego); III filar - umowy międzynarodowe (np. konwencja ekstradycyjna), decyzje ramowe (odpowiednik dyrektyw), decyzje (np. o utworzeniu EUROPOLu), rozporządzenia;


(…)

… obowiązującą Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej, a także zmieniono charakter Karty Praw Podstawowych z deklaracji ideowo-politycznej (przyjętej w Nicei), w akt prawnie wiążący o cechach umowy międzynarodowej; Od strony konstrukcji formalno-redakcyjnej szeroko rozumiany traktat lizboński stanowiący zasadniczą część prawa pierwotnego Unii Europejskiej obejmuje:
Traktat o Unii Europejskiej (55…
… w Lizbonie przyjęto 65 deklaracji państw lub grup państw, które stanowią wyraz woli politycznej, w tym zastrzeżenie określonego rozumienia niektórych postanowień prawa unijnego - nie są one prawnie wiążące, nie stanowią zobowiązań prawnych;
Należy wskazać, że aktem prawnie wiążącym, formalnie wyodrębnionym od traktatów jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (w Nicei była to jedynie deklaracja). Polska przyjęła wprawdzie KPP jednak w odrębnym protokole zastrzegła iż nie uznaje orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opartego o KPP i nie będzie stosować niektórych jej postanowień. Uznanie KPP za prawie wiążący oznacza, że UE niezależnie od przystąpienia do EKPCz, rozszerza swą aktywność na problematykę ochrony praw człowieka określanych jako prawa podstawowe. Art. 6 TUE
prawa…
… systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich
Protokół nr 30 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa
Protokół nr 31 w sprawie przewozu do Unii Europejskiej produktów naftowych rafinowanych w Antylach Niderlandzkich
Protokół nr 32 w sprawie nabywania własności w Danii
Protokół nr 33 dotyczący art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii…
… w dziedzinach I filaru, w ogóle nie przysługiwały mu kompetencje orzecznicze w dziedzinach II filaru, natomiast w dziedzinach III filaru miał kompetencje jurysdykcyjne pod warunkiem wyrażenia zgody przez poszczególne państwa. Żeby poddać się orzecznictwu Trybunału art. 35 PWE państwo musiało wyrazić na to zgodę.
Traktat Nicejski zawierał nowelizację prawa traktatowego warunkowaną poszerzeniem o 10+2 liczby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz