Regulacje prawne- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacje prawne- wykład 5 - strona 1 Regulacje prawne- wykład 5 - strona 2 Regulacje prawne- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

09.04.2013
Wykład 5
Przejrzystość ujęta w kodeksie odnosi się do otoczenia, w którym cele polityki, jej prawna, instytucjonalna i ekonomiczna struktura, decyzje polityki i ich racjonalne uzasadnieni, dane i informacje związane z polityką monetarną i finansową oraz zakres odpowiedzialności agencji są dostarczane społeczeństwu w odpowiednim czasie, w zrozumiałej i dostępnej formie. Praktyki przejrzystości w kodeksie skupiają się na:
klarowności, odpowiedzialności i celach banków centralnych i agencjach finansowych;
procesach formułowania i zgłaszania decyzji w obszarze polityki monetarnej przez Bank Centralny i polityk finansowych prowadzonych przez agencje;
publicznej dostępności informacji o polityce monetarnej i finansowej;
odpowiedzialności i zapewnieniu integralności przez Bank Centralny i finansowe agencje.
Kodeks jest rozdzielony na 2 części. Pierwsza z nich obejmuje dobre polityki przezroczystości dla polityk monetarnej Banków Centralnych. Druga część odnosi się do dobrych polityk przezroczystości dla finansowych polityk realizowanych przez agencje na finansowe. Podstawowe elementy przejrzystości obu polityk są…
Kodeks dobrych praktyk w dziedzinie przejrzystości polityki budżetowej zapewnia łatwy dostęp społeczeństwa do informacji o działaniach podejmowanych przez władze budżetowe opiera się na 4 głównych zasadach:
jasności zadań i odpowiedzialności - konieczność wyodrębnienia sektora finansów publicznych, określenia kompetencji poszczególnych organów administracji publicznych, stworzenie jasnych prawnych i administracyjnych ram dla prowadzenia polityki budżetowej;
pewność działań - powszechna dostępność i informacja na temat przeszłych, bieżących i przyszłych działań rządu;
otwartość procesu budżetowego - informacje zawarte w dokumentacji budżetowej powinny być podane w sposób ułatwiający analizę procesu budżetowego i umożliwiający rozliczanie rządu z jego wykonania,
integralności(zbieżności danych fiskalnych) -dane powinny być określone w oparciu o standardy rachunkowości i podlegać niezależnej weryfikacji.
Państwa przyjmujące GSUD zobowiązują się do stosowania praktyk w obrębie statystyki danych w 4 wymiarach:
dane szczegółowości, okresowości, punktualności rozpowszechniania danych;
swobodny dostęp do danych statystycznych przez społeczeństwa;
integralność, ujawnianie informacji o prawach rządzący komplikację i rozpowszechnieniem danych, dostęp do danych przez różnych rządowych urzędników, postulat ministerialnych komentarzy towarzyszący powszechnemu udostępnianiu danych, postulat polityki rewizji i powiadamiania o wszelkich zmianach w metodologii,


(…)

… Rachunkowości (IAIS/IASB)
(6) Audyt - międzynarodowe standardy audytu - Międzynarodowa Federacja Ekspertów Rachunkowości (IFAC)
(7) Płatności i rozliczenia - podstawowe zasady dla systemu ważnych systemów płatności, rekomendowane dla systemów rozrachunkowych, DW - Komisja do spraw Płatności i Systemów Rozliczeniowych (Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych
(8) Uczciwość rynku - 40…
…) Regulacje giełdowe - przedmiot i zasady reglamentacji giełd papierów wartościowych- Międzynarodowa Organizacje Komisji Papierów Wartościowych(OSCO);
(11) Kontrola Sektora Ubezpieczeń - zasady nadzoru sektora ubezpieczeń- Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Ubezpieczeń(IAIS)
Pod pojęciem nadzoru korporacyjnego (ang. Corporate goverance - władztwo korporacyjne, nadzór właścicielski) rozumie…
… do większego zbioru informacji popieranie rynkowej prawości i redukcja ryzyka rozprzestrzeniania się finansowych kryzysów i zagrożeń.
Międzynarodowa Organizacja Komisja Papierów Wartościowych (IOSCO) utworzone w 1983 i zajmujące się regulowaniem rynków papierów wartościowych i instrumentów pochodzących, skupiająca organy regulacyjne i nadzorujące ten rynek opracowujące kodeksy właściwego postępowania…
… finansowym
wzmacnianie krajowych systemów finansowych
przeciwdziałanie skutkom kryzysu finansowego (zarządzanie kryzysem finansowym)
Szczególnie ważne dla BIS są dwie pierwsze grupy działań i właśnie na nich koncentrują się działania BIS i jego Komitetów:
Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS) Komitetu Globalnego Systemu Finansowego (Committee on the Globar…
… Bazylejskiego Komitetu ds. Regulacji Bankowości i Procedur Nadzorczych, za cel obierając dążenie do wypełnienia luk w systemie nadzoru bankowego. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego formułuje standardy nadzoru bankowego i wytyczne oraz rekomenduje najlepsze praktyki oczekując, że władze poszczególnych państw podejmą kroki w celu ich wdrożenia, biorąc pod uwagę wewnętrzne uwarunkowania. BCBS intensywnie…
… regulacyjnych w danym obszarze jurysdykcyjnym oraz wymuszenie podania informacji, przedstawienia właściwych dokumentów lub złożenia oświadczenia
Bank rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International settlements -BIS) jest międzynarodową instytucją finansową z siedzibą w Bazylei (Szwajcaria). Powstał 20 stycznia 1930 roku na konferencji w Hadze w celu ułatwienia współpracy między bankami centralnymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz