Gospodarka regionalna - region regionalizacja regionalizm WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 6587
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka regionalna - region regionalizacja regionalizm WYKŁAD - strona 1 Gospodarka regionalna - region regionalizacja regionalizm WYKŁAD - strona 2 Gospodarka regionalna - region regionalizacja regionalizm WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Dodatkowo, z notatki można się dowiedzieć: co to jest synergia, co to jest efekt synergiczny.

Gospodarka regionalna – wykład 
 
str. 1 
Region, regionalizacja, regionalizm 
 
Wyróżniamy 2 podstawowe skale w definicji regionu: 
•   Skala krajowa (region to część parostwa) •   Skala ponadnarodowa (międzynarodowa) - region to część świata, kilka sąsiadujących paostw, 
etc. 
 
Regiony: 
•   Geograficzne (geografia jako kryterium), np. regiony górskie, nadmorskie, etc. •   Historyczno - kulturowe - np. Śląsk •   Ekonomiczne (decydują cechy gospodarki) - np. region przemysłowy, region rolniczy •   Administracyjne - jednostki podziału administracyjnego, granice są jednoznacznie określone 
(podczas gdy w innych rodzajach regionów mogą być rozmyte, płynne) 
 Region administracyjny Może posiadać różny status prawny: 
•   Regiony rządowe 
Jedynym organem władzy jest przedstawiciel rządu lub paostwa 
•   Regiony rządowo - samorządowe 
Istnieje organ stanowiący, wyłaniany w sposób oddolny i demokratyczny. Władzę wykonawczą sprawuje przedstawiciel rządu 
•   Regiony samorządowo - rządowe 
Faktycznym gospodarzem są władze samorządowe wyłaniane w demokratycznych wyborach. Istnieje również przedstawiciel rządu. Przedstawiciel rządu sprawuje kontrolę legislacyjną. Np. naszej województw: sejmik wojewódzki, marszałek, wojewoda. 
•   Regiony autonomiczne 
Istnieją regionalne, demokratycznie wybrane władze, posiadające kompetencje legislacyjne (ustawodawcze), np. Włochy, Hiszpania, ale również Portugalia (Azory i Madera, kontynent jest zjednoczony) 
•   Regiony funkcjonalne 
Często tworzone z powodu braku podziału. Tworzone dla planowania regionalnego. Np. kontynentalna Portugalia dokonała podziału na regiony planistyczne, stworzone na potrzeby europejskiej polityki regionalnej. 
 Rada Europy - 47 państw członkowskich Unia Europejska (27 państw członkowskich) -> Rada Europejska (organ UE) 
Region - szczebel organizacji paostwa funkcjonujący bezpośrednio pod szczeblem centralnym. 
Unia Europejska nie może ingerować w kształt i formę funkcjonowania regionów (autonomia administracyjna) 
 Podział regionów 
•   Makroregion - przynajmniej 2 regiony podstawowe sąsiadujące ze sobą •   Subregion  (podregion) - część regionu podstawowego (przynajmniej 2 sąsiadujące powiaty) •   Mikroregion - utożsamiany z gminą, zamieszkiwany przez społeczność charakteryzującą się 
spójnością, chęcią rozwoju lokalnego. Obszar o zmiennej geometrii (w różnych sytuacjach różny obszar) 
 Regionalizacja - czynność lub fakt podziału paostwa na regiony. Również podział czegoś (np. funduszy) między regiony lub przekazywanie kompetencji na rzecz władz regionalnych 

(…)

…) między regiony lub przekazywanie kompetencji na rzecz władz regionalnych
Paweł Czudecki
str. 2
Gospodarka regionalna – wykład
Regionalizm - oddolne tendencje i działania zmierzające w kierunku ochrony kultury i tradycji
regionalnej, dążenia do autonomii regionu, etc.
Europa regionów - pojęcie to promowali zwolennicy integralnego federalizmu, którzy postulowali
integrację Europy opartą nie o strukturę paostw, ale o regiony. Postulowali oni zanik paostw.
Denis de Rougemont - Podkreślanie przez paostwa swojej suwerenności doprowadziło do wybuchu
licznych konfliktów. W dobie globalizacji coraz więcej kompetencji mają regiony i organy
międzypaostwowe, koncepcja paostw narodowych zdaje się powoli zanikać.
"List otwarty do Europejczyków" - Europa z regionami jako alternatywa pojęcia Europy regionów. W
Europie z regionami istotną rolę spełnia szczebel z regionami.
Pod koniec lat 80. konferencja "Europa regionów" zorganizowana przez landy niemieckie.
Traktat z Maastricht
Traktat z Maastricht - "Traktat o Unii Europejskiej"
• Powstanie Komitetu Regionów (organ opiniodawczy), zasiadają w nim przedstawiciele władz
wszystkich szczebli
• Postulat zapisania w traktacie "zasady subsydiarności" (tylko te kompetencje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz