Regulacja rzek-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja rzek-opracowanie - strona 1 Regulacja rzek-opracowanie - strona 2 Regulacja rzek-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Regulacja rzek
Przez regulację naturalnych rzek i potoków rozumiemy planowe wykonanie różnego rodzaju zabiegów i budowli technicznych, za pomocą których przewiduje się osiągnięcie zamierzonego celu regulacji. Na ogół wszystkie zabiegi techniczne polegają na obudowywaniu koryta cieków wzdłuż określonej trasy w celu wytworzenia regularnych i ustabilizowanych linii brzegów, wytworzenie koryta o odpowiedniej wielkości i kształcie dla bezpiecznego przepuszczenia ustalonych przepływów oraz zabezpieczenia koryta przed szkodliwym działaniem erozji wgłębnej i bocznej. Głównym celem regulacji jest powstrzymanie szkód, wywołanych wodami płynącymi oraz zwiększenie użyteczności rzek i potoków dla powszechnego wykorzystania wody w gospodarce narodowej. Głównymi szkodami jakie mogą wywoływać nieregulowane cieki to: zalewy powodziowe, erozja boczna, niszczenie użytków rolnych. Przystępując do regulacji cieku należy rozpatrzyć i uwzględnić szereg aspektów, które przyczyniają się do zwiększenia jego użyteczności. Przede wszystkim aspekty te obejmują:
- ochronę nadbrzeżnych gruntów przed niepożądanymi zalewami, szczególnie w okresie wegetacji
- regulację odpowiedniego poziomu wody gruntowej w gruntach przyległych przez podniesienie lub obniżenie wody w korycie cieku
- przyjęcie funkcji głównego odbiornika w systemie odwadniającym lub funkcji głównego doprowadzalnika wody do nawodnień przez spiętrzenie zwierciadła wody na odpowiednim poziomie, - wytworzenie odpowiednich głębokości w korycie dla celów: żeglugi, rybołówstwa, kąpielisk, rekreacji i wypoczynku,
- uzyskanie nowych terenów pod zabudowę (ze starorzeczy i odciętych ramion)
- wykorzystanie energii wodnej do napędu maszyn oraz produkcji prądu elektrycznego,
- odpowiednie skrzyżowanie cieku z drogami lądowymi,
- poprawę zdrowotności na przyległych terenach.
Do zwiększenie użyteczności cieku, oprócz właściwej regulacji, służy też inne urządzenia wodno- gospodarcze w zlewni, których zadaniem jest na ogół opóźnianie odpływu powierzchniowego i magazynowanie wody. Do urządzeń tych należą przede wszystkim zbiorniki retencyjne o różnym przeznaczeniu i zadaniach.
Oprócz zbiorników, dodatni wypływ na opóźnianie i wyrównywanie odpływu wywiera zalesienie zlewni, między innymi przez większe wsiąkanie wody w leśną glebę i efektywniejsze zasilanie zbiorników podziemnych, które w okresie posuchy są głównym źródłem zasilania cieków w wodę.
Elementy techniczne służące umocnieniu dna oraz brzegów
Umocnienie techniczne dna:
- narzuty kamienia rzecznego, lub innym zastępczym materiałem


(…)

… bądź odwadniające
- Polepszenie warunków żeglugowych oraz umożliwienie użytkowanie cieków jako cieki spławne
- Odzysk energii - budowa elektrowni wodnych
- Polepszenie warunków zdrowotnych mieszkańców
- Uzyskiwanie terenów rekreacyjnych
Wady regulacji rzek:
- ingerencja w środowisko naturalne: pośrednio poprzez wykonaną regulację cieku oraz bezpośrednio - podczas prac przy wykonywanej regulacji cieku…
… walorów estetycznych
- możliwość użytkowania rekreacyjnego
- zrzuty spiętrzonej wody wywołują uszkodzenia biotopów korytowych
Budowa wałów przeciwpowodziowych
- zwiększenie bezpieczeństwa ludności
- uniemożliwienie powstawania mokradeł wzdłuż cieku
- uniemożliwienie odprowadzania wody do koryta rzecznego z nadmiernie zawilgotnionych w dolinach rzecznych
- przerwanie korytarzy ekologicznych
- w wyniku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz