Rachunkowość - Wszelaki Aneta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 10080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - Wszelaki Aneta - strona 1 Rachunkowość - Wszelaki Aneta - strona 2 Rachunkowość - Wszelaki Aneta - strona 3

Fragment notatki:....Rachunkowość to system informacyjny przedsiębiorstwa
W ujęciu dynamicznym dzieli się na 3 podsystemy
RACHUNKOWOŚĆ (SYSTEM)
Podsystem gromadzenia danych podsystem przetwarzania danych podsystem prezentacji informacji
Rachunkowość (definicja)
To system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej
Przedmiot rachunkowości
• Majątek i źródła finansowania tego majątku
• Procesy gospodarowania, czyli czynności i zjawiska jednostek prowadzących działalność
Podmiotami rachunkowości
Są jednostki prowadzące rachunkowość, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące....


....ELASTYCZNOŚĆ URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH – PODZIAŁ I ŁĄCZENIE KONT
Zapisy na kontach księgowych tworzą liczbową charakterystykę przebiegu działalności podmiotu gospodarczego
Działalność ta zazwyczaj jest bardzo złożona i wymaga odpowiednio rozbudowanego systemu kont księgowych
Kształtowanie racjonalnego zestawu kont następuje poprzez dzielenie lub łączenie
Podzielność kont
Polega na tworzeniu w miejsce jednego konta kilku nowych kont różniących się między sobą bądź zakresem bądź stopniem szczegółowości. Podzielność kont polega na tym, że z ogółu operacji gospodarczych zapisywanych na określonym koncie można wydzielić pewne jednorodne ich grupy i zarejestrować na nowo otwartym koncie (kontach)
Może występować podzielność kont:
- pozioma
- pionowa
Podział poziomy kont
Polega na wprowadzeniu do ewidencji w miejsce dotychczas stosowanego konta, dwóch lub większej ilości kont bardziej szczegółowych...


RACHUNKOWOŚĆ
Dr Aneta Wszelaki
WYKŁAD I
Rachunkowość to system informacyjny przedsiębiorstwa
W ujęciu dynamicznym dzieli się na 3 podsystemy
RACHUNKOWOŚĆ (SYSTEM)
Podsystem gromadzenia danych podsystem przetwarzania danych podsystem prezentacji informacji
Rachunkowość (definicja)
To system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczegółowych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej jednostki gospodarującej
Przedmiot rachunkowości
Majątek i źródła finansowania tego majątku
Procesy gospodarowania, czyli czynności i zjawiska jednostek prowadzących działalność
Podmiotami rachunkowości
Są jednostki prowadzące rachunkowość, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez względu na to jakie procesy gospodarcze występują w tych jednostkach
Główne metody w rachunkowości:
Podmiotowa
Bilansowa
Grupowania
Metoda podmiotowa polega na pomiarze majątku i rejestracji procesów gospodarczych z punktu widzenia poszczególnego podmiotu - z perspektywy danego podmiotu gospodarczego np. spółdzielni mieszkaniowej
Metoda bilansowa polega na tym, że zasoby i wszystkie zjawiska gospodarcze ujmowane są w danym podmiocie dwustronnie, to inaczej szukanie równowagi w stanach majątku i ich zmianach. Przejawem stosowania tej metody jest bilansowe zestawienie zasobów danej jednostki i dwustronne ujmowanie operacji gospodarczych
Metoda grupowania polega na selekcji oraz porządkowaniu zjawisk podlegających ewidencji
Zakres rachunkowości:
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksią

(…)

… oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, posiłki regeneracyjne, koszty związane z BHP (w tym odzież ochronna, ubezpieczenia osobowe
pracowników, dopłaty do biletów miesięcznych i inne
7) Pozostałe koszty np.
-koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (koszty delegacji czy diety, koszty noclegów i
przejazdów, zwroty za przejazdy przysługujące właścicielom pojazdów samochodowych odbywających…
…, jego tworzenie przedsiębiorstwa mogą przewidywać w statucie lub umowie z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat, jest tworzony z dopłat akcjonariuszy (udziałowców), z aktualizacji wartości aktywów trwałych (tzw. kapitał z aktualizacji wyceny)
Wynik finansowy netto - jest to wynik jaki osiągnęła jednostka w danym okresie sprawozdawczym, jest to różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami i poniesionymi…
… statyczne czyli sporządzane na określony moment czasu (dzień bilansowy)
Bilans (definicja)
To wartościowe zestawienie majątku (aktywów) i źródeł pochodzenia tego majątku (pasywów) sporządzane na ściśle określony dzień i w ściśle określonej przez przepisy prawa formie
Aktywa bilansu są uszeregowane wg kryterium wzrastającej płynności (w pierwszej kolejności wykazuje się aktywa najmniej płynne np. środki…
… (Co każdy bilans powinien mieć):
SŁOWO „BILANS”
Nazwa podmiotu dla którego bilans jest sporządzany Dzień bilansowy (dzień na który bilans został sporządzony)
Zachowana struktura bilansu zgodna z wymaganiami prawa
Zgodność sum bilansowych
Podpis osoby, która sporządza bilans i kierownika jednostki (pieczątka) oraz data fizyczna sporządzenia bilansu
Fizycznie do 3 miesięcy od daty na górze
7) Bilans musi wykazywać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz