Organizacje Międzynarodowe - 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje Międzynarodowe - 3 - strona 1 Organizacje Międzynarodowe - 3 - strona 2 Organizacje Międzynarodowe - 3 - strona 3

Fragment notatki:


CZŁONKOSTWO Członkostwo paostwa, które zakładały organizacje to członkowie pierwotni , paostwa przystępujące do działającej organizacji to członkowie wtórni/pochodni (członkostwo nabyte).  Te rodzaje członkostwa nie różnicują paostw w zakresie praw i obowiązków, które są takie same.  Członkostwo w OM może byd uwarunkowane posiadaniem członkostwa w innej organizacji międzynarodowej np. członkostwo w Banku światowym uwarunkowane członkostwem w MFW  albo spełnieniem innych wymogów np. Rada Europy - paostwa o ustroju demokratycznym, rządy prawa, organizacja mn lotnictwa cywilnego - członkostwo uwarunkowane uzyskaniem zgody przez paostwa osi od paostw, których przestrzeo powietrzną w czasie IIWŚ naruszyły, kolejno zgodą Zgromadzenia Ogólnego ONZ na przyjęcie do organizacji, następnie tak jak w przypadku każdego innego paostwa Zgromadzenie wielkością 4/5 głosów podejmuje decyzje o przyjęciu.  Przyjęcie, zawieszenie, wykluczenie członka z OM - wyłączna kompetencja organu plenarnego/przedstawicielskiego  Naruszenie przez paostwo statutu może skutkowad jego zawieszeniem w prawach członkowskich w szczególności w przypadku niepłacenia składek, co z reguły skutkuje zawieszeniem prawa głosu.  Ustanie przyczyn zawieszenia - ponowne pełne prawa. (Polska wystąpiła w 1950r. z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, później z Banku Światowego, Czechosłowacja w 1952r. - były to decyzje polityczne. Wniosek o ponowne przystąpienie złożyliśmy dopiero w latach 80-tych)  Na mocy własnej decyzji paostwo może podjąd decyzje o wystąpieniu z organizacji, musi się to odbyd na warunkach określonych statutem.  Decyzją organu przedstawicielskiego paostwo może zostad wykluczone z organizacji. W praktyce drogą zakulisową podejmuje się działania uświadamiające paostwu, że powinno taką decyzję podjąd. Paostwo może stowarzyszyd się z organizacją celem uzyskania członkostwa zwyczajnego w przyszłości bądź tylko w celu współpracy nieprowadzącej do członkostwa. We wspólnotach Europejskich dla wszystkich paostw, o które nastąpiło rozszerzenie pierwotnej „szóstki” członkostwo stowarzyszone było obligatoryjne ze względu na koniecznośd przede wszystkim dostosowania prawa wewnętrznego do prawa wspólnotowego ze względu na zasadę prymatu prawa wspólnotowego nad prawem wewnętrznym. Przy organizacjach mogą funkcjonowad paostwa posiadające status obserwatora . Zarówno członkostwo stowarzyszone jak i status obserwatora dają możliwośd dostępu do materiałów organizacji, sugerowania problematyki do dyskusji/rozpatrzenia, uczestniczenia w posiedzeniach niektórych organów, nie daje prawa głosu. Przykładowe pytania:

(…)

… odpowiednio kształtowad postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych (członków organizacji). W dziedzinie tworzenia norm umownych prawa międzynarodowego organizacja może występowad w roli inicjatora, zalecając paostwom podjęcie rokowao w celu osiągnięcia porozumienia lub uzgodnienia treści konkretnej konwencji międzynarodowej. Może służyd swymi organami jako forum do opracowania projektu konwencji…
… obowiązujących w drodze aktów prawotwórczych wchodzących w życie bez dodatkowej akceptacji wszystkich paostw członkowskich. Ponieważ to działanie stanowi o bardzo wysokim stopniu władzy organizacji wobec jej członków stąd uprawnienie do stanowienia tego prawa musi wynikad wprost z wyraźnych postanowieo statutu OM (nie z domniemania). Te możliwości mają nieliczne organizacje (głównie organizacje integracyjne). Wszelkie prawo stanowione przez OM nie może byd sprzeczne z normami bezwzględnie obowiązującymi w prawie międzynarodowym publicznym - ius cogens.  funkcja operacyjna ma charakter wykonawczy i składa się z etapu podjęcia decyzji o charakterze wykonawczym np. udzielenie kredytu, pożyczki, pomocy rzeczowej oraz procesu wprowadzenia w życie. Samodzielnie organizacja wykonuje funkcje operacyjne w zakresie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz