Rachunkowość zarządcza - wykłady 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4312
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza - wykłady 1 - strona 1 Rachunkowość zarządcza - wykłady 1 - strona 2 Rachunkowość zarządcza - wykłady 1 - strona 3

Fragment notatki:

Odpis amortyzacyjny, a amortyzacja. Rachunek kosztów w kalkulacji cen. Wynik finansowy, przychody operacyjne, przychody finansowe, powstałe przychody, koszty operacyjne, koszty finansowe, powstałe koszty, odpis amortyzacyjny, przychód finansowy, koszty finansowe, systemy rachunków zysków i strat, rzis, wariant porównawczy, wariant kalkulacyjny. Podstawowe układy zysków i strat, rachunek kosztów i warunków docelowych, target costing, stopa zwrotu, koszty rachunkowości zarządczej, koszty rachunkowości formalnej, przychody rachunkowości zarządczej, przychody rachunkowości formalnej, stopa nominalna, stopa realna, stopa efektywna, cena fatkruowania środka trwałego, stawka umorzeniowa, EBIT, rachunek wyników, bilans, Wynik finansowy przy zastosowaniu rachunku kosztów pełnych, Wykorzystywanie rachunkowości zarządczej do kilku decyzji, kalkulacja przez dodanie kosztów nieistotnych, kalkulacja przez pominięcie kosztów nieistotnych, marża operacyjna, marża całkowita, ceny specjalne, rachunek kosztów w kalkulacji cen, procentowy wskaźnik marży. Metoda kalkulacji cen oparta na relacji, metoda kalkulacji cen oparta na podstawie kosztu kapitału, koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, wskaźnik struktury kapitału, ceny wewnętrzne, stopa zwrotu z kapitału, mierniki efektywności decyzji, wewnętrzna stopa zwrotu, współczynnik dyskontujący.

Rachunkowość zarządcza - dostarcza niezbędnych informacji o procesach gospodarczych. Służy dla potrzeb zarządzania oraz korzysta z danych gromadzonych przez rachunkowość formalną. Zarządzanie wymaga upodmiotowienia. Podmiot gospodarczy - to podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
Przedsiębiorstwo - zorganizowany podmiot składników umożliwiający podmiotowi zarobkowanie. Mamy podmiot gospodarczy i przedmiot podmiotu.
Zarobek - naliczona zapłata w tytule świadczenia wykonanego na rzecz innego podmiotu.
Świadczenie
Zapłata
Udokumentowanie zarobków to przychód. Zapłata następuje w późniejszym terminie, najpierw jest zarobek. Grupy podmiotów wokół podmiotu gospodarczego prowadzącego przedsiębiorstwo zarobkowe:
Inwestorzy kapitałowi - taki podmiot, który wyodrębnia majątek i inwestuje w obce przedsiębiorstwo zarobkowe, nie należące do tego podmiotu. Za to oczekuje on dochodu.
Dochód
= stopa zwrotu z inwestycji
inwestycje
Forma organizacyjna - prawna - osoba fizyczna, spółka cywilna, jawna, komandytowa, Z.O.O. , S.A., spółdzielnie, przedsiębiorstwo państwowe.
Podmiot gospodarczy przyjął formę spółki. W zależności od formy organizacyjno- prawnej różny jest sposób podejmowania decyzji w procesie podejmowania decyzji. Prawo do dochodów jest warunkowe. Przysługuje tylko, gdy w obszarze inwestowania był zysk. Jego brak nie daje prawa do dochodu. Zysk jest zapłatą za kapitał własny, ale inwestorów kapitałowych. Zysk płacimy również za kapitał obcy. Nosi on nazwę zysku netto. Dochód nie może być wyższy od zysku netto.
Jeśli firma przyznaje podmiotowi osobowość prawną to sprawy jej prowadzi zarząd, a w innych sprawach decydują inwestorzy kapitałowi, w pewnym określonym trybie. Na wynik finansowy składają się:
Przychody operacyjne 10.000,- 6000,- koszty operacyjne 4000-, W.O.
Przychody finansowe koszty finansowe
Powstałe przychody powstałe koszty
Opis amortyzacyjny - (OA) - pomniejszony o wynik z tytułu zużycia się majątku trwałego. Ta część zysku, o które pomniejszamy wynik nazywa się amortyzacją.
Dochód z inwestycji kapitałowych podmiotu gospodarczego to przychód finansowy.
Koszty finansowe - koszty z eksploatacji kapi

(…)

… na podstawie kosztu kapitału
Średni ważony koszt kapitału (WACC)
koszt kapitału własnego akcje zwykłe
koszt kapitału obcego akcyjny akcje uprzywilejowane
zapasowy zapasy z emisji akcji
zapasy z zysków zatrzymanych
inne kapitały rezerwowe
Wskaźnik struktury kapitału
ilość sprzedana 1000
zaangażowany kapitał 300.000
mnożnik kapitału (A/kwt) 1,5
koszty własne 200.000
koszty obce 100.000
Finansowy koszt kapitałów…
… z inwestycji kapitałowych podmiotu gospodarczego to przychód finansowy.
Koszty finansowe - koszty z eksploatacji kapitałów obcych.
Zad. 1. Wynik przed odpisem wynosi 4000,-. Eksploatacja majątku trwałego umorzony w 40% od wartości netto 60.000,- i przeciętnej stopie amortyzacyjnej 105. Jaki jest wynik amortyzacji po odpisie amortyzacyjnym.
W i p. 60.000 +4.000 • 10% =100.000
Odpis amortyzacyjny 100.000 : 10…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz