Rola organizacji pozarządowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola organizacji pozarządowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM.
Organizacja pozarządowa NGO (Non-governmental organization)
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit) . Pozarządowe - ponieważ są one niezależne od działalności rządu. Podmiotami, które obok instytucji rządowych aktywnie angażują się do działań na rzecz bezpieczeństwa są organizacje pozarządowe. Ich działalność znana jest i doceniana przez setki tysięcy osób, które korzystały z pomocy i ofiarności trzeciego sektora, oraz przez kilka milionów ludzi, którzy aktywnie działali w ich szeregach. Organizacje pozarządowe wykazują coraz większą aktywność w dziedzinach, które dotychczas były tradycyjnie utożsamiane z zadaniami państwa oraz administracji publicznej. Działalność trzeciego sektora w bezpieczeństwie powszechnym, w bezpieczeństwie publicznym, obronności czy bezpieczeństwie ekologicznym i społecznym nie jest „chwilowym kaprysem” społeczników. Zgodnie z zasadą pomocniczości obowiązującą w państwach Unii Europejskiej, żadna struktura wyższego rzędu nie tworzy własnych instytucji do realizacji zadań, które - znaczniej taniej i sprawniej - może wykonać struktura niższego rzędu. Oznacza to, iż organy rządowe lub samorządowe zlecają odpłatnie wykonanie danych usług publicznych organizacjom pozarządowym, jeśli tylko istnieją takie, które mogą je wykonać. Polskie organizacje pozarządowe wyrażają wolę włączenia się w proces budowy sprawnego i silnego państwa we wszystkich jego wymiarach, budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, żywo reagującego na problemy społeczne, przejawiającego aktywność nie tylko poprzez udział w wyborach i referendach, ale w codziennych inicjatywach obywatelskich. Olbrzymi kapitał społeczny, jakim dysponuje sektor pozarządowy, winien być wykorzystany przede wszystkim do tworzenia bezpieczeństwa na wszystkich poziomach życia państwowego, począwszy od szczebla lokalnego, po szczebel narodowy i ogólnopaństwowy. Warunkiem niezbędnym do spożytkowania wiedzy, doświadczenia i energii - wciąż jeszcze drzemiącej w działaniach podejmowanych przez ruch pozarządowy - jest oparcie wzajemnych relacji na prawdziwym partnerstwie, zarówno przez władzę publiczną, jak i pozarządową. Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych na rzecz obronności
Rozwój aktywności obywatelskiej w strukturach pozarządowych w Polsce zagwarantowany został w najważniejszym akcie prawnym, tj. w Konstytucji RP z 1997 r.
Np. Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Ochotnicza Straż Pożarna, Polski Związek Łowiecki itp. Przykład działalności: W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej, aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz