Rodzaje biegłych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2653
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje biegłych-opracowanie - strona 1 Rodzaje biegłych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw rodzaje biegłych. Biegli dzielą się na: biegłych sądowych - powołuje się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu ich takimi biegłymi (art. 197 & 2) biegłych ad hoc - składają przyrzeczenie, którego treść określa art. 197 & 1; (każda osoba o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie). Przedstaw stanowisko prawne biegłych. Do pełnienia czynności biegłego obowiązany jest nie tylko biegły sądowy, lecz także osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie (art. 195).
Biegły powinien złożyć przyrzeczenie, którego treść określa art. 197 & 1. Powołanym biegłym udostępnia się w miarę potrzeby akta sprawy i wzywa, gdy jest to niezbędne, do udziału w przeprowadzaniu dowodów (art. 198 & 1). Opinii biegłego zasięga się, gdy stwierdzenie okoliczności mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych (art. 193 & 1 k.p.k.). opinia jest zawsze potrzebna, jeżeli ustalenie danej okoliczności wymaga wiedzy specjalistycznej i nie ma znaczenia, czy organ procesowy sam posiada też taką wiedzę. Powołując biegłego organ procesowy może zastrzec swoją obecność przy przeprowadzaniu przez biegłego niektórych lub wszystkich badań, jeżeli nie wpłynie to ujemnie na wynik badania (art. 198 & 2). W razie potrzeby może też wprowadzić zmiany co do zakresu ekspertyzy lub postawionych pytań albo stawiać pytania dodatkowe (art. 198 & 3). Organ powołujący ustala też, czy biegły ma złożyć opinię ustnie, czy też na piśmie (art. 200 & 1).
Organ procesowy (sąd) nie może zastępować biegłego i rezygnować z jego opinii, mimo że ustalenie danej okoliczności wymaga wiedzy specjalistycznej. Sąd nie może odrzucić wszystkich opinii specjalistycznych i przyjąć w sprawie własnego odmiennego stanowiska. Organowi procesowemu nie wolno także zastępować wymaganej opinii innymi dowodami. W charakterze biegłego nie mogą być jednak powoływane pewne osoby np.: które są obrońcą, duchownym, osobą najbliższą dla oskarżonego, i inne. Omówione w pkt 204.
O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postanowienie - które wydaje są lub prokurator. Opinia biegłego podlega ocenie nie tylko od strony jej logiczności i poprawności wnioskowania, ale także co do jej merytorycznej trafności. Jeżeli opinia biegłego jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między rożnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych (art. 201 ). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz