Region, regionalizacja, regionalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2821
Wyświetleń: 4165
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Region, regionalizacja, regionalizm - strona 1 Region, regionalizacja, regionalizm - strona 2 Region, regionalizacja, regionalizm - strona 3

Fragment notatki:


Region, regionalizacja, regionalizm
 
Wyróżniamy 2 podstawowe skale w definicji regionu:
Skala krajowa (region to część państwa
Skala ponadnarodowa (międzynarodowa) - region to część świata, kilka sąsiadujących państw, etc.
 
Regiony:
Geograficzne (geografia jako kryterium), np. regiony górskie, nadmorskie, etc.
Historyczno - kulturowe - np. Śląsk
Ekonomiczne (decydują cechy gospodarki) - np. region przemysłowy, region rolniczy
Administracyjne - jednostki podziału administracyjnego, granice są jednoznacznie określone (podczas gdy w innych rodzajach regionów mogą być rozmyte, płynne)
  Region administracyjny Może posiadać różny status prawny:
Regiony rządowe Jedynym organem władzy jest przedstawiciel rządu lub państwa
Regiony rządowo - samorządowe Istnieje organ stanowiący, wyłaniany w sposób oddolny i demokratyczny. Władzę wykonawczą sprawuje przedstawiciel rządu
Regiony samorządowo - rządowe Faktycznym gospodarzem są władze samorządowe wyłaniane w demokratycznych wyborach. Istnieje również przedstawiciel rządu. Przedstawiciel rządu sprawuje kontrolę legislacyjną. Np. naszej województw: sejmik wojewódzki, marszałek, wojewoda.
Regiony autonomiczne Istnieją regionalne, demokratycznie wybrane władze, posiadające kompetencje legislacyjne (ustawodawcze), np. Włochy, Hiszpania, ale również Portugalia (Azory i Madera, kontynent jest zjednoczony)
Regiony funkcjonalne
Często tworzone z powodu braku podziału. Tworzone dla planowania regionalnego. Np. kontynentalna Portugalia dokonała podziału na regiony planistyczne, stworzone na potrzeby europejskiej polityki regionalnej.
  Rada Europy - 47 państw członkowskich Unia Europejska (27 państw członkowskich) - Rada Europejska (organ UE)   Region - szczebel organizacji państwa funkcjonujący bezpośrednio pod szczeblem centralnym.
 
Unia Europejska nie może ingerować w kształt i formę funkcjonowania regionów (autonomia administracyjna)
  Podzia ł regionów Makroregion - przynajmniej 2 regiony podstawowe sąsiadujące ze sobą
Subregion (podregion) - część regionu podstawowego (przynajmniej 2 sąsiadujące powiaty)
Mikroregion - utożsamiany z gminą, zamieszkiwany przez społeczność charakteryzującą się spójnością, chęcią rozwoju lokalnego. Obszar o zmiennej geometrii (w różnych sytuacjach różny obszar)
  Regionalizacja - czynność lub fakt podziału państwa na regiony. Również podział czegoś (np. funduszy) między regiony lub przekazywanie kompetencji na rzecz władz regionalnych
  Regionalizm - oddolne tendencje i działania zmierzające w kierunku ochrony kultury i tradycji regionalnej, dążenia do autonomii regionu, etc.


(…)

… suwerenności doprowadziło do wybuchu licznych konfliktów. W dobie globalizacji coraz więcej kompetencji mają regiony i organy międzypaństwowe, koncepcja państw narodowych zdaje się powoli zanikać.
 
"List otwarty do Europejczyków" - Europa z regionami jako alternatywa pojęcia Europy regionów. W Europie z regionami istotną rolę spełnia szczebel z regionami.
 
Pod koniec lat 80. konferencja "Europa regionów" zorganizowana przez landy niemieckie.
 
Traktat z Maastricht
Traktat z Maastricht - "Traktat o Unii Europejskiej"
Powstanie Komitetu Regionów (organ opiniodawczy), zasiadają w nim przedstawiciele władz wszystkich szczebli
Postulat zapisania w traktacie "zasady subsydiarności" (tylko te kompetencje, których nie są w stanie wykonywać niższe szczeble władz, pozostają w gestii szczebla wyższego)
 
Gmina -> powiat -> województwo (szczebel regionalny) -> szczebel centralny -> Unia Europejska  
Zasada subsydiarności odnosi się do kompetencji (ich podziału), a nie pomocy! Można powiedzieć, że dotyczy tego samego, co zasada decentralizacji (z tą różnicą, że w decentralizacji patrzy się z góry w dół, a w subsydiarności z dołu w górę).
 
W Traktacie z Maastricht zasada subsydiarności dotyczyła tylko Unii Europejskiej…
… (lub też regionalna) integracja gospodarcza de facto, a regionalizm to integracja gospodarcza de iure.
Czyli np. powstanie Unii Europejskiej będzie przykładem regionalizmu.
 
Regionalizm:
Zamknięty - skoncentrowany na sprawach wewnętrznych, odcina się od świata zewnętrznego. Inni nie mają tam wstępu.
Otwarty - szerokie powiązania ze światem zewnętrznym, możliwość przystąpienia.
Gospodarka regionalna a gospodarka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz