Organizacje międzynarodowe - 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 4431
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - 1 - strona 1 Organizacje międzynarodowe - 1 - strona 2 Organizacje międzynarodowe - 1 - strona 3

Fragment notatki:


ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Pierwsze organizacje międzynarodowe:  1804/1807 Komisja ds. Renu/ds. Dunaju  utrzymywanie żeglowności rzek w danym paostwie  głównie były to unie i związki  XIX wiek, jednak stosowana dopiero w XX wieku  wszelkie organizacje są określone poprzez strukturę, która nie jest żywa elementy organizacji międzynarodowej:  określona struktura organizacyjna - powstała z woli organizatorów  organ nadzorczy  organ kontrolny  charakter umowny - sztuczny  tworzona przez podmioty międzynarodowe  posiada własne środowisko wewnętrzne (paostwa członkowskie)  otoczenie zewnętrzne (paostwa niebędące członkami organizacji) - konkurencja  opiera się na współpracy, która jest procesem - zmiennością  oddziaływanie zewnętrznych i wewnętrznych czynników na procesy decyzyjne organizacji  skład organizacji międzynarodowej jest względnie stały - liczba członków może się zmieniad (możliwośd wystąpienia z organizacji)  w sztucznym tworze muszą byd organy decyzyjne paostwo - struktura organizacyjna - osoba prawna, która może byd członkiem organizacji pozarządowej  konferencje nie posiadają żadnych organów, a ich decyzje nie były wiążące  następnie przekształciły się w stałe struktury posiadające określone cele Prekursorką organizacji międzynarodowych jest konferencja międzynarodowa . Skupia wyłącznie zaproszone paostwa, jej celem jest przedyskutowanie konkretnych problemów i określenie strategii działania w tym zakresie, nie ma ani stałych organów ani instrumentów prawnych pozwalających wyegzekwowad od paostw ustalone kwestie. Osiągnięcie przez paostwa politycznego konsensusu w przedmiocie zorganizowanego działania dla osiągnięcia wspólnych celów, realizacji zadao, funkcji to niezbędne przesłanki warunkujące powstanie organizacji międzynarodowej.  społecznośd międzynarodowa jako wszystkie suwerenne paostwa  1944 USA zwołują konferencje założycielską Banku Światowego i Funduszu Walutowego - posiadały tak mocną pozycję międzynarodową, że inne paostwa je poparły Organizacja międzynarodowa (międzyrządowa/międzypaostwowa) jest procesem współpracy suwerennych paostw opartym na umowie założycielskiej (statucie) stałych organach o określonych kompetencjach i względnie stałym składzie członkowskim (paostwo może samo wystąpid z organizacji lub zostad z niej usunięte) 2  Wspólnoty europejskie - pierwotnie 6 paostw

(…)

… z przedmiotem działania  organizacje kulturalne (UNESCO)  techniczne (Międzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego, powszechny związek pocztowy),  ekonomiczne (światowa organizacja handlu),  finansowe (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, wszystkie odpowiedniki regionalne Banku Światowego - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w Londynie)  socjalne i humanitarne (UNICEF, Światowa organizacja zdrowia, międzynarodowa organizacja pracy),  militarne (NATO),  polityczne (Rada Europy, Unia Zachodnio-Europejska, Rada Nordycka),  kryterium zasięgu  powszechne/uniwersalne (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, Światowa Organizacja Handlu)  regionalne (Unia Europejska, Arabski Fundusz Monetarny)  kryterium geograficzne  CEFTA, NAFTA (USA, KANADA MEKSYK)  kryterium stopnia władzy…
… jest pierwotnym podmiotem prawa międzynarodowego wyposażonym w zdolnośd prawną do czynności/działao prawnych np. zawieranie umów, utrzymywanie stosunków dyplomatycznych. Organizacja międzynarodowa z woli paostw jest wtórnym (pochodnym) podmiotem prawa międzynarodowego publicznego. Nie świadczy to o tym, że organizacja jest tożsama z paostwem bądź stoi ponad paostwem, korzysta z takich samych praw i przywilejów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz