REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZADAŃ KOMUNALYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZADAŃ KOMUNALYCH - strona 1 REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZADAŃ KOMUNALYCH - strona 2 REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZADAŃ KOMUNALYCH - strona 3

Fragment notatki:

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZADAŃ KOMUNALYCH Polski ustawodawca w art.163 Konstytucji z 1997 r. wprowadził regulację, iż „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Oraz w art. 166 pkt.1 „Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne”.
Z normy tej można wnioskować, iż zadania publiczne niezastrzeżone na rzecz administracji rządowej przypadają samorządowi, o ile jednak kompetencje do realizacji tych zadań są klarownie rozdzielone pomiędzy te dwa podmioty.
Konkretyzacja powyższej normy nastąpiła w drodze regulacji ustawowej. Art.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym zakres działania gminy przedstawił za pomocą swoistej klauzuli generalnej, wskazując, iż „Do zakresu działań gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”.
Oznacza to uniwersalność zakresu działań własnych gminy, bowiem gmina nabyła możliwość wykonywania wszystkich zadań publicznych o znaczeniu lokalnym na swoim terenie, według swego swobodnego uznania, ograniczonego jedynie regulacjami zawartymi w ustawie. Wynika z tego, że gmina załatwia lokalne sprawy publiczne, które zostały ustawowo włączone do zakresu jej działania, a także te, których ustawy nie przekazały żadnemu podmiotowi.
Należy sobie zdawać sprawę ze względności i zmienności znaczenia pojęcia „sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym”. Podział ten pochodzi z okresu, kiedy tworzył się samorząd terytorialny, tj. około połowy XIX w. Zadania spełniane wtedy przez administrację publiczno-rządową i samorządową, były stosunkowo nieliczne. Ustalenie granic zadaniowych było, zatem proste. Nowoczesna interpretacja pojęcia „ sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym” musi uwzględniać jako punkt wyjścia bardzo skomplikowany podział pracy w administracji publicznej. Zadania własne gminy można podzielić na pewne kategorie, a mianowicie zadania z zakresu:
infrastruktury technicznej gminy (gminne drogi, ulice, mosty, place, wodociągi, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych; utrzymanie czystości, utrzymanie urządzeń sanitarnych; wysypiska oraz utylizacja odpadów komunalnych; zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną; komunalne budownictwo mieszkaniowe; lokalny transport zbiorowy; targowiska i hale targowe; gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne);
infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura, kultura fizyczna);
porządku i bezpieczeństwa publicznego (organizacja ruchu drogowego, porządek publiczny, ochrona przeciw pożarowa, bezpieczeństwo sanitarne);


(…)

… i hale targowe; gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne);
infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura, kultura fizyczna);
porządku i bezpieczeństwa publicznego (organizacja ruchu drogowego, porządek publiczny, ochrona przeciw pożarowa, bezpieczeństwo sanitarne);
ładu przestrzennego i ekologicznego (planowanie przestrzenne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz