Rodzaje budowli ziemnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje budowli ziemnych - strona 1 Rodzaje budowli ziemnych - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje budowli ziemnych
Technologia robót ziemnych polega na wyko­naniu wykopów i nasypów o różnych for­mach i wymiarach przez odspojenie i wy­dobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce i uformowanie na­sypu zgodnego z celem i przeznaczeniem bu­dowli ziemnej.
Budowle ziemne dzieli się na trzy grupy w za­leżności od ich przeznaczenia. Są to:
1) budowle ziemne czasowe ulegające zasypa­niu po zrealizowaniu robót budowlanych lub in­stalacyjnych, spośród których należy wymienić:
— wykopy pod obiekty mieszkalne, przemysło­we, elementy linii komunikacyjnych, np. podpo­ry mostów, przepustów itp.,
— rowy do instalacji elektrycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz innych urządzeń podziemnych,
2) budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i wymiary; należą do nich:
podtorza linii komunikacyjnych,
— ziemne urządzenia hydrotechniczne,
— elementy makroniwelacyjne,
3) budowle ziemne, a raczej roboty plantacyj­ne, mające na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przyszłych obiektów przez uzyska­nie wymaganych poziomów, zebranie warstwy ziemi roślinnej itp.
Wykopy klasyfikuje się stosownie do ich wy­miarów jako:
— szerokoprzestrzenne, o szerokości dna więk­szej niż 1,5 mi nieograniczonej długości,
— wąskoprzestrzenne, o szerokości dna mniej­szej lub równej 1,5 m i nieograniczonej długo­ści,
—jamiste, o szerokości i długości dna lub śred­nicy mniejszej lub równej 1,5 m. Przed rozpoczęciem robót ziemnych trzeba sprawdzić, czy na placu budowy nie znajdują się pomniki przyrody, które podlegają ochronie i muszą pozostać w stanie nienaruszonym. Jeżeli tak, należy odpowiednio je zabezpie­czyć przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed możliwością uschnięcia. Z czynności tych należy sporządzić protokół przy udziale inwestora.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz