Rachunkowość - zadania - Dzień bilansowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - zadania - Dzień bilansowy - strona 1 Rachunkowość - zadania - Dzień bilansowy - strona 2 Rachunkowość - zadania - Dzień bilansowy - strona 3

Fragment notatki:

Konta wykazują salda:
finansowy majątek trwały - 700, w tym akcje obcych jednostek 500, długoterminowe pożyczki 200
rozrachunki z odbiorcami 2400$ co stanowi 8640
rozrachunki z dostawcami 3000$, co stanowi 11100
rachunek bieżący 8000
kredyty bankowe 3000
Operacje gospodarcze w miesiącu:
sprzedano akcje obcych jednostek
wartość sprzedanych akcji wg cen ewidencyjnych 150
wpływ na rachunek bieżący sumy za sprzedane akcje 225
otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający wpływ dywidendy od akcji obcych jednostek 50
otrzymano wyciąg bankowy z rachunku bieżącego stwierdzający wpływ odsetek za bieżący okres od udzielonych jednostkom długoterminowych pożyczek 80
otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający wpływ od odbiorcy zagranicznego 2400$ po kursie dnia 3,70, to stanowi
wpływ na rachunek bankowy 8880
suma należności 8460
różnice kursowe 240
otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający spłatę zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego 3000$ po kursie 3,60
wypłata z rachunku 10800
suma zobowiązania 11100
różnice kursowe 300
otrzymano wyciąg z rachunku bieżącego stwierdzający dopisanie należnych odsetek od sum lokowanych na rachunku bieżącym 400
otrzymano wyciąg stwierdzający naliczenie odsetek od zaciągniętych kredytów 350
Polecenia : otworzyć konta, zaksięgować, ustalić wynik osiągnięty przez jednostkę na operacjach finansowych.
Finansowy majątek trwały rozrach. z odbiorcami Sp. 700 150 (1a) sp. 8640 8640 (4b)
Rozrach. z dostawcami rach. bieżący kredyty bankowe (5b) 11100 11100 sp. Sp. 8000 3000 sp.
(1b) 225
(2) 50
(3) 80
(4a) 8880 10800 (5a)
(6) 400 350 (7)
przychody finansowe koszty finansowe wynik finansowy
225 (1b) (1a) 150 przychody - 1295
50 (2) (7) 350 koszty - 500


(…)

… dostawców 8000
przelew podatku dochodowego od wynagrodzeń 2000
2. od odbiorcy otrzymano czek rozrachunkowy potwierdzony tytułem uregulowania należności 4000
3. raport kasowy zawiera następujące informacje:
pobranie przez pracownika zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowej 1000
zapłata rachunku za naprawę maszyny biurowej 500
wpłata gotówki od odbiorcy 600
4. czek rozrachunkowy od odbiorcy złożono do banku do realizacji 4000
5. otrzymano wyciąg potwierdzający
realizację czeku rozrachunkowego 4000
otwarcia akredytywy 3000
6. wyciąg bankowy z rachunku pomocniczego stwierdzający
przelew zobowiązań 2500
zwrot niewykorzystanej akredytywy 500
7. wyciąg bankowy z rachunku bieżącego potwierdzający zakup jednorocznych obligacji państwowych 4000
kasa r - k bieżący inne śr. pieniężne
sp. 3000 1000 (3a) sp…
… __________________________________________
zadanie 4.3
Saldo konta „kasa” wynosi 3 500
Zaksięgować następujące operacje gospodarcze:
1. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na koszty podróży służbowej zł 500,- dokumenty: polecenie wyjazdu służbowego i raport kasowy
2. Pracownik złożył rozliczenie kosztów podróży służbowej na sumę zł 440,-
3. Pracownik wpłacił do kasy nie rozliczoną część zaliczki na koszty podróży służbowej
zł ..............
dokumenty…
… (umorzenie na dzień 1.01 wynosiło 120 000) 123 000
Bieżąca (księgowa) wartość środka trwałego 237 000
4.otrzymano fakturę za remont bieżący środka trwałego eksploatowanego w wydziale produkcyjnym
Usługa remontowa 3 500
VAT 22% 770
Suma faktury 4 270
5. w końcu miesiąca sporządzono tabelę amortyzacyjną, na podstawie której zaksięgowano zużycie środków trwałych w bm. .............................
Otworzyć…
…) 4000
500 (6b)
Art. 3 ust. 1 p.14 - zdefiniowane pojęcie rzeczowego majątku trwałego (materiały i towary)
Art. 17 ust. 2 p.4 zagadnienia z ewidencji materiałów i towarów
Art. 28 ust.5 - materiały czy towary wycenia się w ciągu roku wg cen nabycia
Art. 28 ust. 2 p.1 - cena nabycia (cena zakupu, cena nabycia, cena sprzedaży netto)
Art. 28 ust. 1 p.4 - metodologia wyceny materiałów i towarów na dzień
… dostawców 8000
przelew podatku dochodowego od wynagrodzeń 2000
2. od odbiorcy otrzymano czek rozrachunkowy potwierdzony tytułem uregulowania należności 4000
3. raport kasowy zawiera następujące informacje:
pobranie przez pracownika zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowej 1000
zapłata rachunku za naprawę maszyny biurowej 500
wpłata gotówki od odbiorcy 600
4. czek rozrachunkowy od odbiorcy złożono…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz