Rada Państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Państwa - strona 1 Rada Państwa - strona 2

Fragment notatki:


Pyt. 10 Rada Państwa Rada Państwa na ziemiach polskich powstała na mocy postanowień Małej Konstytucji z dnia 19 lutego 1947 roku jako jeden z najwyższych organów władzy wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej (do 1952 r.), a następnie PRL. Na mocy Konstytucji z 1952 r. otrzymała również część kompetencji właściwych organom władzy ustawodawczej i sądowniczej. Po zlikwidowaniu urzędu Prezydenta RP Rada Państwa przejęła jego kompetencje. Według ustaleń Małej Konstytucji z 1947 r., w skład Rady wchodzili: Prezydent RP (do 1952 r.) - Przewodniczący (pierwszym był Bolesław Bierut, ostatnim - Wojciech Jaruzelski), Marszałek i Wicemarszałek Sejmu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego (w przypadku wojny) i maksymalnie 3 osoby powołane przez Sejm na jednomyślny wniosek Rady Państwa (opcjonalnie). Konstytucja PRL z 1952 r. zmieniła te ustalenia - RP stała się organem wybieranym na pierwszym posiedzeniu Sejmu i składającym się z: - Przewodniczącego
- czterech zastępców Przewodniczącego
- Sekretarza Rady Państwa
- dziewięciu członków (od 1961 roku jedenastu)
Kandydatów do Rady Sejm wybierał spośród swojego grona. Marszał ek Sejmu i wicemarszałkowie mogli być wybrani do Rady Państwa jako zastępcy Przewodniczącego lub członkowie. Po upływie kadencji Sejmu Rada Państwa działa ła aż do wyboru nowego składu R ady Państwa przez Sejm kolejnej kadencji . Rada Państwa podlegała w całej swojej działalności Sejmowi, działała na zasadzie kolegialności. Radę Państwa reprezentował Przewodniczący lub jego zastępca. Kompetencje Rady Państwa: przydzielone na mocy Małej Konstytucji z 1947: a) sprawowanie zwierzchniego nadzoru nad terenowymi radami narodowymi w granicach uprawnień Krajowej Rady Narodowej i Prezydium Krajowej Rady Narodowej na zasadzie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, b) zatwierdzanie dekretów z mocą ustawy, uchwalonych na podstawie pełnomocnictw, udzielonych Rządowi przez Sejm, c) kompetencje Prezydium Krajowej Rady Narodowej, wynikające z obowiązującego ustawodawstwa, d) podejmowanie uchwał w przedmiocie wprowadzenia stanu wyjątkowego lub wojennego (art.19 ust.2 Małej Konstytucji - zarządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego wydawane jest przez RP na wniosek Rady Ministrów, a następnie zatwierdzane bądź odrzucane przez Sejm), e) wyrażanie zgody na ogłoszenie ustaw o budżecie, narodowym planie gospodarczym i poborze rekruta w przypadkach przewidzianych w art. 8, f) inicjatywa ustawodawcza, g) rozpatrywanie sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli oraz zlecanie NIK jednorazowych lub stałych kontroli wszystkich lub niektórych jednostek samorządowych oraz związków lub instytucji, korzystających z pomocy Państwa lub wykonujących czynności zlecone w zakresie administracji publicznej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz