Pojęcie biegłego i wiadomości specjalnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie biegłego i wiadomości specjalnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Podaj pojęcie biegłego i wiadomości specjalnych. W orzecznictwie SN wskazuje się, że do wiadomości specjalnych należy zaliczyć wszelkie te wiadomości oraz umiejętności, które wykraczają poza przeciętne i praktyczne, nie należą zaś do nich jedynie „wiadomości dostępne dla dorosłego człowieka o odpowiednim doświadczeniu życiowym, wykształceniu i zasobie wiedzy ogólnej”.
Pojecie wiadomości specjalnych jest bardzo szerokie. Rozciąga się nie tylko na wiadomości z zakresu szczegółowych dyscyplin naukowych. Obejmuje również wszelką teoretyczną wiedzę, jakiej nie posiada przeciętnie wykształcony człowiek na poziomie szkoły średniej ogólnokształcącej, lub praktyczną wiedzę , nabytą dzięki uprawianiu zawodu czy choćby nawet będącą efektem osobistych zainteresowań (np. filatelistyka, radiestezja). Do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy, lecz także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie (art. 195).
O kwalifikacji na biegłego decyduje nie dyplom, lecz posiadanie rzeczywistej wiedzy specjalistycznej.
Kodeks nie wyklucza zatem a priori możliwości powołania w charakterze biegłego pracowników organów ścigania mających odpowiednią wiedzę specjalistyczną np. z odpowiednich komórek eksperckich Komendy Głównej Policji.
Biegłym może być też osoba nie będąca obywatelem polskim i zamieszkała za granicą. Osobie takiej zapewnia się szczególną gwarancję nietykalności w razie przybycia do Polski dla założenia opinii w drodze przesłuchania (art. 589). Biegły powinien złożyć przyrzeczenie , którego treść określa art. 197 & 1.
„Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.
Przyrzeczenie to zobowiązuje go m. in. do zachowania obiektywizmu . Biegły sądowy powołuje się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu go takim biegłym ( art.197 & 2).
Jeżeli po powołaniu biegłego ujawniły się okoliczności wskazujące, że należy on do grona osób, które nie mogą pełnić biegłego (art. 196 & 1), wydana przez niego opinia nie stanowi dowodu, a na miejsce wyłączonego biegłego powołuje się innego eksperta (art. 196 & 2). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz