Rodzaje przepisów prawnych - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje przepisów prawnych - wykład - strona 1 Rodzaje przepisów prawnych - wykład - strona 2 Rodzaje przepisów prawnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE PRZEPISÓW PRAWNYCH: ze względu na sposób wyznaczania zachowania normy prawne dzielimy na: nakazujące - coś czynić (wyrażanie nakazu: musi, jest zobowiązany) zakazujące - (zakaz wyraża się : nie wolno, jest zakazane) zezwalające - ( może, ma prawo, ma wolność, przysługuje roszczenie)
ze względu czy przepis normuje jakieś zachowanie czy tez odsyła do unormowania w jakichś innych przepisach: przepisy odsyłające (wczesnej) przepisy blankietowe - ograniczają się do wskazania w jaki sposób mogą albo muszą być uregulowane dane sprawy (Obywatelstwo polskie nabywa się.....)
Zależnie od tego jak określone są okoliczności w których norma wyrażona w przepisie znajduje zastosowanie: przepisy bezwzględnie wiążące (jus cogens ?)/ zwany imperatywnym i bezwzględnie obowiązującym - Jego zastosowanie nie może zostać wyłączone ani nie może zostać ograniczone decyzjami zainteresowanych stron przepisy względnie wiążące (jus dispositivum) / dyspozytywne - znajdują zastosowanie wtedy i tylko wtedy gdy zainteresowane strony nie uregulowały , nie uzgodniły konsekwencji prawnej jakichś zachowań lub zdarzeń. Strony mają możliwość uregulowania konsekwencji prawnych , zgodnie ze swoją wola i ze swoimi interesami. Jeżeli tego nie uczynią , wówczas znajdzie zastosowanie przepis w którym te konsekwencje określono. Znajdzie zastosowanie Jus dispositivum.
Przepisy imperatywne / semi dyspozytywne - ich zadaniem jest wyznaczenie minimalnego zakresu ochrony jednej ze stron. WYKŁADNIA PRZEPISÓW PRAWNYCH: ZESPÓŁ CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH , KTÓRE ZMIERZAJĄ DO ODTWORZENIA NORM PRAWNYCH Z PRZEPISÓW PRAWNYCH  WYKŁADNIA (interpretacja, egzegeza tekstu prawnego) DYREKTYWY INTERPRETACYJNE- przyjęte w danej kulturze reguły
WYKŁADNIE  proces zmierzający do zrozumienia procesów prawnych WYKŁADNIA PRAGMATYCZNA
 oznaczenie procesu interpretowania tekstu i rezultatu tego procesu WYKŁADNIA APRAGMATYCZNA ZADANIA WYKŁADNI: Odtworzenie intencji znaczeniowej prawodawcy  WYKŁADNIA SUBIEKTYWNA (jakie znaczenie nadawał interpretowanemu tekstowi jego twórca-prawodawca)
WYKŁADNIA OBIEKTYWNA - niezależna od zamysłu twórcy KONCEPCJE WYKŁADNI: STATYCZNA koncepcja wykładni - tekst prawny ma jedno jedyne znacznie

(…)

… ogłaszają organy które wydały ten akt. Np.: prezes rady ministrów ogłasza teksty jednolite wydanych przez siebie rozporządzeń. < PRAWO PRASOWE- nie ma tekstu jednolitego, same nowelizacje>
Oprócz tekstów jednolitych istnieją też TEKSTY UJEDNOLICONE - są to teksty w których naniesiono zmiany aktu normatywnego, ale te zmiany naniósł wydawca. Nie mają charakteru urzędowego, bo wydawca który naniósł zmiany nie został do tego upoważniony [komentarz do prawa prasowego prof. Sobczaka - to tekst ujednolicony]. Nie są tekstami autentycznymi, chociaż zdarza się ze są sporządzane przez znawców w danej dziedzinie prawa. Jeśli dane sprawy są przedmiotem wykładni to przyjmuje się najnowszy i sprawdza się czy przy ogłoszeniu tekstu jednolitego nie wprowadzono do danego aktu normatywnego zmian dalszych od tych które zostały odnotowane. FAZA…
… przypadkiem wyeliminowane z systemu prawnego. Należy ustalić kształt tekstu. Prawodawca wydaje teksty jednolite aktu normatywnego. TEKST JEDNOLITY- sporządzone przez upoważniony do tego organ i urzędowo ogłoszony tekst aktu normatywnego ze wszystkimi zmianami, które zostały wprowadzone do tego tekstu przez prawodawcę od momentu ogłoszenia tekstu, od momentu ogłoszenia tekstu jednolitego albo od innego…
… interpretacyjnych funkcjonuje w kulturze prawnej. Reguły interpretacyjne są formułowane przez naukę prawa i judykatura. Szczególnie doniosłe są te reguły interpretacyjne które pochodzą od Trybunału konstytucyjnego, Sadu Najwyższego, Naczelnego Sądu administracyjnego.
RODZAJE DYREKTYW INTERPRETACYJNYCH:
JĘZYKOWE - wykładnia wg reguł językowych. Odtwarzając normy z przepisów odwoływać się do reguł składniowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz