Rodzaje umów o pracę - wykład ze stosunków pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje umów o pracę - wykład ze stosunków pracy - strona 1 Rodzaje umów o pracę - wykład ze stosunków pracy - strona 2 Rodzaje umów o pracę - wykład ze stosunków pracy - strona 3

Fragment notatki:

Umowy o pracę Umowa na czas nieokreślony - nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nastąpi wypowiedzenie albo wygaśnięcie z innych przyczyn. Umowy o pracę Umowa na czas określony - charakterystyczną cechą tej umowy jest podanie przez strony w treści umowy konkretnej daty jej rozwiązania. Może być zawarta na dowolny okres, np. na dwa dni, jak również i na dwa lata, gdyż ustawodawca nie zawiera żadnych ograniczeń. Umowy o pracę Umowa na czas wykonywania określonej pracy - z treści umowy wynika, że pracodawca przyjmuje pracownika na czas trwania konkretnej pracy. Umowa nie precyzuje daty jej zakończenia. Przykładem takich umów są prace sezonowe - w cukrowniach lub w kotłowniach na okres sezonu grzewczego. Umowy o pracę Umowa na czas próbny - może być podpisana przed zawarciem każdej z umów. Czas trwania okresu próbnego został przez kodeks pracy określony precyzyjnie: dwa tygodnie dla większości pracowników oraz trzy miesiące dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych, kierowniczych i związanych z odpowiedzialnością materialną.
Umowy cywilno-prawne
Umowa o dzieło - jest to umowa konkretnego rezultatu, zlecenie wykonania konkretnej pracy, dzieła.
Umowy cywilno-prawne
Umowa - zlecenie - przyjmujący zlecenie - zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności. Wynagrodzenie określone jest w treści umowy. Umowy cywilno-prawne
Umowa agencyjna - agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie. Wynagrodzenie gwarantowane jest kodeksem cywilnym. Różnice między umowami Zachowanie różnic między umowami o pracę a umowami cywilno - prawnymi (zlecenie, dzieło) ma znaczenie, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, np. przy zaistnieniu ewentualnego sporu. Sąd Pracy może mieć podstawy , by orzec inną formę umowy niż wskazano w nagłówku umowy. Różnice między umowami Podstawowe różnice to :
obowiązek osobistego świadczenia pracy i brak możliwości wyznaczenia przez pracownika swojego zastępcy, nakaz wykonywania poleceń służbowych i istnienie podległości służbowej, Różnice między umowami
odpowiedzialność pracownika za skutki złego wykonywania pracy ograniczone kodeksem pracy, obowiązek zapłaty wynagrodzenia i brak możliwości zrzeczenia się tego wynagrodzenia. Różnice między umowami Różnice te są bardzo istotne . Mają one wpływ na możliwość dochodzenia praw przez pracownika np. w Sądzie Pracy, który orzeka czy wykonywana praca miała charakter umowy o pracę czy też inny.

(…)

… tygodnie - jeżeli okres ten wynosi 3 miesiące.
Praca tymczasowa
Praca tymczasowa nazywana jest także leasingiem pracowniczym. To stosunek pracy między trzema podmiotami: pracownikiem, pracodawcą i agencją pracy tymczasowej. Praca w tym systemie polega na tym, że pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy.
Praca tymczasowa
Pracownik tymczasowy pozostaje pracownikiem agencji, bez względu na firmę, w której pracuje. Oznacza to, że wszystkie sprawy administracyjne (w tym wypłatę wynagrodzeń, odprowadzenie podatku, składek ZUS itp.) przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej.
Praca tymczasowa
W Polsce działa około 800 agencji pracy tymczasowej. Z ich oferty korzysta ponad 10 tys. pracodawców. W zeszłym roku prawie pół miliona osób znalazło zatrudnienie, współpracując z agencjami pracy tymczasowej.
Praca tymczasowa
Znacznie wydłużono okres, przez jaki pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy może to być łącznie nawet 18 miesięcy (wcześniej 12 miesięcy). Praca tymczasowa
Do chwili wejścia w życie nowelizacji nie było przepisów odrębnych dotyczących wydawania pracownikom tymczasowym świadectw pracy. Praca tymczasowa
Zmiana wprowadziła obowiązek wydawania pracownikowi tymczasowemu przez agencję pracy tymczasowej świadectwa pracy dotyczącego łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy.
Cechy umów o pracę
Umowa na okres próbny - służy pracodawcy…
…, szczególnie w stosunku do tych, za których pracodawca nie musi odprowadzać składki na ZUS (np. studenci, emeryci). Nie ma też obowiązku udzielenia urlopu lub zasiłku chorobowego. Umowa o dzieło zobowiązuje Cię do osiągnięcia określonego rezultatu, czyli wykonania umówionego dzieła.
Cechy umów o pracę
Dziełem może być np. uszycie spodni, przeprowadzenie remontu mieszkania czy założenie instalacji elektrycznej
… takich umów,
nie skutkuje dla pracodawcy obowiązkiem udzielania urlopu, wypłacania odprawy, zapłaty za okres niezdolności do pracy (choroby).
Cechy umów o pracę
Umowa agencyjna - w jej ramach zobowiązujesz się pośredniczyć za określoną stawkę w zawieraniu umów między pracodawcą a klientem. Dotyczy to np. agentów ubezpieczeniowych.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz