Rola pantwa w gospodarce rynkowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola pantwa w gospodarce rynkowej - strona 1 Rola pantwa w gospodarce rynkowej - strona 2

Fragment notatki:


Rola państwa w gospodarce rynkowej Państwo odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej, która polega na stworzeniu programu gospodarczego oraz narzędzi oddziaływania na proces gospodarczy czyli polityki gospodarczej.
Funkcje jakie pełni państwo w gospodarce rynkowej można podzielić na: funkcje ekonomiczne,
funkcje społeczne,
funkcje polityczne. Między tymi funkcjami istnieją rozliczne związki. Funkcje ekonomiczne państwa powiązane są zwłaszcza z jego funkcjami społecznymi, z niektórymi z nich nawet bardzo ściśle. Ekonomiczna rola państwa tworzenie przez państwo odpowiednich norm prawnych i instytucji chroniących prawa własności, regulujących funkcjonowanie systemu prywatnej przedsiębiorczości, zwalczanie struktur i praktyk monopolistycznych - tworzenie ustawodawstwa antymonopolowego oraz bieżące przeciwdziałanie polityce typu monopolistycznego różnych podmiotów gospodarczych, eliminowanie barier wejścia na rynek. Działania tego typu sprzyjają lepszej alokacji zasobów gospodarczych i maksymalizacji społecznego dobrobytu, gdyż: ograniczają skalę błędów w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, usprawniają rachunek ekonomiczny, utrudniają stosowanie praktyk polegających na niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji przy równoczesnym podnoszeniu cen produktów i usług. Istnienie dóbr publicznych takich jak np. latarnie morskie, chodniki i oświetlenie ulic oraz usługi dostarczane przez armię, policję czy straż pożarną - są to dziedziny mało opłacalne dla sektora prywatnego i bez odpowiedniego zaangażowania się państwa mogłoby całkowicie zaniknąć. Pod opieką państwa są również pozbawieni opieki ludzie starsi, zniedołężniali, upośledzeni i chorzy, którzy nie są w stanie sami sobie poradzić.
Funkcja stabilizacyjna i redystrybucyjna roli państwa 1. Stabilizacyjna rola państwa polega na podejmowaniu przez państwo działań stabilizujących gospodarkę przez realizację głównie takich celów jak:
osiągnięcie i utrzymanie w dłuższym okresie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego
wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie inflacji i bezrobocia, zmniejszenie amplitudy wahań poziomu aktywności gospodarczej - wahań koniunkturalnych
możliwie najlepsze wykorzystanie rzeczowych czynników produkcji.
Państwo może osiągać ten cel między innymi przez konsekwentną długookresową politykę ograniczania dopływu pieniądza do gospodarki oraz hamowania wzrostu dochodów i świadczeń społecznych. Są to najważniejsze cele makroekonomicznej polityki państwa. Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje polityki makroekonomicznej państwa:

(…)

… makroekonomicznej polityki państwa. Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje polityki makroekonomicznej państwa: politykę fiskalną określaną mianem polityki budżetowej. Polityka fiskalna polega głównie na manipulowaniu poziomem podatków płaconych przez społeczeństwo i wydatków państwa. Podatki obniżają dochody i ograniczają wydatki prywatne na konsumpcję indywidualną, a ponadto wpływają na inwestycje, potencjalną…
…, które dzielą się na:
bezpośrednie, należą do nich administracje nakazy, normy, zakazy, pośrednie to np. obniżenie lub podwyższenie przez bank centralny stopy redyskontowej, zmiana stopy opodatkowania dochodów, zmiana kursu walutowego. 2. Redystrybucyjna rola państwa polega przede wszystkim na działaniach zmierzających do niwelowania zbyt dużych, nie akceptowanych społecznie różnic dochodowych i majątkowych…
… jest bardzo ważna dla gospodarki, społeczeństwa i pojedynczego obywatela danego kraju. Realizacja celu ogólnego możliwa jest poprzez rozwiązywanie problemów cząstkowych dotyczących poszczególnych dziedzin życia społecznego i ekonomicznego. Państwo realizuje politykę interwencjonizmu w rolnictwie, przemyśle, na rynku pracy, finansuje i organizuje politykę socjalną, politykę regionalną, stymuluje badania naukowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz