Rodzaje kosztow w przedsiebiorstwie transportowym i ich klasyfikacja wedlug miejsc powstawania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje kosztow w przedsiebiorstwie transportowym i ich klasyfikacja wedlug miejsc powstawania - strona 1 Rodzaje kosztow w przedsiebiorstwie transportowym i ich klasyfikacja wedlug miejsc powstawania - strona 2 Rodzaje kosztow w przedsiebiorstwie transportowym i ich klasyfikacja wedlug miejsc powstawania - strona 3

Fragment notatki:

16. Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie transportowym i ich klasyfikacja według miejsc powstawania
koszt własny produkcji usługi transportowej,
koszty własne przedsiębiorstwa,
koszt jednostkowy produkcji transportu,
koszty elastyczne i sztywne,
koszty stałe i koszty zmienne,
koszt krańcowy,
koszty rodzajowe, normatywne i cząstkowe.
Koszt to wyrażone wartościowo zużycie środków pracy, przedmiotów pracy, usług obcych i samej pracy.
Z punktu widzenia działalności firm przewozowych bardzo ważnym parametrem jest koszt własny produkcji usługi transportowej charakteryzujący się zmiennością - tzn. zależny jest od wielkości produkcji, gałęzi transportu, warunków i okresu wykonywania. Właściwe zarządzanie kosztami, ich kontrola i optymalizacja wymaga poznania ich szcze­gółowej struktury oraz specyfiki. Podział ogółu kosztów całkowitych na elementy składowe jest podstawą właściwego ustalenia ponoszonych kosztów oraz oceny efektywności działal­ności gospodarczej. Podział kosztów całkowitych na części składowe ułatwia ocenę poziomu, dynamiki i zróżnicowania kosztów. Dodatkowo, monitorowanie wybranych parametrów kosz­towych umożliwia osobie odpowiedzialnej za transport szybką identyfikację ewentualnych zagrożeń systemu oraz pozwala na podjęcie szybkich środków zapobiegawczych. Przeprowa­dzona diagnoza stanu kosztów transportu pozwala także wskazać obszary możliwe do poprawy oraz kierunki dalszego rozwoju systemu transportowego i porównywać ze sobą różne systemy transportowe (benchmarking).
Elementami, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu kosztów transportu, są:
technologia realizowanej usługi transportowej,
waga towaru,
objętość towaru,
odległość przemieszczania,
niebezpieczeństwo związane z przewozem towaru (dotyczy towarów objętych ADR),
podatność transportowa towaru,
wartość towaru.
Szczegółowo łączne koszty transportu (Kt) wyrazić można następującym wzorem: Kt = Kas + Kpts + Kmts + Kb + Ku+ Krs + Kd + Kints + Kut
gdzie:
Kas - koszty amortyzacji samochodów i budynków bazy samochodowej, Kpts - koszt pracy (robocizny) kierowców i obsługi transportowej z narzutami, Kmts - koszty zużycia materiałów, paliw i energii związanych z eksploatacją samochodów,
Kb - koszty biurowe,
Ku - koszty ubezpieczenia środków transportu, Krs - koszty remontów i konserwacji środków transportu, Kd - koszty dzierżawy (garaży, placów, pomieszczeń), Kints - inne koszty bazy transportowej, Kut - koszty usług zewnętrznych transportowych.


(…)

… na jednostkę produkcji, tzn. jednostkę usługi lub jednostkę wyrobu. W transporcie jako jednostkę produkcji najczęściej przyjmuje się liczbę przewiezionych ton ładunku lub pasażerów oraz wielkość wykonanych tonokilometrów i pasażerokilometrów.
W badaniach opłacalności powiększania skali działalności wykorzystywana jest jeszcze inna kategoria kosztów, którą jest koszt krańcowy, nazywany także kosztem marginal­nym. Określa on przyrost kosztów całkowitych na ostatnią (krańcową) jednostkę produkcji -usługę transportową. Innymi słowy, koszt krańcowy określa, o jaką kwotę wzrosną koszty całkowite, jeśli nastąpi przyrost wielkości produkcji o jednostkę.
16.1. Koszty eksploatacyjne środków transportu samochodowego
Dla przedsiębiorstw transportu samochodowego typowe jest, że 60-75% kosztów wynika tylko z trzech…
… taka opiera się na założeniu:
Kjp = gdzie:
Kjp - koszt jednostkowy wozokilometra, Kcw - całkowity koszt własny, P - praca przewozowa w wozokilometrach, Dj - wozodni inwentarzowe, At - wskaźnik gotowości technicznej,
Agt - wskaźnik wykorzystania taboru gotowego technicznie,
To - średni dobowy czas pracy,
F - wskaźnik wykorzystania czasu pracy,
Vt - średnia szybkość techniczna,
B - współczynnik wykorzystania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz