Roboty budowlane jako przedmiot zamówienia publicznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roboty budowlane jako przedmiot zamówienia publicznego-opracowanie - strona 1 Roboty budowlane jako przedmiot zamówienia publicznego-opracowanie - strona 2 Roboty budowlane jako przedmiot zamówienia publicznego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Roboty budowlane jako przedmiot
zamówienia publicznego
I.
Opis przedmiotu zamówienia.
W ustawie o zamówieniach publicznych podstawowe wymagania
dotyczące sposobu określenia przedmiotu zamówienia zawarte zostały w
przepisach art. 17. Szczególnie wiele nieporozumień i rozbieŜności
występuje w odniesieniu do treści art. 17 ust. 3 pkt 1. dla przypomnienia
warto przytoczyć cały zapis art. 17:
„Art. 17.
1. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech
technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm lub
klasyfikacji wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88, poz. 439 i z 1996 r. nr 156, poz.
775), a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Przedmiotu i warunków zamówienia nie wolno określać w sposób,
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3. Nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji określenie przedmiotu
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia:
1) jeŜeli ze względów technologicznych, ekonomicznych lub
organizacyjnych zachodzi konieczność zachowania norm,
parametrów lub standardów jakimi charakteryzują się posiadane
przez zamawiającego maszyny lub urządzenia, a zamawiający
dopuszcza składanie ofert równowaŜnych,
2) jeŜeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów”
Przepis ten wydaje się jasny i jednoznaczny.
Wykonując dokumentację projektową projektant w proponowanych
rozwiązaniach wskazuje przewidywane do zastosowania materiały,
urządzenia, aparaturę itp. elementy, jakie muszą zostać uŜyte przy
wykonywaniu przyszłych robót. Jak powszechnie wskazuje praktyka,
sprowadza się to do wskazania (doboru) konkretnych materiałów i
urządzeń, wskazywanych z nazwy, z podaniem typu, rodzaju i nazwy
producenta. Jakimi przesłankami kieruje się projektant przy doborze
takiego a nie innego urządzenia, szczególnie w tych przypadkach, gdy
istnieje na rynku wiele równowaŜnych urządzeń (spełniających takie same
wymagania techniczne, jakościowe, eksploatacyjne .... itd.) wynika z
indywidualnej decyzji projektanta – z jego wiedzy, doświadczenia. W tym
1
zakresie projektant nie jest ograniczony Ŝadnymi uwarunkowaniami i
moŜe wskazać kaŜde urządzenia lub materiał, które w jego ocenie
spełniają warunki techniczne wymagane dla rozwiązywanego elementu
lub obiektu.
Analizując treść i konstrukcję ustawy o zamówieniach publicznych oraz
redakcję artykułu 17, prawo zamawiającego do opisania przedmiotu
zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
występuje tylko wówczas, gdy JEDNOCZEŚNIE zostają spełnione DWA
WARUNKI:
• wskazanie takie wynika ze względów technologicznych,
ekonomicznych lub organizacyjnych;
• dopuszczone jest składanie ofert równowaŜnych.
Oznaczać to musi, Ŝe zamawiający podejmując decyzję o takim sposobie
opisu przedmiotu zamówienia (defacto jemu tylko znane są okoliczności
zezwalające na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia)
wyraŜa

(…)

… o zamówieniach publicznych.
JeŜeli podatek nie jest właściwie naliczony – tj. zgodnie z przepisami w
tym zakresie, to oferta, jako nie spełniająca wymogu poprawności
obliczeń, powinna być odrzucona, a nie rozpatrywana, gdyŜ w trakcie
realizacji robót budowlanych kłopoty z właściwą wysokością stawki VAT
niewątpliwie się pojawią.
14
V.
Umowa o roboty budowlane.
Umowa o roboty budowlane jest odmianą umowy o dzieło. Nie oznacza
to jednak, Ŝe wszystkie kodeksowe postanowienia dotyczące umowy o
dzieło moŜna posiłkowo stosować do umowy o roboty budowlane. Art.
656 k.c. pozwala na odesłanie tylko do niektórych przepisów
regulujących dzieło. Zasadniczym kryterium rozróŜnienia obu umów jest
ocena realizowanej inwestycji stosownie do wymagań prawa
budowlanego. RozróŜnienie umów ma znaczenie m.in. dla przedawnienia
roszczeń. Wszelkie roszczenia z tytułu umowy o dzieło ulegają
przedawnieniu dwuletniemu. Natomiast roszczenia z umowy o roboty
budowlane przedawniają się w terminach określonych w art. 118 k.c.,
czyli w terminie 10-letnim. W przypadku roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej – przedawnia się po trzech
latach (uchwała SN z 11 stycznia 2002 r., III CZP 63/01, OSNC
2002/9/106).
Przedsięwzięcia o większych rozmiarach, których realizacja nie jest
moŜliwa bez respektowania przepisów prawa budowlanego, przy których
istnieje obowiązek nadzoru inwestycyjnego, muszą być zakwalifikowane
jako umowy o roboty budowlane.
Umową o dzieło, a nie robotami budowlanymi będą kontrakty na
wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych, np. instalacji
elektrycznej, wymiany podłączeń.
Specyfika umów o roboty budowlane moŜe…

przekazania dokumentacji, przedmiot odbioru, sposób i termin jego
wykonania, wynagrodzenie, sposoby zapłaty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie wykonawcy stanowi jej istotne postanowienie, co
oznacza, Ŝe bez ustalenia ceny umowa nie zostanie zawarta.
Od 24 kwietnia (Dz.U. nr 49 poz. 408) umowa o roboty budowlane,
zawarta między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), z
udziałem podwykonawców musi zawierać…
… oraz określenie zakresu prac, które powinny
być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru”.
Po wejściu w Ŝycie tego przepisu mówiło się, Ŝe specyfikacje takie
zostaną opracowane dla poszczególnych branŜ robót budowlanych przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do tej pory nic
takiego się nie ukazało.
Z wykonaniem dokumentacji projektowej wiąŜe się zapis art. 17 ust. 3
ustawy o zamówieniach…

inwestorskiego, które ukazało się w Dz.U. nr 26 poz. 239 i 240 z 1999 r.
„NaleŜy przez to rozumieć wymagany odrębnymi przepisami projekt
budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji
robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami, lub
opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania
robót budowlanych”.
Pierwsza część definicji pojęcia „dokumentacja projektowa”, która mówi,
Ŝe jest to „wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany wraz z
opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby
uzupełniony szczegółowymi projektami” odnosi się do tych robót
budowlanych, przy których posiadamy projekt budowlany. Zawartość
2
tego projektu niejednokrotnie nie jest wystarczająca do zrealizowania tych
robót. Dlatego teŜ pojęcie „dokumentacja projektowa…
… w art. 54 pkt 4, czyli gdy „przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” oraz udzielanie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie przesłanki zawartej w art. 71 ust.
1 pkt 3.
Definicję pojęcia „dokumentacja projektowa” moŜna znaleźć w
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26
lutego 1999 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz