Replikacja, transkrypcja, translacja - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3269
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Replikacja, transkrypcja, translacja - wykład - strona 1 Replikacja, transkrypcja, translacja - wykład - strona 2 Replikacja, transkrypcja, translacja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Replikacja, transkrypcja, translacja
Replikacja:
Warunki inicjacji replikacji i kontrola przejścia G1/S:
destabilizacja nukleosomu (częściowa proteoliza)
aktywacja T antygenu w OR (origin of replication), interakcja z SWI, ISWI (białka modyfikujące strukturę DNA) i helikazami (białka rozplatające helikalną strukturę DNA).
aktywacja CDK2 (jednej z cyklinozależnych kinaz, z cyklina A tworzy SPF = Sinthesis Promoting Factor) i inaktywacja inhibitora p21 (blokuje T antygen, czyli białko reagujące z OR) stymulowanego aktywnością białka p53 (antyonkogen, nie pozwala na aktywację białek doprowadzających do podziału komórki wtedy, gdy zachodzą błędy w strukturze DNA - gdy jest ich za dużo, komórka ulega apoptozie, czyli "programowej" śmierci). Inhibitorami SPF są również białka p16 / p18 zależne od ścieżki Ras!
Mutacja p53, retinoblastomy, MDM - onkogeneza!
Działanie białka p53:
powoduje syntezę białka p21, którew blokuje replikację
hamuje działanie białka MDM (inhibitor aktywności p53)
aktywacja BAX (czynnika apoptozy, który wraz z MYO powoduje aktywację kaspaz)
Geny kontrolujące przemienność faz sDNA i M:
rum 1 - kontrola przejscia G1/sDNA: bez tego genu komórka wchodzi w mitozę bez replikacji; jego nadekspresja powoduje kolejne replikacje bez mitoz (a więc prowadzi do poliploidii)
cdc 18 - brak powoduje przedwczesne wchodzenie w replikację, nadekspresja - poliploidyzację
cdc 13 (produkcja cykliny B) - mutacja powoduje brak MPF (brak mitoz) i poliploidyzację
cdc 20 - prtokinaza, powoduje aktywację cdc25 (a on aktywuje MPF)
pds 1 - kontroler przejścia met/ana (precocios dissociation of sister chromatids)
APC - kontroler równowagi napięć w płytce metafazowej, regulowany przez MPF (fosforylacja przez cdc27), inhibicja przez rum 1, degraduje pds 1 i cykliny. składa się z cdc34, cdc27, cut 4p, kuliny cdc 4 i cdc 53 oraz z proteasomów.
Mechanizm kontrolny zapobiegający pulweryzacji reguluje:
wejscie w fazę sDNA (rozpoczęcie replikacji) - s-phase checkpoint
niezakłócony przebieg całej jednorazowej replikacji genomu (dzięki ORC = origin replication complex, czyli licencji do replikacji DNA, dołączonej przed replikacją do wszystkich replikonów) - demage checkpoint i topo II checkpoint
w trakcie replikacji do chromatyny przyłączane są kondensyny (smc1 / smc3) i kohezyny (scc1 / scc3) - zapewniaja one łączność chromatyd po replikacji
w przypadku pojawienia sie wolnych końców nici DNA (powstają przejściowo w wyniku aktywacji topoizomeraz rozcinających nici i łączących je tak, żeby były mniej skręcone w trakcie syntezy DNA; generalnie jest to sygnał nieukończonej replikacji) aktywowana jest

(…)

… jest przez białka SBB.
Powstają widełki replikacyjne. Prymaza syntetyzuje krótki fragment RNA służący jako starter.
Aparat replikacyjny: helikaza przesuwa się wzdłuż DNA i rozplata helikalną strukturę (ATP -> ADP). Oddziela od siebie nici. białka SBB wiążą jednoniciowy DNA i zapobiegają ponownemu łączeniu się nici. Przed polimerazą DNA znajduje się ruchoma obręcz, która tworzy pierścień wokół DNA i wiąże polimerazę, umożliwiając jej ruch wzdłuż matrycy. Na nici opóżnionej uwalnia DNA po każdym zakończeniu fragmentu Okazaki. Polimeraza DNA katalizuje przyłączanie nukleotydów do łańcucha (dobudowuje od 5' do 3'!!!).
Łańcuch na nici wiodącej biegnącej od 3' do 5' dobudowywany jest w sposób ciągły, zaś na drugiej nici (opóźnionej) - w sposób nieciągły (powstają tzw. fragmenty Okazaki).
Do rozpoczęcia dobudowywania (w OR i na początku każdego fragmentu Okazaki) potrzebna jest prymaza, która buduje krótki fragment RNA (tzw. starter). Budowa fragmentów Okazaki rozpoczyna się od startera i kończy na poprzednim).
Startery usuwane są przez nukleazę.
Naprawcza polimeraza DNA uzupełnia te miejsca.
Ligaza DNA łączy sąsiadujące ze sobą fragmenty.
Nić opóżniona zwinięta jest w ten sposób, że polimeraza tworzy…
…. W wyniku transkrypcji powstaje pierwotny transkrypt 35s, z którego kolejno wycinane są sekwencje niekodujące.
Polimerazy RNA:
polimeraza I - bierze udział w transkrypcji rRNA w jąderku. polimeraza II - transkrypcja mRNA podlegającego translacji i bogatego w uracyl U-RNA (to samo, co snRNA) biorącego udział w wycinaniu intronów polimeraza III - tRNA, U6-RNA, 5sRNA - małe RNA uczestniczące w transporcie i translacji. Translacja
Przebieg tranlacji:
mRna transportowane jest do cytoplazmy przy pomocy białek motorycznych dołączonych do sekwencji 3' UTR Na terenie cytoplazmy łączą się 2 podjednostki rybosomalne (mała i duża), 5sRNA i mRNA (przyczepione sekwencją starterową - kodonem inicjującym AUG kodującym metioninę). U Eucaryota potrzebne są do tego czynniki inicjujące.
Do tego kompleksu przyłącza się tRNA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz