Rodzaje fundamentów bezpośrednich i ich konstruowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje fundamentów bezpośrednich i ich konstruowanie - strona 1 Rodzaje fundamentów bezpośrednich i ich konstruowanie - strona 2 Rodzaje fundamentów bezpośrednich i ich konstruowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje fundamentów bezpośrednich i ich konstruowanie
Do najczęściej stosowanych fundamentów po­sadowionych bezpośrednio należą ławy i stopy fundamentowe.
Ławy fundamentowe stosuje się powszech­nie jako fundamenty pod ścianami (rys. 6.4a). Wykonuje się je z różnych materiałów, najczęściej z betonu, żelbetu lub - dawniej często, a obecnie rzadko - jako murowane z cegły bądź kamienia. Ławy żelbetowe są też stosowane pod rzędami słupów (rys. 6.4b). Takie rozwiązanie przyjmuje się wówczas, gdy wymiary sąsiadu­jących ze sobą pojedynczych stóp fundamento­wych są zbyt duże (w planie są położone blisko siebie) lub gdy istnieje obawa nierównomierne­go osiadania stóp pracujących oddzielnie. Ławy murowane wykonuje się z cegły pełnej dobrze wypalonej bądź z kamienia. Do mu­rowania używa się zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej M5. Takie ławy można stosować pod ścianami bu­dynków murowanych wysokości do 34-4 kon­dygnacji, posadowionych powyżej poziomu wo­dy gruntowej, na nośnym podłożu gruntowym. W celu zmniejszenia objętości muru ławy te wykonuje się z odsadzkami (rys. 6.5). Odsadzki w ławach na zaprawie cementowej mają zazwy­czaj szerokość cegły (około 6,5 cm) i wysokość równą grubości dwóch cegieł (około 15 cm). Stosowanie ław z więcej niż trzema odsadzkami nie jest ekonomicznie uzasadnione. Najmniej­sza wysokość ławy murowanej nie powinna być mniejsza niż grubość trzech warstw cegieł, tj. około 22 cm.
Ławy betonowe wykonuje się jako monolitycz­ne. Ich przekrój poprzeczny ma kształt przed­stawiony na rys. 6.6. Przekrój prostokątny ma­ją zazwyczaj ławy szerokości do 1,20 m i wy­sokości do 0,50 m. Wysokość ław betono­wych nie powinna być mniejsza niż 30 cm. W celu zabezpieczenia omawianych ław przed zarysowaniami lub spękaniami spowodowany­mi ewentualnym nierównomiernym osiadaniem zbroi się je konstrukcyjnie w kierunku podłuż­nym. Zbrojenie to stanowią co najmniej dwa pręty górą i dwa pręty dołem, każdy o średnicy 124-20 mm, zwykle ze stali gładkiej klasy A-O lub A-I. Pręty te umieszcza się w obrysie ścia­ny obciążającej i łączy co około 300 mm strzemionami średnicy 64-8 mm. Grubość otulenia zbrojenia, w tym prętów rozdzielczych i strze­mion, powinna wynosić co najmniej 40 mm -gdy lawa jest ułożona na podłożu betonowym (grubości 100 mm) lub 75 mm - gdy ława spo­czywa na gruncie.
Jeżeli poziom posadowienia ławy jest zmienny, np. ze względu na spadek terenu, to wykonu­je się ją z uskokami (jako schodkową), których wysokość zaleca się przyjmować około 30 cm. Nachylenie ogólne powinno być zbliżone do na­chylenia terenu (rys. 6.7a). Przy dużych pochyleniach układa się zazwyczaj ławy żelbetowe; ich nachylenie ogólne zaleca się przyjmować równe około 184-27° (tga = 0,334-0,50). Te­go rodzaju uskoki stosuje się również w wypadku zmiany głębokości posadowienia ław (rys. 6.7b).

(…)

… kwadratu, a przy obciążęniu mimośrodowym - prostokąta wydłużonego w płaszczyźnie działania obciążenia. Omawiane stopy fundamentowe mają kształt prostopadłościanu, ostrosłupa ściętego lub schodkowy (rys. 6.13). Stopy o kształcie pro­stopadłościanu (rys. 6.13a) stosuje się wów­czas, gdy mają one niewielkie wymiary. Sto­py o większych wymiarach wykonuje się jako ostrosłupowe lub schodkowe w celu…
… 204-25 cm i jednocześnie nie mniejszą niż 0,75 wysokości górnej odsadzki stóp schodkowych. Dno powin­no mieć grubość co najmniej 20 cm. Po ustawieniu słupa przestrzeń miedzy nim a ścianami kielicha wypełnia się betonem drob­noziarnistym klasy nie mniejszej niż klasa be­tonu stopy fundamentowej. Zbrojenie stóp o małych wymiarach podsta­wy stanowią ułożone dołem siatki zbrojeniowe z prętów średnicy 104…
…) można zastosować pod słupami lub filarami obciążonymi osiowo, w budynkach do 24-3 kondygnacji, przy posadowieniu na no­śnym podłożu, powyżej poziomu wody grunto­wej. Wymiary odsadzek stóp przyjmuje się po­dobnie jak w ławach (por. rys. 6.5). Jeżeli na stopę są przekazywane większe siły, to wyko­nuje się na niej poduszkę żelbetową grubości równej polowie szerokości słupa. Stopy betonowe (rys. 6.11) stosuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz