Rola kuratora rodzinnego w resocjalizacji nieletnich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola kuratora rodzinnego w resocjalizacji nieletnich - strona 1 Rola kuratora rodzinnego w resocjalizacji nieletnich - strona 2

Fragment notatki:


ROLA KURATORA SĄDOWEGO W RESOCJALIZACJI NIELETNICH (CZYNNOŚCI KURATORA). 1. Kuratela sądowa: To metoda indywidualnych i społecznych oddziaływań wychowawczych w naturalnym środowisku pedagogicznym w celu doprowadzenia do jego poprawy i ukształtowania u podopiecznego prawidłowych cech charakteru. 2. Kuratorów sądowych dzielimy na: a) zawodowych(etatowi pracownicy sądu): - dla dorosłych - rodzinny(nazwa potoczna: dla nieletnich) b) społecznych(osoby, które funkcje tę pełnią dodatkowo): - dla dorosłych - rodzinny Kuratorzy rodzinni pełnią nadzory a kuratorzy dla dorosłych pełnią dozory. 3. Kuratorzy pracują w dwóch systemach: 1. system kontroli- kontrola kuratora ogranicza się do kontroli zachowania podopiecznego, główne postępowanie to zmiana jego zachowania 2. case work - stosowane są środki pomocy o charakterze terapeutycznym, które mają pomóc podopiecznemu i jego rodzinie w poprawie sytuacji życiowej, pracują nimi wszyscy kuratorzy sądowi 3. system kontrolny(kontrolno- represyjny- wg Pytki)- pracują kuratorzy dla dorosłych 4. Zadania kuratora sądowego: - zadania wychowawczo-resocjalizacyjne - zadania diagnostyczne - zadania profilaktyczne - zadania kontrolne Do zadań kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą (te ośrodki i kurator sądowy to także in¬stytucje resocjalizacyjne o charakterze otwartym) należy wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku publicznego oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, a także pobudzanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień przez udzielanie po¬mocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych, podnoszenie poziomu kultury osobistej, wy¬rabianie i utrwalanie nawyków pracy społecznie użytecznej, udzielanie pomocy w nauce przy zdobywaniu przygotowanie zawodowego, organizowanie czasu wolnego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych, udzielanie pomocy materialnej. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą mają za zadanie zapewnienie nieletnim ze spraw karnych ciągłej opieki wychowawczej w okresie, gdy pozostają poza oddziaływaniami szkoły, a ze względu na warunki rodzinne pozbawieni są właściwej opieki i nadzoru. Ważne jest także to, by przedmiotem oddziaływań zespołu kuratorskiego był nie tylko nieletni, ale także jego środowisko rodzinne i rówieśnicze [Czapów „wychowanie resocjalizacyjne”]. 5. Czynności kuratora sądowego wg Pytki: a) wspomagające prace sądu- wywiady środowiskowe jednorazowe, wszystkie czynności zlecane przez sąd b) organizacyjne- organizacja pracy kuratorów sądowych, szkoleń dla kuratorów sądowych c) resocjalizacyjne- dozory i nadzory d) profilaktyczne- współpraca z instytucjami i organizacjami, które zajmują się szeroko rozumianą profilaktyką i resocjalizacją. 6. Trzy grupy czynności kuratora: związane z postępowaniem wyjaśniającym(diagnoza) - wspomaganie ♣ pracy sądu, w tym także organizacja pracy kuratorów sądowych czynności

(…)

…; stanowi dla dziecka autorytet {nie realne w przypadku rodzin patologicznych}) 4. nadzór organizacji młodzieżowej typu ZHP 5. nadzór kuratora- nadzory nad nieletnimi ustanawiane są w 3 przypadkach: w stosunku do osób, które dopuściły się do popełnienia czynu♠ karalnego pomiędzy 13 a 17 r.ż. orzekany, gdy wobec nieletniego orzeczono♠ zakład poprawczy i warunkowo go zawieszono na czas próby gdy nieletniego♠ zwolniono przedterminowo z zakładu poprawczego 6. skierowanie do kuratorskiego ośrodka- odbywa się na podstawie orzeczenia sądu, główne funkcje ośrodków kuratorskich: wyrównywanie braków dydaktyczno-moralnych♠ ♠ organizacja czasu wolnego 7. przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa 8. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii lub Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (nowelizacja z 2003 r) 10. zastosować inne środki przewidziane ustawą o postępowaniu w prawach nieletnich lub Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym 11. Środki poprawcze: Umieszczenie w Zakładzie Poprawczym.♠

…♠ zwolniono przedterminowo z zakładu poprawczego 6. skierowanie do kuratorskiego ośrodka- odbywa się na podstawie orzeczenia sądu, główne funkcje ośrodków kuratorskich: wyrównywanie braków dydaktyczno-moralnych♠ ♠ organizacja czasu wolnego 7. przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa 8. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych 9. umieszczenie w rodzinie zastępczej, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz