Rada Praw Człowieka - informacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Praw Człowieka - informacje - strona 1 Rada Praw Człowieka - informacje - strona 2 Rada Praw Człowieka - informacje - strona 3

Fragment notatki:

RADA PRAW CZŁOWIEKA ONZ
Zadania i funkcje Rady
Rada Praw Człowieka ma status organu pomocniczego Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jej siedziba znajduje się w Genewie. Dotychczas istniejąca Komisja Praw Człowieka zakończyła działalność na 16 czerwca 2006 r., zaś 19 czerwca 2006 r. pierwszą sesję rozpoczęła Rada Praw Człowieka. Główne zadanie Rady to „wspieranie powszechnego poszanowania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności w równy i uczciwy sposób dla wszystkich ludzi, bez względu na jakiekolwiek kryteria.” Rada ma zajmować się przypadkami naruszania praw człowieka, „również tymi najpoważniejszymi i regularnie powtarzającymi się” i przedstawiać stosowne zalecenia. Rada będzie również prowadzić działania dla efektywnej koordynacji prac na rzecz praw człowieka, podejmowanych przez cały system ONZ. Jak mówi paragraf 4. rezolucji A/RES/60/251: „Rada Praw Człowieka będzie kierowała się zasadami powszechności, bezstronności, obiektywności, konstruktywnego międzynarodowego dialogu i współpracy, z myślą o wzmocnieniu przestrzegania i ochrony wszystkich praw człowieka - praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, włączając w to prawo do rozwoju.” Szczegółowe zadania Rady precyzuje paragraf 5. rezolucji. Jest tam mowa o:
- promocji edukacji w zakresie praw człowieka, wspieraniu budowania systemu doradztwa i odpowiednich struktur, udzielaniu pomocy technicznej w porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi;
- służeniu jako "forum dla dialogu";
- przedstawianiu zaleceń Zgromadzeniu Ogólnemu, by zapewnić dalszy rozwój prawa międzynarodowego chroniącego prawa człowieka;
- wspieraniu realizacji zobowiązań podjętych przez państwa w kwestii przestrzegania praw człowieka, wdrażaniu celów i rekomendacji przedstawionych na konferencjach i szczytach ONZ; - dokonywaniu uniwersalnych okresowych przeglądów (Universal Periodic Report - UPR) dotyczących wypełniania przez każde państwo zobowiązań związanych z przestrzeganiem praw człowieka (przeglądy mają być dokonywane w oparciu o obiektywną i wiarygodną informację, zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich państw);
- opracowywaniu rekomendacji dotyczących ochrony praw człowieka na podstawie dokonywanych wszechstronnych okresowych przeglądów;
- rozwijaniu dialogu i współpracy mającej na celu zapobieganie naruszaniu praw człowieka, a także szybkie reagowanie na nadzwyczajne sytuacje łamania praw człowieka;
- przejmowaniu roli i obowiązków Komisji Praw Człowieka;
- działaniu w bliskiej współpracy z rządami, organizacjami regionalnymi, krajowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka i społeczeństwem obywatelskim;
- składaniu corocznych raportów na forum Zgromadzenia Ogólnego.


(…)

… dla rozwiązania problemu w mediach. Jednak kompromis został osiągnięty i kodeksu postępowania teraz istnieje dla Specjalnego Sprawozdawcy [1] Dla uczczenia Dnia Praw Człowieka w 2006 r., 37 specjalnych sprawozdawców, specjalnych przedstawicieli i Niezależnych Ekspertów wydane wspólne oświadczenie na temat znaczenia praw człowieka w walce z ubóstwem.

…, nie zapoznaje się z zarzutów, które są następnie publikowane w okresowych raportach. Jednak co najważniejsze, mogą one problem pilne apele na rzecz ofiar i / lub zapisu do władz rządy oskarżony w celu uzyskania dalszych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące rozpatrzonych spraw.
Specjalny Sprawozdawca jest tytuł nadany osób działających w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy ponoszą…
… Gospodarczej i Społecznej, o węższym składzie - 54 członków. Zwiększenie skuteczności społeczności międzynarodowej i szybkiego reagowania na przypadki masowego łamania praw człowieka ma zapewnić zwiększenie częstotliwości spotkań Rady do co najmniej trzech w roku, trwających w sumie nie krócej niż 10 tygodni. Komisja zbierała się na jedną, sześciotygodniową sesję w ciągu roku, co uniemożliwiało szybką reakcję…
… - Arabia Saudyjska (3 lata), Bahrajn (1 rok), Bangladesz (3 lata), Chiny (3 lata), Filipiny (1 rok), Indie (1 rok), Indonezja (1 rok), Japonia (2 lata), Jordania (3 lata), Korea Płd. (2 lata), Malezja (3 lata), Pakistan (2 lata), Sri Lanka (2 lata); grupa Europy Wschodniej - Azerbejdżan (3 lata), Czechy (1 rok), Polska (1 rok), Rosja (3 lata), Rumunia (2 lata), Ukraina (2 lata); grupa Europy Zachodniej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz