Operacje gospodarcze - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operacje gospodarcze - charakterystyka - strona 1 Operacje gospodarcze - charakterystyka - strona 2 Operacje gospodarcze - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:


Rachunkowość Wykład I I I Operacje gospodarcze Przedsiębiorstwo jest miejscem, w którym każdego dnia zachodzi dużo różnorakich zdarzeń gospodarczych…
Czy wszystkie z nich powodują zmiany w aktywach i pasywach i stąd są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania rachunkowości?
Operacje gospodarcze To te zdarzenia, która są wyrażone w ujęciu wartościowym Zachodzą w danym podmiocie Wywołują dwie równe co do wartości i jednoczesne zmiany w stanach aktywów i/lub pasywów
Są udokumentowane
Czy to są operacj e gospodarcze? Podjęcie z banku do kasy gotówki (10000 zł) - TAK
Podpisanie umowy z nowym pracownikiem - NIE
Wypłata wynagrodzenia z kasy - TAK
Wysłanie do dostawcy zamówienia na materiały do produkcji (wartość zamówienia 20000 zł) - NIE
Typy operacji T yp I - Zmiana tylko w aktywach Gdzie: - wartość aktywów
- wartość pasywów
- wartość operacji gospodarczej
Przykład:
Przyjęto do magazynu zakupione za gotówkę materiały
materiały +
kasa -
Typ II - zmiana tylko w pasywach Przykład:
Przeznaczenie części wypracowanego zysku na kapitał zapasowy
wynik finansowy -
kapitał zapasowy +
Typ III - Zmiana w aktywach i pasywach - zwiększenie Przykład:
Zakupiono środek trwały, za który zapłata nastąpi w terminie późniejszym
środki trwałe +
zobowiązania +
Typ IV - Zmiana w aktywach i pasywach - zmniejszenie Przykład:
Uregulowano zobowiązania wobec dostawców, płacąc za nie gotówką
zobowiązania -
kasa -
Pojęcie i funkcjonowanie konta księgowego Konto:
Podstawowe urządzenie ewidencji księgowej służące do ewidencji jednorodnych operacji gospodarczych
Pozwala na usystematyzowanie i pogrupowanie operacji gospodarczych według określonych kryteriów
Każdy podmiot używa zestawu kont, które przeznaczone są do: Ewidencji stanu i zmian zachodzących w danych składniku aktywów i/lub pasywów
Są to konta bilansowe Ewidencji przebiegu procesów gospodarczych związanych z uzyskaniem wyniku finansowego


(…)

… Sp. Wn = Σ Sp. Ma
Suma obrotów Wn wszystkich kont jest równa sumie obrotów Ma wszystkich kont
Σ O Wn = Σ O Ma
Suma sald końcowych Wn wszystkich kont jest równa sumie sald końcowych Ma wszystkich kont:
Σ Sk Wn = Σ Sk Ma
Aby sprawdzić poprawność księgowań sporządza się
ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD Zwane niekiedy bilansem próbnym
Lp.
Nazwa konta
Saldo początkowe
Obroty
Saldo
Wn
Ma
Wn
Ma
Wn
Ma
Razem
X
X
Y
Y
Z
Z
Luca Pacioli 1494
Luca Pacioli o bilansie próbnym
„Jeżeli obie sumy ogólne są sobie równe, to znaczy, że księga była dobrze prowadzona.”
„Jeśli jednak któraś z tych sum będzie większa niż druga, to znaczy, że gdzieś w twojej księdze głównej jest błąd”
Jakich błędów nie wykryje zestawienie obrotów i sald? Przykładowo:
Zaksięgowanie operacji w złej kwocie
Podwójne zaksięgowanie operacji
Ewidencja operacji na złych kontach itp…
Jakie błędy zostaną wykryte przy pomocy zestawienia obrotów i sald? Przykładowo:
Zaksięgowanie operacji tylko na jednym koncie
zaksięgowanie operacji na dwóch kontach, ale w różnych kwotach
Ewidencja operacji na dwóch kontach, ale po tych samych stronach ip…
Czyli
Zestawienie obrotów i sald wykrywa tylko te błędy, które naruszają zasadę podwójnego zapisu.
9
Obroty…

Aktywa trwałe
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe
Rozrachunki i roszczenia
Materiały i towary (także konta korygujące do materiałów i towarów)
Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Koszty według typów działalności (np. koszty działalności podstawowej, sprzedaży działalności wydziałowej)
Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Przychody i koszty (np. koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne
… VAT, kosztów rodzajowych)
Pozabilansowe (np. środki trwałe w likwidacji)
Syntetyczne (księgi głównej) (np. materiały)
Analityczne (ksiąg pomocniczych) (np. materiały według poszczególnych asortymentów)
Konto księgowe może mieć różne formy graficzne
Forma jednostronna konta (inaczej konto drabinkowe, tabela jednostronna, pagina)
Forma dwustronna konta (inaczej konto dwustronicowe, tabela dwustronna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz