Referat - państwa upadłe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - państwa upadłe - strona 1 Referat - państwa upadłe - strona 2 Referat - państwa upadłe - strona 3

Fragment notatki:

Ogólnie pojęcia „państwa upadłe” upowszechniło się w latach 90' XXw. na oznaczenie skutków kryzysu struktur państwowych i z biegu stało się zaprzeczeniem pojęcia „państwa normalnego”. Istnienie państw upadłych jest niebezpieczne dla ładu międzynarodowego, gdyż ten stan rzeczy stwarza warunki do rozwoju terroryzmu i zorganizowanych organizacji przestępczych. Zjawisko upadku państw jest charakterystyczne dla obszarów Trzeciego Świata, czyli Afryki, Bliskiego i Środkowego Wschodu, Azji środkowej oraz Ameryki Łacińskiej, a także terenów Europy płd-wsch.
Przyczyny upadku państw mają swój rodowód 1)w epoce systemu kolonialnego. Wraz ze zniszczeniem tradycyjnych struktur społecznych wykształcono nowe wytwory konstytucyjna-ustrojowe, które jednak nie przyjęły i szybko upadły, gdyż nie odpowiadały miejscowej specyfice etnicznej, społecznej i religijnej danego obszaru. Proces dekolonizacji, który legitymizował prawo do samostanowienia narodów nie wziął pod uwagę możliwości ich samodzielnego przetrwania po przekształceniu w byt państwowy. 2)Do upadku państw przyczynił się również koniec zimnej wojny i upadek systemu klientalnego, w którym pan udzielał swojemu słabszemu klientowi wsparcia ze względu na pokrewieństwo ideologiczne(po prostu mocarstwo starało się utrzymać korzystny dla siebie porządek w rejonie swego wpływu). 3)Także globalizacja przyspieszyła proces upadku państw - zmalal autorytet państwa, podważono jego klasyczne funkcje, co w konsekwencji doprowadziło do destrukcji i dekompozycji najsłabszych organizmów państwowych
ISTOTĄ UPADKU PAŃSTWA JEST UTRATA PRZEZ JEGO WŁADZĘ SPOŁECZNEJ LEGITYMIZACJI RZĄDZENIA - ZANIK IDENTYFIKACJI OBYWATELI Z WŁADZĄ
Państwa upadłe nie są w stanie sprawować jakiejkolwiek władzy ani spełniać podstawowych funkcji wobec ludności ,nie są zdolne do reprezentowania siebie na zewnątrz przez brak odpowiednich do tego instytucji, nie są w ogóle zdolne do udziału w obozie międzynarodowym. W tym kontekście termin państwo staje się pustym pojęciem. Z zewnątrz wygląda spójnie, lecz wewnątrz jest rozsadzane przez konflikty, zanika prawo, a szerzy się anarchia i chaos.
Podział państw według Roberta I. Rotberga
państwa słabe - weak states
państwa upadające - failing states
państwa upadłe - fallen states (w stanie katastrofy - in collapsed state)
Ilość państw upadłych bądź chylących się ku upadkowi wg szacunków z 2004r. wynosiła 30-40, natomiast wg Fundacji Pokoju i Fundacji Karnegie(dane z 2005r.) wynosiła od 60 do 70 państw i zamieszkiwała je 1/3 ludności świata
Przykłady
państwa powstałe z upadku - Liban, Nigeria, Tadżykistan
pogrążone w chaosie - Haiti, Czad, Kirgistan
słabe - Nigeria, Zimbabwe, Sri Lanka


(…)

… regionalnych.
W wyniku internacjonalizacji życia społecznego państwo nie będzie już musiało być strażnikiem ładu publicznego.
4 PODEJŚCIA RADY BEZPIECZEŃSTWA ONZ ODNOŚNIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z DEGRADACJĄ PAŃSTW
praktyka odwoływania się do rozdz. VII Karty NZ; poważne wykroczenie państwa przeciw własnym obywatelom stanowi zagrożenia dla pokoju, gdyż rząd nie dający się pogodzić z zasadami demokratycznymi, poważnie i systematycznie naruszający prawa człowieka, musi liczyć się z ewentualną interwencją RB ONZ np. sprawa Kurdów irackich w Iraku oraz sprawa Haiti
RB ONZ może udzielać autoryzacji państwom albo operacjom wojskowym do ingerencji w sprawy wewnętrzne państwa w celu wypełniania zadań z pozycji siły - tzw. „wymuszanie pokoju”, bez jednoczesnego nakładania sankcji w wyniku braku faktycznego…
… biednych i pozbawionych tradycji państwowych „ koniec liberalnego imperium, kontrolowanego przez supermocarstwo, koniec multilateralnej utopii i systemu oenzetowskiego, powrót do koszmarnej anarchii w średniowiecznym stylu” <- konkluzja: mocarstwa odpowiedzialne za ład międzynarodowy
Konkludując, główną przesłanką zasady interwencji państw jest ochrona praw człowieka, która nie jest możliwa, jeśli państwo nie funkcjonuje właściwie i nie zaspokaja socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych potrzeb obywateli(II i III generacja praw) łamiąc zarazem prawa człowieka należące do I generacji. W myśl prawa międzynarodowego humanitarnego, zwłaszcza art. 3 Konwencji Genewskiej z 1949 przyjmuje się, iż głównym celem interwencji jest ochrona życia ludzkiego, bez względu czy mamy do czynienia z wojną międzypaństwową czy domową…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz