Rejestry publiczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rejestry publiczne - omówienie - strona 1 Rejestry publiczne - omówienie - strona 2 Rejestry publiczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

INFORMATYZACJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH. Definicja pojęcia „rejestry publiczne”. Rejestr publiczny - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi.
Rejestr publiczny - zbiór informacji o osobach, rzeczach lub prawach : a)utworzony na podstawie przepisów prawa ( przepisy przynajmniej przewidują jego utworzenie )
b)prowadzony przez organ rejestrowy o charakterze publicznym
c)przyjęcie, utrwalenie, a następnie ujawnienie określonych w nim informacji co do zasady w drodze decyzji
d)prowadzenie rejestru i ujawnianie zawartych w nim danych rodzi skutki prawne zarówno dla osoby, której wpis dotyczy, jak i dla organu
e)jest jawny
Wymagania wobec „rejestrów publicznych”. Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 marca 2005 r. art. 13 Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotem niebędącym organem administracji rządowej:
zapewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotami niebędącymi organami administracji rządowej, poza minimalnymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych;
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób:
a) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz
protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,
b) testy akceptacyjne, z zastrzeżeniem ust. 4.
Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 marca 2005 r. Art. 15. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji,

(…)

… używanych do realizacji zadań publicznych przez podmiot publiczny dokonujący zgłoszenia na podstawie art. 20 ust. 2;
2) wykaz rejestrów publicznych wraz z informacjami dotyczącymi tych rejestrów w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 1-5.
Dane zawarte w krajowej ewidencji są jawne, chyba że ich jawność jest wyłączona bądź ograniczona na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz