Regulacje spraw finansów publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacje spraw finansów publicznych - strona 1 Regulacje spraw finansów publicznych - strona 2 Regulacje spraw finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:


Zakres konstytucyjnych regulacji spraw finansów publicznych
Konstytucja , w szczególności:
Zakazuje zaciąganie zobowiązań [pożyczek, gwarancji, poręczeń] w wyniku których państwowy dług publiczny przekroczyłby 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto;
Przyznaje wyłącznie Radzie Ministrów inicjatywę ustawodawczą co do następujących ustaw z zakresu finansów publicznych: o budżecie państwa i jego zmianach, o zaciąganiu długu publicznego, o gwarancjach finansowych udzielanych przez państwo;
Nakazuje Radzie Ministrów przedłożenie projektu ustawy budżetowej Sejmowi na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Termin ten może być niedotrzymany tylko w wyjątkowych przypadkach;
Równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu budżetu Sejmowi, Rada Polityki Pieniężnej ustala i przedkłada do wiadomości Sejmu roczne założenia polityki pieniężnej;
Zakazuje zakładanie pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa;
Zakazuje ustalanie przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie ustawy budżetowej uchwalonej przez Radę Ministrów; Daje Prezydentowi prawo skrócenia kadencji Sejmu, jeśli w ciągu 4 miesięcy od dnia otrzymania projektu ustawy budżetowej Sejm nie przedstawi uchwalonej ustawy do podpisu Prezydenta;
Nakazuje Prezydentowi podpisanie ustawy w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania z Sejmu i pozostawia mu jedynie prawo do zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia zgodności ustawy budżetowej z Konstytucją;
Jeśli ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym [na okres krótszy niż rok] nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy;
Sektor finansów publicznych
organy władzy publicznej państwowe osoby prawne i inne państwowe jednostki organizacyjne nie objęte krajowym Rejestrem Sądowym.
Częścią sektora finansów publicznych nie są przedsiębiorstwa państwowe, banki państwowe ani spółki prawa handlowego .
Środki publiczne :
dochody,
przychody;
Dochody to przede wszystkim podatki i opłaty oraz dochody z usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych .
Przychody to przede wszystkim wpływy z zaciąganych kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych i wpływy z prywatyzacji.
Środki publiczne są:
wydatkowane , to jest stanowią wydatek danego budżetu i rozchodowane, na spłaty kredytów , pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych i pokrycie deficytu budżetowego
Sektor rządowy i samorządowy finansów publicznych


(…)

….
Przy opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej [ od 3.3 do 9.5 % przychodów] i karty podatkowej [opłata wnoszona do budżetu gminy na podstawie decyzji urzędu skarbowego], pojęcie straty w ogóle nie występuje.
Źródła przychodów to:
stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, wolny zawód, działy specjalne produkcji rolnej, nieruchomości lub ich części, najem i umowy…
… rządowego (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Alimentacyjny, Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych, Promocji Twórczości itp.)
Struktura sektora samorządowego:
Gminy,
Powiaty,
Miasta na prawach powiatów, Województwa samorządowe,
Jednostki organizacyjne sektora samorządowego (zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne)
Fundusze celowe gminne , powiatowe i wojewódzkie
Potrzeby pożyczkowe…
… wpływów z karty podatkowej/ :
25.2:[1-(0.276+0.01+0.015)]= 36.0 mld zł.
Dochody nie podatkowe budżetu państwa to głównie dochody jednostek budżetowych, gdyż nie mają one własnych dochodów, ich dochody są dochodami budżetu którego dana jednostka budżetowa jest częścią, cła [cła można również uznać za podatek pośredni, jeśli natomiast uznaje się cła za „opłaty” to jest to część dochodów nie podatkowych…
… prowadzące działalność gospodarczą zależnie od rozmiaru prowadzonej działalności mogą podlegać jednej z form opodatkowania:
karta podatkowa ( na podstawie decyzji urzędu skarbowego ale dochód budżetu gminnego)
ryczałt od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej ( procentowe stawki podatku, różne dla różnych rodzajów przychodów)
podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.
Podstawę opodatkowania podatkiem PIT…
…. Wysokość stawek lub przedziałów podatkowych pozostałych podatków również podlega okresowym zmianom dostosowującym je do wzrostu poziomu cen.
Dochodami budżetów gminnych są również opłaty:
targowa
miejscowa(klimatyczna)
administracyjna skarbowa, eksploatacyjna (na podstawie prawa geologicznego i górniczego) Opłaty :targowa, miejscowa i administracyjna również podlegają corocznej indeksacji podatkowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz