Organizacje międzynarodowe - 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - 4 - strona 1 Organizacje międzynarodowe - 4 - strona 2 Organizacje międzynarodowe - 4 - strona 3

Fragment notatki:


Organy Organizacji Międzynarodowych organy organizacji międzynarodowych - przy ich pomocy funkcjonuje struktura jaką jest organizacja typy/rodzaje organów  organy przedstawicielskie (plenarne/naczelne ) typu walnego zgromadzenia - zasiadają przedstawiciele wszystkich paostw członkowskich.  W ich kompetencjach sprawy objęte normami konstytucyjnymi statutu tj. członkostwo, budżet, składki członkowskie, ewentualna zmiana profilu działalności organizacji, także jej likwidacja.  Zbierają się na doroczne sesje, niektóre raz na 3 lata (np. organizacja lotnictwa cywilnego, związek pocztowy), zasiadają w nich przedstawiciele rządów paostw członkowskich, istnieje możliwośd zwołania posiedzeo nadzwyczajnych (w miarę potrzeby).  Przyjmuje sprawozdania od organów o ograniczonym składzie członkowskim, może powoływad organy pomocnicze o charakterze stałym (np. komitet pełnomocnictw ONZ) lub doraźnym (ad hoc) - powoływane do rozwiązania konkretnej sprawy, kwestii.  organy o ograniczonym składzie członkowskim, do których przedstawicieli wybiera się w oparciu o kryterium sprawiedliwej reprezentacji geograficznej (poza organizacjami finansowymi to organy typu komitetu wykonawczego np. Rada Gospodarczo-Społeczna ONZ czy dyrektorzy wykonawczy Banku Światowego).  Pracują w systemie sesyjnym bądź w trybie ciągłym (Rada Bezpieczeostwa ONZ).  Zajmują się prowadzeniem bieżącej działalności organizacji.  W zależności od typu organizacji dobór członków może byd oparty na innych kryteriach np. w radzie ICAO 36 członków po 12 paostw odgrywających największą rolę w przewozach lotniczych, 12 paostw mających największy wkład w dostarczaniu urządzeo do międzynarodowej żeglugi powietrznej i 12 paostw reprezentowanych z innego tytułu, których wybór zapewni jednocześnie reprezentacje głównych regionów świata, inny przykład: 5 stałych członków Rady Bezpieczeostwa i 10 wybieranych wg kryterium geograficznego i wpływu(aktywności) w pracach na rzecz organizacji.  Także mają prawo powoływania organów pomocniczych (stałych i doraźnych)  organy administracyjne typu Sekretariat Generalny z reguły z sekretarzem generalnym na czele  organizują wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowanie organizacji np. przygotowują materiały na sesję wszelkich organów, dokonują tłumaczeo.  szef tego organu reprezentuje organizacje na zewnątrz i działa w jej imieniu, np. sekretarz generalny ONZ  niektóre z nich mają swoje regionalne siedziby, np. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - siedziba w Paryżu, ONZ - Genewa  organy parlamentarne w których zasiadają parlamentarzyści parlamentów narodowych paostw członkowskich np. zgromadzenie parlamentarne rady Europy, które jednocześnie pełni funkcję tego organu dla organizacji współpracy i rozwoju gospodarczego, parlament Europejski UE - występuje w nielicznych organizacjach

(…)

…  w niektórych organizacjach powoływane są organy pokojowego rozstrzygania sporów, w tym organy sądowe w ścisłym tego słowa znaczeniu np. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, Jednolity trybunał Praw Człowieka - Strasburg, Trybunał Sprawiedliwości Euroatom/UE - Luksemburg,  w ich skład wchodzą sędziowie, kandydatury których wysuwają paostwa członkowskie, a powoływani są przez kompetentny organ…
…  liczebny skład delegacji może byd ograniczony W wyniku własnej decyzji i własnym sumptem paostwo może utrzymywad stałe przedstawicielstwa przy organizacji, szefem których z reguły jest szef misji dyplomatycznej. Ustanawia się je w celu lepszego bieżącego kontaktu paostwa z organizacją Nieliczni pracownicy OM mają status funkcjonariusza międzynarodowego, czyli reprezentują organizacje, a nie paostwo…
… o charakterze tymczasowym powoływane do rozstrzygnięcia konkretnych spraw np. były Trybunał Karny ds. byłej Jugosławii  mogą to byd także trybunały rozjemcze (arbitrażowe) w których niekoniecznie zasiadają sędziowie np. Stały Trybunał Rozjemczy w sprawach pokojowego załatwiania sporów, analogicznie w Unii ekonomicznej Beneluksu,  organy pokojowego załatwiania sporów o charakterze tymczasowym, są to organy…
…  liczebny skład delegacji może byd ograniczony W wyniku własnej decyzji i własnym sumptem paostwo może utrzymywad stałe przedstawicielstwa przy organizacji, szefem których z reguły jest szef misji dyplomatycznej. Ustanawia się je w celu lepszego bieżącego kontaktu paostwa z organizacją Nieliczni pracownicy OM mają status funkcjonariusza międzynarodowego, czyli reprezentują organizacje, a nie paostwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz